Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Despre Sfînta Liturghie (III)

Adaugat la iunie 7, 2011 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

115. De ce partea de la începutul Liturghiei se numeşte „Liturghia catehumenilor” sau a celor chemaţi?

Pentru că, în vechime, pe lîngă creştinii botezaţi puteau lua parte la ea şi catehumenii, adică aceia care se pregăteau să intre în creştinism, trebuind să înveţe mai întîi adevărurile de credinţă creştină. Ea ţine de la Binecuvîntare pînă la cuvintele „Cei chemaţi, ieşiţi!…” , cînd catehumenii trebuiau să părăsească biserica.

116. Care sunt părţile mai de seamă ale Liturghiei catehumenilor?

Acestea sunt următoarele:
Continuare…

Despre Sfînta Liturghie (II)

Adaugat la mai 25, 2011 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Slujbele Bisericii

103. În cîte părţi mai mari se poate împărţi rînduiala Sfintei Liturghii?

În două părţi mari, şi anume:
a) Proscomidia, care se săvîrşeşte în taină;
b) Liturghia propriu-zisă, care se săvîrşeşte în auzul credincioşilor. La rîndul ei, liturghia propriu-zisă se împarte în două părţi, dintre care cea dintîi poartă numele de Liturghia catehumenilor, iar a doua, Liturghia credincioşilor.

104. Ce este Proscomidia?

Proscomidia (de la cuvîntul grecesc προσκομιδη „a aduce, a pune înainte, a oferi, a face dar”) este rînduiala pregătirii darurilor de pîine şi de vin, care alcătuiesc materia jertfei. Continuare…

Despre Sfînta Liturghie (I)

Adaugat la aprilie 12, 2011 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Slujbele Bisericii

Sfînta Liturghie
85. Care este fapta şi dovada cea mai înaltă prin care omul cinsteşte şi preamăreşte pe Dumnezeu?

Dintre toate actele noastre de cult prin care cinstim şi preamărim pe Dumnezeu cel mai desăvîrşit este sacrificiul sau jertfa.

86. Ce este jertfa?

Jertfa este dăruirea plină de iubire şi evlavie a unui obiect în cinstea lui Dumnezeu. Prin aceasta voim să arătăm că El, ca ziditor a toate, este stăpînul tuturor lucrurilor şi că noi, ca făpturi ale Lui, atîrnăm întru totul de El. Astfel Îi recunoaştem stăpînirea şi puterea şi mărturisim datoria noastră de recunoştinţă şi de iubire faţă de El, pentru toate cîte ne-a dat.
Continuare…

Cultul divin public

Adaugat la aprilie 6, 2011 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

null78. Care sunt cele mai însemnate părţi ale cultului divin public?

Cele mai însemnate părţi ale cultului divin public sunt: Sfînta Liturghie, cele şapte Laude, sfintele slujbe ale Sfintelor Taine şi Sfintele Ierurgii.

79. Ce este Sfînta Liturghie?

Sfînta Liturghie este cea mai de seama sfînta slujbă obstească a Bisericii care se roagă. Ea este miezul cultului divin, public şi comun, precum şi culmea cea mai înaltă a trăirii duhovniceşti. Mîntuitoarea jertfă de pe Golgota este izvorul tuturor darurilor, iar Sfînta Liturghie este aducerea necontenită a acestei jertfe şi însăşi lucrarea lui Hristos în Biserică. Ea este dumnezeiasca şi prea sfînta Taină a Tainelor lui Iisus Hristos şi se săvîrşeşte numai de arhiereu şi de preot şi nu se numără în numărul celor şapte Laude.
Continuare…

Rugăciunea Bisericii şi foloasele ei

Adaugat la martie 30, 2011 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

63. Ce înÈ›elegem prin rugăciunea obştească sau rugăciunea Bisericii?

Prin rugăciunea obştească sau rugăciunea Bisericii se înţelege acel fel de rugăciune făcută în numele Bisericii din porunca ei, potrivit năzuinţelor ei şi după rînduieli întocmite de ea.
Spre deosebire de rugăciunea particulară, pe care fiecare o poate aduce lui Dumnezeu, Biserica are rugăciune comuna (obştească), adică la care iau parte toţi credincioşii.

64. Care sunt foloasele acestui fel de rugăciune?

Rugăciunea Bisericii, adică rugăciunea obştească, care se săvîrşeşte de Biserică prin preoţii ei, este de un folos nepreţuit.
Unindu-ne la rugăciune toţi credincioşii, în biserică, avem nădejdea neclintită că Mîntuitorul este în mijlocul nostru, rugîndu-Se pentru noi şi cu noi, după cum a făgăduit: „Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pămînt în privinţa unui lucru de care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 19-20). Continuare…

Să ne facem cruce fără ruşine

Adaugat la februarie 17, 2011 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Minunile Ortodoxiei

Trecem zilnic în drumul nostru măcar pe lîngă o biserică. Dacă suntem grăbiţi şi nu putem intra să ne închinăm, ori dacă ne aflăm într-un mijloc de transport, ne facem doar semnul crucii şi trecem mai departe. Privirile sau chiar cuvintele unora din jurul nostru ne pot face să ne simţim inconfortabil în această situaţie. Nu trebuie să uităm însă că, făcînd semnul crucii, ne mărturisim credinţa şi suntem mai aproape de Dumnezeu.

Toate rînduielile liturgice şi toate rugăciunile încep şi se termină în biserica ortodoxă cu semnul crucii. Despre acest gest, Sfîntul Chiril din Ierusalim spunea: Să nu ne ruşinăm a mărturisi pe cel răstignit.

Cînd ducem degetele mîinii drepte la frunte, trebuie să ştim că, prin aceasta, noi îl rugăm pe Dumnezeu să lumineze mintea şi cugetarea noastră, făgăduindu-ne să cugetăm pururea la El. Cînd de la frunte pogorîm mîna la piept, prin aceasta arătăm că suntem gata să iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră. Iar cînd atingem umerii, închinăm lui Dumnezeu toate puterile noastre sufleteşti şi trupeşti şi-L rugăm să ne dea putere şi dorinţă de a-L sluji şi a-I plăcea Lui. Continuare…

Despre Rugăciunea Domnească (II)

Adaugat la noiembrie 25, 2010 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

50. Care este a patra cerere din Rugăciunea Domnească şi ce cerem prin ea?

A patra cerere din Rugăciunea Domnească este: „Pîinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi”. Adică, dă-ne tot ce ne trebuie pentru întreţinerea vieţii trupeşti şi sufleteşti. Cererea a patra este zaua ce leagă cele trei cereri de mai înainte, privitoare la mărirea, împărăţia şi voia Tatălui ceresc, de celelalte patru, care urmează şi care au în vedere trebuinţele, necazurile şi nădejdea mîntuirii noastre. «Începînd cu aceasta cerere şi pînă la sfîrşitul Rugăciunii Domneşti este limpede că ne rugăm lui Dumnezeu pentru noi». Ca atare, cererea a patra s-ar putea prinde de a treia în acest chip: ca să putem face voia Ta şi să dobîndim fericirea veşnică, avem nevoie şi de cele ce trebuie pentru întreţinerea acestei vieţi. Deci «ca oameni ce suntem cerem şi pîinea cea spre întărirea fiinţei noastre, ştiind că şi aceasta este (tot) de la Tine» şi că «noi nu putem trai fără pîine».
1. Cineva s-ar putea mira că ne rugăm numai pentru „pîine”. Pîinea este însă hrana cea mai trebuincioasă; iar «în cuvîntul pîine se cuprind toate cele trebuitoare ca să ne păstram viaţa noastră în lumea aceasta; atît în ce priveşte hrana, cît şi alte lucruri de care avem nevoie ca să trăim». Drept aceea, Mîntuitorul ne-a învăţat să cerem pîine, pîinea cea spre fiinţă; adică să ne mulţumim cu «cele ce ajung spre păstrarea fiinţei trupeşti;… şi nimic altceva din acelea prin care e depărtat sufletul de la grija dumnezeiască şi cea mai de folos». „… avînd hrana şi îmbrăcăminte” – zice Sf. Apostol Pavel – „cu acestea vom fi îndestulaţi” (I Tim. 6, 8). Continuare…

Despre Rugăciunea Domnească (I)

Adaugat la noiembrie 19, 2010 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

39. Care este cel mai desăvîrşit model de rugăciune?

Modelul cel mai desăvîrşit de rugăciune este Rugăciunea Domnească, adică:
„Tatăl nostru, Care eşti în ceruri,
Sfinţească-se numele Tău;
Vie împărăţia Ta;
Facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pămînt.
Pîinea noastră cea spre fiinţă
Dă-ne-o nouă astăzi;
Şi ne iartă nouă greşelile noastre,
Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;
Şi nu ne duce pe noi în ispită,
Ci ne izbăveşte de cel rău.
Ca a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci.
Amin!”
(Matei 6, 9-13).
Continuare…

Abecedarul vietii duhovnicesti

Adaugat la iunie 7, 2010 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Cuvinte duhovnicesti

(extras dintr-o carte de rugăciuni tradusă din limba rusă)

 • Trezindu-te din somn aminteşte-ţi, în primul rând de Dumnezeu şi însenmează-te cu semnul Sfintei Cruci.

 • Nu amâna pravila rugăciunii pe care o ai, ci începe-ţi cu ea ziua.

 • Pe parcursul zilei, în orice lucru, roagă-te lui Dumnezeu cu rugăciuni scurte.

 • Rugăciunile sunt aripile sunetului; sufletul prin rugăciune se face locaş al lui Dumnezeu.

 • Ca ruăciunea să fie auzită de Dumnezeu roagă-te din toată inima.

 • Nu părăsi rugăciunea atunci când vrăjmaşul te împresoară cu indiferenţă; cel ce se nevoieşte spre rugăciune, când sufletul cade în nesimţire, este mai presus decât cel ce se roagă cu lacrimi.

 • Să cunoşti Noul Testament cu mintea şi cu inima, studiindu-l permanent. Cele neclare să nu le tălmăceşti după mintea ta ci să citeşti tâlcuirile sfinţilor părinţi sau să ceri explicaţii de la părintele duhovnic sau de la preoţi.

 • Continuare…

  Despre rugăciune particulară (III)

  Adaugat la mai 14, 2010 de Victor
  Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

  31. Cum trebuie făcută rugăciunea ca să fie bine primită de Dumnezeu?

  Rugăciunea noastră ca să fie bine primită de Dumnezeu trebuie:
  1. Să fie făcută în numele Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, adică să cerem ce vrea şi El. Că zice: „Adevărat, adevărat grăiesc vouă: orice veţi cere de la Tatăl întru numele Meu, vă da vouă” (Ioan 16, 23). Şi Mîntuitorul vrea tot ce sporeşte mărirea Tatălui şi mîntuirea sufletelor noastre. Deci cine cere acestea se roagă în numele lui Iisus Hristos. Prin Rugăciunea domnească cerem numai ce vrea Hristos, şi, cum El însuşi este Acela Care ne-a dat această rugăciune, cînd rostim Tatăl nostru înseamnă că ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Dacă cerem însă bogăţie, pieirea vrăjmaşului, cîştig la jocurile de noroc, slavă deşartă, – adică «dacă cerem ce este primejdios sufletului, nu ne rugăm în numele lui Iisus Hristos». Continuare…