Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Mijloace de vindecare recomandate de către părinţi contemporani (IV)

Adaugat la iulie 31, 2009 de Victor
Categoria: Andrei Andreicut, Articole, Cuvinte duhovnicesti

i). Experienţe duhovniceşti

1. Cel care-L doreşte pe Hristos se dedică rugăciunii neîncetate, care, cum zicea Bătrînul Ieronim „îl reînnoieşte pe om, îl îmbucură şi-l face în întregime duh. Nu mai simte că are măruntaie, carne şi oase. El este duh. Şi cînd dorinţa lui se înflăcărează şi mai mult, nu mai poate vorbi: Îl simte pe Dumnezeu în el şi plînge”.

2. Să notăm încă două experienţe duhovniceşti ale Bătrînului Ieronim: „Viaţa duhovnicească cere o mare atenţie. Ea este bună şi dulce, dar pretinde luptă. Petru a se mîntui, omul trebuie să se spele în sîngele şi lacrimile sale. Sfinţii Mucenici s-au spălat în sîngele lor; noi să vărsăm măcar cîteva lacrimi”. „Nu cunosc nici o biserică care să nu fie frumoasă. Simţ acelaşi lucru peste tot: intrînd într-un mic paradis, unde există doar o icoană, îmi este de ajuns. Dumnezeu este prezent peste tot. să nu gîndim că El se află doar în bisericile mari şi impresionante!”
Continuare…

Cuvînt pentru cei ce nãzuiesc sã facã teologie – Sf. Nicodim Aghioritul

Adaugat la iulie 27, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

Dacã, prin urmare, si tu, iubite, doresti sã dobîndesti harisma aceasta, se cuvine sã cunosti si sã pãstrezi urmãtoarele opt lucruri:

1. Trebuie sã respecti poruncile lui Dumnezeu si prin întîmpinarea lor sã ajungi la contemplare, precum te sfãtuieste Grigorie Teologul, zicînd: „Vrei sã devii teolog vreodatã, si vrednic de contemplarea lui Dumnezeu? Pãzeste poruncile, mergi prin viatã cu sãvîrsirea faptelor bune; cãci prin fapte ajungi la contemplatie; de la trup nevoieste-te cãtre suflet”.
Continuare…

Mijloace de vindecare recomandate de către părinţi contemporani (III)

Adaugat la iulie 22, 2009 de Victor
Categoria: Andrei Andreicut, Articole, Cuvinte duhovnicesti

d). Paza minţii, mijloc de prevenire a păcatelor

1. Bătrînul Ieronim le repeta mereu fiilor săi duhovniceşti: „Fiţi atenţi la mintea voastră. Nu o înrobiţi cu nimic. Eu însumi regret că am construit biserici, că mi-am înrobit mintea cu multe griji şi am împiedicat-o să se roage”. Şi adăuga: „Fiţi foarte atenţi cu mintea voastră. Nu o împovăraţi cu tristeţea şi cu probleme inutile. Cînd apa este curată şi liniştită, tu vezi pînă-n adîncime şi poţi observa chiar şi o pietricică. La fel este şi cu mintea”.
Continuare…

Mijloace de vindecare recomandate de către părinţi contemporani (II)

Adaugat la iulie 14, 2009 de Victor
Categoria: Andrei Andreicut, Articole, Cuvinte duhovnicesti

c). Rugăciunea, cel mai la îndemînă medicament

1. Bătrînul Iacob zicea: „Nici o rugăciune nu-i pierdută, copiii mei! În ce mă priveşte, rugăciunea mă ţine de ani de zile”.

2. Adresîndu-se maicilor din mănăstirea sa Antim, Bătrînul din Chios, sublinia: „Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. Rugăciunea are nevoie, în acelaşi timp, de post şi de priveghere. Postul slăbeşte patimile, iar privegherea le omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl face să se urce spre ceruri şi-i dăruieşte harisme dumnezeieşti”.

3. Bătrînul Iosif zicea: „Începutul drumului spre rugăciunea curată este lupta împotriva patimilor. Este imposibil să faci progrese în Rugăciunea lui Iisus atîta timp cît lucrează patimile. Totuşi acestea nu împiedică să existe harul rugăciunii, dacă nu suntem cuprinşi de nepăsare şi de slavă deşartă.
Continuare…

Mijloace de vindecare recomandate de către părinţi contemporani (I)

Adaugat la iulie 9, 2009 de Victor
Categoria: Andrei Andreicut, Articole, Cuvinte duhovnicesti

Ne este foarte cunoscută pilda Samarineanului milostiv. Învăţătorul de lege l-a întrebat pe Mîntuitorul cine-i semenul nostru? Şi Domnul i-a răspuns printr-o parabolă: „Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tîlhari, care după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsîndu-l aproape mort. Din întîmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzîndu-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungînd în acel loc şi văzînd, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergînd pe cale, a venit la el şi, văzîndu-l, i s-a făcut milă, şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnînd pe ele untdelemn şi vin, şi, punîndu-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţînd doi dinari, i-a dat gazdei şi a zis: ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, cînd mă voi întoarce, îţi voi da. Care dintre aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tîlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: mergi şi fă şi tu asemenea” (Luca 10, 30-37). Continuare…

Roadele necazurilor

Adaugat la iunie 25, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Multă sudoare varsă ţăranul pentru a-şi cultiva ogorul „“ pregăteşte boii, ară, seamănă, înfruntă greutăţile iernii, sapă şanţuri adînci pentru ca apa prisositoare să se scurgă, face atîtea şi atîtea lucrări necesare şi obositoare. Toate însă sunt făcute cu bunăvoinţă de ţăran, cu o singură nădejde: că atunci cînd va veni vara va secera grîul auriu, îşi va umple hambarele cu roade bogate, se va bucura de recolta îmbelşugată.
Continuare…

Diavolul ştie că doar credinţa ne scapă de uneltirile lui

Adaugat la iunie 12, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Simţim lucrînd în inimă două forţe potrivnice, dintre care una se opune cu înverşunare celeilalte şi care, atunci cînd pătrunde în inimă, silnic sau prin vicleşug, aduce primejdie de moarte. Cealaltă, pe care înţelepciunea o face să se simtă batjocorită de orice întinăciune, se îndepărtează în linişte cînd inima este atinsă de cea mai mică necurăţie. Una ucide, cealaltă aduce desfătare vieţii şi bucurie inimii.
Continuare…

Neajunsurile duhovniceşti ale începătorilor

Adaugat la iunie 2, 2009 de Victor
Categoria: Arsenie Boca, Articole, Cuvinte duhovnicesti

Înclinaţii spre trufie

Mai curînd vor să dea lecţii decît să primească. Ei osîndesc în inima lor pe cei ce nu pricep credinţa după felul lor şi această simţire, mai întîi tăinuită, o scot la iveală prin cuvinte şi atunci ţi se pare că auzi pe fariseul care crede că preamăreşte pe Dumnezeu lăudîndu-se cu faptele sale şi dispreţuind pe vameşul. Asta înseamnă să faci pe voia diavolului. Acestea toate împing sufletul la mîndrie şi la trufie. Acestea nu sunt de nici un folos începătorilor (dar şi că ele îi schimbă în păcate). Căci nu pot să se mai sufere unul pe altul, şi dacă se găseşte vreun concurent ca să-l înjosească pe aproapele său, aceste lucruri îi plac. Vor vedea paiul din ochiul fratelui lor, dar bîrna din ochiul lor nu o vor vedea; ei vor strecura ţînţarul altora şi vor înghiţi cămila lor.
Continuare…

Acţiunile bune sau rele se sprijină pe cugetare

Adaugat la mai 23, 2009 de Victor
Categoria: Andrei Andreicut, Articole, Cuvinte duhovnicesti, Tinerii

Dorinţele noastre nobile sau ticăloase, statornicite întîi în gînd şi apoi puse în practică, îşi au izvorul în cugetare. „Puterii de cugetare, spune Sfîntul Ioan Damaschin, îi aparţin judecăţile, sentimentele, impulsurile spre acţiune, aversiunile şi evitările acţiunii. În chip special îi aparţin înţelegerea celor spirituale, virtuţile, ştiinţele, principiile artelor, puterea de deliberare şi puterea de alegere„.

Cînd este vorba de un lucru rău, la care cugetăm, pînă cînd n-am consimţit cu gîndul să-l facem, nu este păcat. Cît timp ne luptăm, nu păcătuim. Cînd în minte am plecat steagul începe păcatul. În minte cugetăm la un anume lucru, bun sau rău, pe care îl voim. „După voinţă vine cercetarea şi gîndirea. Şi după acestea, dacă lucrul este în puterea noastră, urmează sfatul (δολη) adică deliberarea (δολευτις). Deliberarea este o dorinţă examinatoare a acelora care sunt în puterea noastră de a le săvîrşi. Căci deliberăm dacă trebuie să ne apucăm de un lucru sau nu. Apoi judecăm ceea ce este mai bine; această operaţie se numeşte judecată (κριτις). Apoi suntem dispuşi şi iubim ceea ce a fost judecat pe temeiul deliberării; această operaţie se numeşte opinie (γνωμη) „¦ Apoi după dispoziţie urmează preferinţa, adică alegerea „¦ din două lucruri, care stau în faţă „¦ Apoi ne pornim spre faţă„. Continuare…

Voile lui Dumnezeu

Adaugat la mai 21, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Apostolul Pavel, care a cunoscut atîtea taine negrăite şi a urcat pînă la al treilea cer, în vreme ce cerceta voile şi judecăţile lui Dumnezeu, a simţit o ameţeală, ca şi cînd ar fi privit într-un abis. Străduin-du-se să caute adîncimea înţelepciunii lui Dumnezeu, s-a tulburat. S-a tulburat şi a încetat imediat cercetarea, spunînd: „Căci cine a cunoscut gîndul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui?” (Romani 11; 34).

Dacă Apostolul a întîmpinat în felul acesta voile lui Dumnezeu, noi de ce ne străduim în zadar să le cercetăm pe cele necercetate şi să le pătrundem pe cele nepătrunse? Să nu ajungem, rogu-vă, la un asemenea nivel de nebunie. Ci la fiecare nelămurire a noastră să ne aducem aminte şi să repetăm cuvîntul psalmistului: „Adînc nepătruns sunt judecăţile tale” (Psalmi 35, 6). Continuare…