Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Cuvînt în Duminica Floriilor

Adaugat la aprilie 1, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

Litera omoară, iar duhul dă viaţă

Acum prăznuim unul dintre cele mai mari evenimente din viaţa pămîntească a Domnului nostru Iisus Hristos: intrarea Lui sărbătorească în Ierusalim. În zilele acelea, cetatea era plină cu oameni veniţi de pretutindeni la marea sărbătoare a Paştilor. Ea răsuna de zvonurile privitoare la Marele Proroc şi Făcător de minuni din Nazaret, Ce tocmai săvîrşise cea mai mare dintre nenumăratele Sale minuni – învierea lui Lazăr, care zăcuse patru zile în mormînt, şi aştepta sosirea Lui, şi se pregătea să îl întîmpine sărbătoreşte.

Hristos Se ferise întotdeauna de cinstiri, poruncindu-le dracilor, pe care îi scotea, să nu dea de ştire că El este Fiul lui Dumnezeu, iar celor vindecaţi să nu povestească despre minunea vindecării lor. Acum însă venise vremea să descopere oamenilor vrednicia Sa de Mesia, şi intrarea în Ierusalim avea drept scop tocmai lucrul acesta: să vestească tuturor că a venit Mesia.

Totuşi, El n-a venit ca să Se facă împărat pămîntesc ori să aşeze poporul israelit mai presus de toate celelalte popoare, deşi tocmai aceasta era aşteptarea iudeilor, împărăţia lui Hristos nu este din această lume, şi slava Lui nu putea să aibă nimic în comun cu strălucirea de paradă a împăraţilor pămînteşti.

El Se arată în Ierusalim cu o înfăţişare sărăcăcioasă şi smerită: fără cai şi care măreţe, fără nici o strălucire exterioară. Dar orice slavă pămîntească este nimicnică şi se risipeşte ca fumul. Este, totuşi, o altă slavă, nemăsurat mai înaltă: slava vitejeştii smerenii, a blîndeţii, a virtuţii – fiindcă aceste mari calităţi duhovniceşti sunt nemăsurat mai înalte decît toate atributele exterioare ale puterii şi stăpînirii.
Continuare…

Cuvînt în cea de-a doua Duminică din Postul Mare

Adaugat la martie 4, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

Dacă, precum vă amintiţi, în cea dintîi Duminică a Marelui Post Sfînta Biserică a prăznuit întărirea Ortodoxiei de către cele şapte Sinoade Ecumenice, în cea de-a doua ea cinsteşte pomenirea ierarhului Grigorie Palama, marele apărător al Ortodoxiei. Acesta a trăit în al XIV-lea veac, la aproape şase sute de ani după ultimul Sinod Ecumenic. A primit o educaţie aleasă, fiind apropiat al împăratului din Bizanţ, dar a părăsit curînd viaţa de la curte şi s-a retras în muntele Athos, fiindcă sufletul lui năzuia spre împărtăşirea statornică şi nedespărţită cu Dumnezeu. În zilele lui s-a ridicat hulă asupra monahismului şi mai ales asupra călugărilor din Athos, care erau defăimaţi pentru faptul că-şi închinaseră întreaga viaţă numai slujirii lui Dumnezeu, cugetării la cele dumnezeieşti şi rugăciunii.
Continuare…

Cuvînt în Duminica Fiului Curvar

Adaugat la februarie 12, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

I. Patria noastră este la Dumnezeu

Astăzi am ascultat pilda lui Hristos despre fiul curvar. Această pildă adînc mişcătoare, luminată de dumnezeiasca lumină a dragostei, ne învaţă cît de nemăsurată este milostivirea şi atotiertarea lui Dumnezeu, cît de însemnată, neapărat trebuincioasă, e pocăinţa.

Fiul curvar era cel mai tînăr, şi de aceea slujeşte drept chip al tinereţii. Tinerii se abat adeseori de la calea dreaptă – şi iată că pe calea cea grea a pierzării a mers şi acest fiu mezin, care s-a plictisit în casa tatălui său, care a vrut să aibă libertate, a vrut să-şi rînduiască viaţa după bunul său plac.

El şi-a rugat tatăl să-i dea partea cuvenită din moştenire, iar după ce-a primit-o a plecat de la el într-o ţară îndepărtată. Acolo, în goana sa după plăceri şi veselie, a căzut grabnic pe calea pierzării; şi-a cheltuit averea cu femeile desfrînate şi cu beţivii, ajungînd la deplină sărăcie şi foamete, aşa încît a fost nevoit să se apuce de păscut porcii. Continuare…

Cuvinte în Vinerea Mare

Adaugat la aprilie 10, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Luca al Crimeii, Post, Predici

I. Plîngerea deasupra Epitafului

Iată, soarele s-a întunecat. Pămîntul s-a înfiorat şi s-a cutremurat. S-a sfîşiat de sus şi pînă jos catapeteasma templului, care despărţea Sfînta Sfintelor, fiindcă Domnul Însuşi ne-a deschis nouă intrarea în Sfînta Sfintelor – în cer, la Tronul Tatălui Său.

Cutremuratu-s-a iadul, că s-au surpat puterea şi stăpînirea lui. Despicatu-s-au stîncile şi s-au deschis mormintele cele săpate în ele, şi trupurile sfinţilor adormiţi s-au sculat, şi au ieşit din morminte, şi s-au arătat multora în Ierusalim, binevestind tuturor: „Săvîrşitu-s-a”.

Ce s-a săvîrşit? S-a săvîrşit lucrarea mîntuirii neamului omenesc de stăpînirea diavolului, s-au împlinit vechile prorocii ale Vechiului Legămînt.

El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat – şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu. Dar El a fost străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mîntuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat. Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi, fiecare pe calea noastră, şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor. Continuare…

Cuvinte în Miercurea Mare

Adaugat la aprilie 8, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Luca al Crimeii, Post, Predici

I. Inima curăţită prin dragoste şi pocăinţă

Astăzi am ascultat pericopa evanghelică despre cele petrecute în Miercurea Mare. Doar vorbind despre cumplita fărădelege ce nu are asemănare în toată istoria lumii şi simt că mă cuprinde tulburarea. Ce ar mai fi de adăugat? Nimic. Vreau doar să vă adun luarea-aminte asupra celor auzite, fiindcă pe acest subiect se poate vorbi la nesfîrşit, pătrunzînd în fiecare cuvînt al Evangheliei, iar a vă învăţa să faceţi, asta e datoria mea, deoarece cuvintele evanghelice sunt sfinte, mari; cuvinte mai adînci şi mai mari ca ele nu se găsesc în cărţile omeneşti.

Aşadar, înaintea ochilor noştri duhovniceşti s-au înfăţişat nişte suflete omeneşti cu totul deosebite între ele: unele negre, cumplite, altele gingaşe, pline de dragoste. Iată, sub acoperămîntul nopţii merg, ca nişte lilieci, cărturarii şi fariseii cei răi, „făcînd sfat asupra Domnului şi asupra Hristosului Lui”, ca să se împlinească cele spuse prin prorocul David cu o mie de ani înainte: Stătut-au de faţă împăraţii pămîntului, şi căpeteniile s-au adunat împreună asupra Domnului şi asupra Unsului Lui (Ps. 2, 1). Merg în taină, fiindcă se tem de popor şi de Cel pe Care vor să Îl omoare şi se sfătuiesc cum să-L ucidă; schimbă şoapte cu limbile lor rele, ticăloase, ca să se împlinească prorocia: Asupra mea şopteau toţi vrăjmaşii Mei, asupra Mea gîndeau rele Mie. Cuvînt fărădelege au pus asupra Mea (Ps. 40, 7-8). Continuare…

Cuvinte în cea de-a Cincea Duminică a Postului Mare

Adaugat la martie 29, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

I. Întoarceţi-vă la Mine cu toată inima voastră

Astăzi, Sfînta Biserică le aduce ca pildă tuturor celor care se pocăiesc pe cuvioasa Maria Egipteanca, una dintre cele mai mari sfinte, a cărei viaţă este atît de uimitoare şi plină de învăţături, atît de adînci încît trebuie să ştim tot ce se poate despre ea.
Continuare…

Cuvinte în a Patra Duminică a Postului Mare

Adaugat la martie 22, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

I. Din cuvintele tale te vei osîndi

Prăznuim acum pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ioan Scărarul. Sfîntul Ioan făcea parte dintr-o familie de mare vază şi a primit o educaţie înaltă pentru acele vremuri, dar încă din tinereţea sa a lepădat toate şi a mers în muntele Sinai, vieţuind patruzeci şi cinci de ani în pustie, la poalele acestui munte.
Continuare…

Cuvinte în a treia săptămînă din Postul Mare

Adaugat la martie 15, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

I. În grădina Ghetsimani

Să nu credeţi că doar pe Cruce a răbdat Domnul suferinţe de nedescris, chinuri cumplite. Chinuri şi mai cumplite au început în grădina Ghetsimani, la lumina lunii. Cum Îl mai sfîşia durerea pe Mîntuitorul! Cît de fierbinte S-a rugat Tatălui Său: Părintele Meu! De este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiesti (Mt. 26, 39)!

Poate că oamenii obraznici se vor gîndi: „Ce laşitate! De a cerut Tatălui ca paharul pătimirilor să îl ocolească, dacă pentru aceste pătimiri a venit în lume?” Din păcate, nu toţi adîncesc ceea ce a trăit Domnul în inima Sa atunci. Nu toţi ştiu de ce a fost atît de chinuitoare rugăciunea Lui către Tatăl Său. Nu toţi se cutremură la gîndul că de pe faţa Lui cădea sudoare de sînge. Totuşi, se cade ca toţi să ştie asta – să ştie că lupta duhovnicească pe care a trăit-o Domnul rugîndu-Se Tatălui Său în grădina Ghetsimani a fost cea mai mare, şi totodată cea mai grea şi mai cumplită încercare din viaţa Lui.

Ei bine, de ce au fost atît de înfricoşătoare suferinţele Lui sufleteşti, chiar faţă de suferinţele Lui trupeşti? De ce s-a întristat atît de mult Hristos înaintea pătimirilor Sale pe Cruce? Gîndiţi-vă: dacă vreunul dintre voi ar ajunge să ia asupra sa păcatele a o sută de oameni şi să dea răspuns pentru ele înaintea lui Dumnezeu, de cîtă groază s-ar umple şi cît de greu l-ar apăsa păcatele străine? Iar Domnul a luat asupra Sa păcatele întregii omeniri.
Continuare…

Cuvinte în prima Duminică a Postului Mare

Adaugat la martie 1, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

I. Despre fericiri

Am vorbit cu voi despre faptul că diavolul făureşte un îngrozitor lanţ de fier din patimile noastre, lanţ care coboară în adînc, trăgîndu-i acolo pe cei care, neexersînd înfrînarea, dau frîu liber patimilor. Acum vreau să vorbesc despre un alt lanţ, lanţ de aur, lanţ sfînt, care a fost făurit pentru noi de către însuşi Domnul Iisus Hristos. L-am numit lanţ de aur, dar numele acesta este prea mărunt pentru el, fiindcă e nesfîrşit mai preţios decît aurul.
Continuare…

Cuvinte în Duminica Lăsatului sec de brînză

Adaugat la februarie 22, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Luca al Crimeii, Predici

I. Despre post

Mîine începe Postul Mare. Ei bine, ce este postul? Pentru ce a fost el rînduit?

Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit nu o dată despre post. În timpul vieţii Lui pămînteşti, ucenicii Lui n-au postit, iar cînd cărturarii şi fariseii au început să-i mustre pentru asta pe ei şi pe însuşi Domnul Iisus Hristos, El le-a răspuns: Puteţi, oare, să faceţi pe fiii nunţii să postească cît timp Mirele este cu ei? (Lc. 5, 34).
Continuare…