Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Despre viaţa viitoare (III. Despre venirea a doua a Domnului)

Adaugat la decembrie 16, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Catehism

360. Pînă cînd va ţine starea provizorie a sufletelor în rai şi in iad?

Pînă la sfîrşitul lumii, la învierea cea de obşte cu trupurile, la venirea a doua a Domnului şi la judecata din urma.

361. Toate acestea vor fi deodată?

Da. Deodată, sau aşa de repede una după alta, că nu va fi nici o pauză între ele. Deşi venirea Domnului este în rîndul al treilea, ea va pricinui pe toate celelalte de mai înainte.

362. Cînd vor fi toate acestea?

Timpul venirii a doua a Domnului şi toate cîte se vor întîmpla cînd va veni sfîrşitul lumii nu ni s-a descoperit. „Iar de ziua şi ceasul acela, nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl singur” (Matei 24, 36). Mîntuitorul ne cere să priveghem tot timpul, deoarece va veni pe neaşteptate: „Veni-vă stăpînul slugii aceleia în ziua în care nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l cunoaşte” (Matei 24, 50). „Drept aceea privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul în care Fiul Omului va veni” (Matei 25, 13; vezi şi Matei 24, 42, 44; I Tes. 5, 2, 3; II Petru 3, 3-10).
Continuare…

Despre viaţa viitoare (II. Despre mijlocirea Sfinţilor)

Adaugat la decembrie 9, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Catehism, Religii si secte

348. Avem noi acum vreo legătură cu sufletele drepţilor din cer?

Da, este o strînsă legătură de iubire şi de rugăciune între ei şi noi. Ne rugăm cu ei, slăvim pe Dumnezeu împreună cu ei. Facem parte din acelaşi Trup tainic al Domnului, din Biserică, trăind o viaţă duhovnicească comună. Deşi ei alcătuiesc Biserica biruitoare din cer, iar noi cea luptătoare de pe pămînt, acestea două nu sunt despărţite, ci unite. E o necontenită trecere de la una la alta. Sfinţii sunt cu puterea lor printre noi. Precum stăm în legătură cu Domnul nostru Iisus Hristos, măcar că e nevăzut, aşa stăm şi cu Sfinţii din cer. Sfîntul Apostol Pavel zice: „V-aţi apropiat de muntele Sion şi de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc şi de zeci de mii de îngeri, în adunare sărbătorească, şi de Biserica celor întîi născuţi care sunt scrişi în ceruri şi de Dumnezeu Judecătorul tuturor, şi de duhurile drepţilor celor desăvîrşiţi” (Evr. 12, 22-23). Iar Fericitul Augustin spune: «Sufletele credincioşilor care au murit nu sunt despărţite de Biserică… ele sunt mădulare ale lui Hristos».
Această legătură prin mijlocirea Bisericii între noi şi Sfinţi, precum şi legătura noastră cu sufletele celor adormiţi, se numeşte Comuniunea Sfinţilor. De ea aminteşte Simbolul Apostolic care datează din primele veacuri ale Bisericii.
Continuare…

Despre viaţa viitoare (I. Despre Judecata Particulară)

Adaugat la decembrie 1, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Catehism

327. În care articole din Simbolul Credinţei se vorbeşte despre „Viaţa viitoare”?

În articolele XI şi XII.

328. Care sunt aceste articole?

Aceste articole sunt:
«Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie».

329. Ce ne învaţă aceste două articole?

Ne învaţă despre ţinta ultimă la care vom ajunge după viaţa noastră pămîntească în sînul Bisericii. Ţinta aceasta este viaţa fericită şi nesfîrşită ce va urma după „veacul” pămîntesc şi după învierea morţilor.

330. Dacă oamenii vor învia odată, de ce mai mor? Pare drept să moară cei păcătoşi, pentru că firea lor e robită de păcat, dar de ce să moară cei ce trăiesc in sînul Bisericii, curăţindu-se de păcate prin harul Sfintelor Taine şi prin implinirea poruncilor dumnezeiesti?
Continuare…

Despre Taina Sfantului Maslu

Adaugat la noiembrie 12, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

325. Ce este Sfîntul Maslu?

Sfîntul Maslu este Taina care, prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea trupului cu untdelemn sfinţit, împărtăşeşte credinciosului harul dumnezeiesc pentru tămăduirea bolilor trupeşti şi sufleteşti, pentru iertarea păcatelor şi pentru întărirea sufletului.

326. Cînd a fost aşezată această Sf. Taină?

Această Sf. Taină a fost aşezată de Însuşi Mîntuitorul, cînd a trimis pe Sf. Apostoli la propovăduire zicînd-le: „Celor ce vor crede, aceste semne vor urma: în numele Meu demoni vor scoate… peste cei bolnavi mîinile îşi vor pune şi se vor face sănătoşi” (Marcu 16, 17-18).
Continuare…

Despre Taina Cununiei

Adaugat la octombrie 28, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Familia

323. Ce este nunta?

Nunta este Sfînta Taină prin care, după făgăduinţa mirelui şi miresei, dată liber în faţa preotului, de a trăi împreună, în iubire, toată viaţa, pentru a naşte şi a creşte copii şi a se ajuta reciproc, li se împărtăşeşte harul dumnezeiesc care întăreşte şi înalţă însoţirea lor naturală, prefăcînd-o într-o desăvîrşită şi curată legătură morală, într-o unitate după chipul legăturii dintre Hristos şi Biserică.

324. Ce deosebire este între căsătoria civilă şi nunta creştină?

Căsătoria civilă este o însoţire pe viaţă între un bărbat şi o femeie, prin liber consimţămînt în condiţiile legii, adică are la bază un contract plecînd însă de la afecţiunea reciprocă, pe cînd nunta creştină, care presupune în prealabil căsătoria civilă ca aşezămînt natural, este o însoţire sfîntă, făcută cu binecuvîntarea lui Dumnezeu în Biserică printr-o sfîntă Taină, prin Taina Nunţii sau Cununiei, care sfinţeşte iubirea şi legătura celor însoţiţi. Continuare…

Despre Taina Preoţiei

Adaugat la octombrie 22, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

318. Ce este Hirotonia sau Preoţia?

Hirotonia sau Preoţia este Taina prin care cei anume pregătiţi primesc, prin punerea mîinilor şi rugăciunea Arhiereului, puterea de a propovădui cuvîntul lui Dumnezeu, de a sfinţi prin Sf. Taine şi slujbele bisericeşti şi de a conduce pe cei credincioşi la mîntuire (Matei 28, 19-20).

319. Cînd a aşezat Mîntuitorul această Sf. Taină?

Mîntuitorul a aşezat această Sf. Taină chiar în prima zi a Învierii Sale, prin cuvintele spuse Apostolilor: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl şi Eu vă trimit pe voi. Şi aceasta zicînd, a suflat asupra lor şi a zis lor: Luaţi Duh Sfînt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 21-23). Aci nu se arată că partea văzută a Tainei, adică punerea mîinilor şi rugăciunea, a fost rînduită de Domnul, dar Sf. Scriptură spune că preoţia se dă prin punerea mîinilor (Fapte 14, 23; I Tim. 4, 14; 5, 22) şi că ea este lucrarea Duhului Sfînt, cum zice Sf. Apostol Pavel preoţilor din Efes: „Luaţi aminte de voi şi de toată turma întru care Duhul Sfînt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu” (Fapte 20, 28).
Continuare…

Despre Taina Împărtăşaniei

Adaugat la octombrie 21, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

310. Ce este Sfînta Împărtăşanie?

Sfînta Împărtăşanie este Taina prin care creştinul se împărtăşeşte cu însuşi Trupul şi Sîngele Domnului, care păstrează numai pentru ochii noştri trupeşti chipul de pîine şi de vin.

311. Cînd a fost aşezată această Sf. Taină?

Sf. Taină a Împărtăşaniei a fost aşezată de Mîntuitorul la Cina cea de Taina, cînd a luat pîinea, S-a rugat şi a binecuvîntat-o zicînd: „Luaţi, mîncaţi, acesta este trupul Meu”. Apoi a luat paharul, a mulţumit, i-a binecuvîntat zicînd: „Beţi dintru acesta toţi, că acesta este sîngele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea Păcatelor” (Matei 26, 26-28; Marcu 14, 22-24; Luca 22, 19-20; Ioan 6, 35; I Cor. 11, 23-25). Apoi a adăugat: „Aceasta s-o faceţi întru Pomenirea Mea” (Luca 22, 19; I Cor. 11, 24 şi 25).
Continuare…

Despre Pocăinţa (Taina Spovedaniei)

Adaugat la octombrie 13, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

306. Ce este pocăinţa?

Pocainţa e Sfînta Taină prin care credinciosul primeşte de la Însuşi Dumnezeu iertarea păcatelor mărturisite duhovnicului cu zdrobire de inima.

307. Cînd a fost aşezată această Sf. Taină?

Mîntuitorul a făgăduit această Taină Sf. Apostoli, cînd le-a spus: „Amin grăiesc vouă: oricîte veţi lega pe pămînt vor fi legate în cer şi oricîte veţi dezlega pe pămînt vor fi dezlegate în cer” (Matei 18, 18; 16, 19). El a aşezat-o după sfînta Sa Înviere prin cuvintele: „Luaţi Duh Sfînt; cărora le veţi ierta păcatele, se vor ierta lor, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 22-23). Puterea de a lega şi a dezlega păcatele o are numai Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, cum a dovedit-o cu prilejul minunilor Sale (Luca 5, 20), dar El a dat această putere şi Apostolilor (Ioan 20, 21-23) şi prin aceştia episcopilor şi preoţilor. Pocăinţă predicată de Sf. Ioan Botezătorul şi mărturisirea păcatelor care aveau loc atunci (Marcu 1, 4-5) au prevestit pocainţa şi mărturisirea creştină.
Continuare…

Despre Taina Mirungerii

Adaugat la octombrie 8, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

301. Ce este Taina Mirungerii?

Este taina prin care se dau celui nou botezat, prin ungerea cu Sf. Mir, darurile Duhului Sfînt, ca să sporească si să se întărească în viaţa duhovnicească.

302. Cînd a fost aşezată Taina Mirungerii?

Cuvîntul de aşezare a acestei Sf. Taine este porunca Mîntuitorului către Apostoli: „Şi iată, Eu trimit făgăduinţă Tatălui Meu peste voi, iar voi şedeţi în cetatea Ierusalimului pînă ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus” (Luca 24, 49). Aşezarea ca Taină, aici, e făcută învăluit; ea avea să fie arătată în chip vădit şi strălucit la ziua Cincizecimii.
Aşezarea Tainei Mirungerii este adeverită prin coborîrea Duhului Sfînt în chip văzut la Botezul Mîntuitorului, apoi prin cuvintele Sf. Apostol Pavel: „Iar Cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi, în Hristos, şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului în inimile noastre” (II Cor. 1, 21-22; Efes. 4, 30). Tot aşa ne învaţă şi Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan: „Şi voi, ungere aveţi de la Cel Sfînt şi ştiţi toate… ungerea pe care aţi luat-o de la El rămîne întru voi şi nu aveţi trebuinţă ca să vă înveţe pe voi cineva…” (I Ioan 2, 20, 27)
Continuare…

Despre Taina Botezului

Adaugat la septembrie 29, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

Taina Botezului290. Ce este Botezul?

Botezul este acea Sf. Taină care, prin lucrarea văzută a întreitei cufundări în apă şi chemarea Sf. Treimi, împărtăşeşte harul care şterge păcatul strămoşesc şi celelalte păcate şi face pe cel ce o primeşte membru al Bisericii, născut la o viaţă nouă în Hristos, cum zice Sf. Apostol Pavel: „Au nu ştiţi că toţi cîţi în Hristos lisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Rom. 6, 3-4).
Botezul deschide împărăţia cerurilor celor ce-l primesc, după cuvîntul Mîntuitorului: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Sf. Grigorie Teologul zice că Scriptura cunoaşte trei feluri de naşteri: cea trupească, cea din botez şi cea din înviere. Fără naşterea prin Botez, nu e cu putinţă naşterea prin Înviere.
Continuare…