Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Nu trebuie să ne arătăm îngăduitori sau nepăsători faţă de greşelile aproapelui

Adaugat la octombrie 21, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

De cele mai de multe ori, oamenii nu judecă asupra celor ce au de făcut, numai după mintea lor, ci şi după aprecierile altora, de care se lasă adesea.

Dacă păcătosul vede că toţi întorc capul de la el, îşi zice că a săvârşit o faptă, şi încă una grea; dar dacă el bagă seamă că în loc să fie condamnat, i se încuviinţează lesne purtarea, tribunalul conştiinţei lui va fi stricat; mai mult se va statornici încă şi mai tare vinovata-i cugetare – şi atunci, ce nu va îndrăzni el?
Continuare…

Apostazia

Adaugat la octombrie 2, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

Deşi am fost creaţi în chip desăvârşit, în fiinţa noastră, deopotrivă trup şi suflet, nu a mai rămas aproape nimic în picioare după cădere, pentru că ”omul, în cinste fiind, n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor” (Psalm 48:12). Păcatul a adus omului moartea şi stricăciunea, şi nu numai atât, ci şi lucrarea defectuoasă a mădularelor trupului încă dinaintea morţii sale. Iar însuşirile psiho-somatice cele mai importante prin care se manifestă sufletul omenesc, adică simţurile, gândirea, conştiinţa, s-au sălbăticit cu totul şi numai prin Hristos, prin Cuvântul întrupat, ele redevin raţionale şi sunt reaşezate în starea cea dintâi, când sunt folosite prin harul dumnezeiesc. Continuare…

Tot creştinul poate lucra la răspândirea învăţăturii celei bune

Adaugat la septembrie 29, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Nu-i puţin lucru acela de a nu ne interesa de fraţii noştri.

Iată pilda cu omul care şi-a îngropat talantul. Purtarea lui, în ce-l priveşte, părea a nu fi greşită. El nu păcătuise nimic cu privire la păstrarea lucrului încredinţat, pentru că l-a înapoiat întreg. Dar el a păcătuit cu privire la felul în care a folosit acest lucru. N-a înmulţit ceea ce i se încredinţase – şi de aceea a fost pedepsit.
Continuare…

Omul mândru nu are linişte nici in Rai

Adaugat la septembrie 24, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Mândria nu lasă sufletul să o apuce pe calea credinţei. Necredinciosului îi dau acest sfat: Să zică: “Doamne, dacă exişti, luminează-mă şi-ţi voi sluji din toată inima şi din tot sufletul”. Şi pentru acest gând smerit şi dispoziţie de a sluji lui Dumnezeu, Domnul îl va lumina negreşit. Dar să nu spună: „Dacă exişti, pedepseşte-mă”, căci dacă vine pedeapsa se poate să nu ai puterea de a mulţumi lui Dumnezeu şi să aduci pocăinţa.
Continuare…

Instruirea tinerilor – Sf. Teofan Zăvorâtul

Adaugat la septembrie 15, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Teofan Zavoratul, Tinerii

Nu se poate hotărî cu precizie când ajunge o persoană la conştiinţa că este creştină şi la hotărârea de a trăi creştineşte de bunăvoie, în realitatea de zi cu zi, aceasta se petrece la momente diferite: la vârsta de şapte, zece, cincisprezece ani, sau şi mai târziu. Se poate ca vremea studiilor să vină mai înainte de aceasta, cum se şi întâmplă de obicei.
Continuare…

Despre pacea sufletească

Adaugat la august 6, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Scopul vieţii creştine este dobândirea Duhului Sfânt. Dobândeşte pacea lăuntrică şi mii de suflete se vor mântui în jurul tău. Totul este subordonat agonisirii acestei păci, alipirea de Biserică, adevărata nădejde, îndepărtarea de patimi, iertarea greşelilor, neosândirea aproapelui, tăcerea lăuntrică.

Nimic nu este mai bun decât acea pace în Hristos, prin care sunt respinse năvălirile durerilor celor rele, din văzduhuri şi de pe pământ. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri (Efeseni 6, 12).
Continuare…

Cu ce trebuie să ne înzestrăm sufletul?

Adaugat la august 1, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Serafim de Sarov

Trebuie să ne înzestrăm sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Grigorie Teologul, este pâinea îngerilor cu care se hrănesc sufletele flămânde de Dumnezeu.

Să ne înzestrăm sufletul şi cu citirea Noului Testament şi a Psaltirii, stând în picioare, ca să se producă luminarea minţii.

Trebuie să ne înzestrăm sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu în aşa fel încât mintea să „se scalde” parcă în Legea Domnului, conform căreia omul trebuie să trăiască.

Când omul îşi va înzestra sufletul său cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci va înţelege şi va face diferenţă între bine şi rău.
Continuare…

Rânduieli educative – Sf. Teofan Zăvorâtul

Adaugat la iunie 24, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Teofan Zavoratul

Dacă rânduiala aceasta de lucrare asupra trupului şi a puterilor mai de jos ale sufletului este ţinută în chip riguros, atunci şi sufletul va primi din ea o foarte bună pregătire pentru un viitor cu adevărat împlinit. Cu toate acestea, nu e decât o pregătire; formarea viitorului trebuie realizată printr-o lucrare hotărâtă asupra tuturor puterilor sale: minte, voinţă şi inimă.
Continuare…

Nu sunt de ajuns faptele bune – Sf. Luca al Crimeii

Adaugat la iunie 11, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Luca al Crimeii

Printre oamenii care trăiesc în jurul nostru există şi unii care nu cred în Dumnezeu şi totuşi fac multe fapte bune. Adeseori am auzit următoarea întrebare: „Nu este de ajuns, nu se vor mântui oamenii cu faptele lor bune ?” Trebuie numaidecât să dau răspunsul. Nu, nu se vor mântui numai cu faptele bune. De ce nu se vor mântui ? Fiindcă aşa a spus Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, când l-a întrebat … un învăţător de lege, ispitindu-l şi zicând : Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? Iar Iisus i-a zis : Îl vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, aceasta este prima şi cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea cu aceasta, îl vei iubi pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Mt. 22, 35-39).
Continuare…

Trufie şi hotărâre – umilinţă şi josnicie

Adaugat la iunie 6, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Nimic nu este mai străin sufletului creştin ca trufia.

Zic trufie şi câtuşi de puţin cinstită vorbire şi curaj, care se potrivesc de minune creştinului.

Tot aşa, una-i umilinţa şi altceva josnicia, linguşirea şi lichelismul. Dar vă limpezesc prin câteva pilde.
Continuare…