Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Despre Taina Mirungerii

Adaugat la octombrie 8, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

301. Ce este Taina Mirungerii?

Este taina prin care se dau celui nou botezat, prin ungerea cu Sf. Mir, darurile Duhului Sfînt, ca să sporească si să se întărească în viaţa duhovnicească.

302. Cînd a fost aşezată Taina Mirungerii?

Cuvîntul de aşezare a acestei Sf. Taine este porunca Mîntuitorului către Apostoli: „Şi iată, Eu trimit făgăduinţă Tatălui Meu peste voi, iar voi şedeţi în cetatea Ierusalimului pînă ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus” (Luca 24, 49). Aşezarea ca Taină, aici, e făcută învăluit; ea avea să fie arătată în chip vădit şi strălucit la ziua Cincizecimii.
Aşezarea Tainei Mirungerii este adeverită prin coborîrea Duhului Sfînt în chip văzut la Botezul Mîntuitorului, apoi prin cuvintele Sf. Apostol Pavel: „Iar Cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi, în Hristos, şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului în inimile noastre” (II Cor. 1, 21-22; Efes. 4, 30). Tot aşa ne învaţă şi Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan: „Şi voi, ungere aveţi de la Cel Sfînt şi ştiţi toate… ungerea pe care aţi luat-o de la El rămîne întru voi şi nu aveţi trebuinţă ca să vă înveţe pe voi cineva…” (I Ioan 2, 20, 27)
Continuare…

Despre Taina Botezului

Adaugat la septembrie 29, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

Taina Botezului290. Ce este Botezul?

Botezul este acea Sf. Taină care, prin lucrarea văzută a întreitei cufundări în apă şi chemarea Sf. Treimi, împărtăşeşte harul care şterge păcatul strămoşesc şi celelalte păcate şi face pe cel ce o primeşte membru al Bisericii, născut la o viaţă nouă în Hristos, cum zice Sf. Apostol Pavel: „Au nu ştiţi că toţi cîţi în Hristos lisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Rom. 6, 3-4).
Botezul deschide împărăţia cerurilor celor ce-l primesc, după cuvîntul Mîntuitorului: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Sf. Grigorie Teologul zice că Scriptura cunoaşte trei feluri de naşteri: cea trupească, cea din botez şi cea din înviere. Fără naşterea prin Botez, nu e cu putinţă naşterea prin Înviere.
Continuare…

Despre Sfintele Taine

Adaugat la septembrie 16, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

285. Care este articolul al X-lea din Simbolul Credinţei?

Acest articol este:
«Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor».

286. De ce se vorbeşte despre Botez în Simbolul Credinţei?

Pentru că Botezul este uşa prin care omul intră în Biserică, el e cea dintîi dintre cele şapte Sf. Taine.

287. Ce sunt Sfintele Taine?

Sfintele Taine sunt acele lucrări sau acte sfinte văzute, întemeiate de Hristos şi săvîrşite de Biserică prin episcopul şi preoţii ei, prin care se împărtăşeşte primitorului harul dumnezeiesc, nevăzut, mîntuitor. Sunt lucrări văzute, pentru că omul e trupesc, cum zice Sf. Ioan Gură de Aur: «Dacă ar fi netrupesc, ţi-ar da aceste daruri aşa cum sunt, netrupeşti. Dar fiindcă sufletul e împreunat cu trupul, cele duhovniceşti ţi le dă în semne supuse simţurilor».
Continuare…

Pomelnicul, un loc unde cei vii şi cei morţi stau împreună

Adaugat la septembrie 4, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

Mijlocirea Biserici este atît de puternica încît şi drepţii au apărut în visele celor vii cerînd rugăciunile Bisericii. Fiind astfel conştienţi de marele ajutor duhovnicesc dăruit celor pomeniţi la Sfînta Liturghie, trebuie să fim mai conştiincioşi în înmînarea numelor celor dragi nouă „“ şi a tuturor acelora în nevoi „“ pentru a fi pomeniţi la Proscomidie.
Pomelnicul este o bucată de hîrtie pe care sunt menţionate numele celor dragi, nume primite la Botez sau la călugărie. În pomelnic sunt trecuţi atît cei vii, cît şi cei adormiţi. Numele acestora sunt pomenite de preot în diverse momente liturgice: la Proscomidie, la Sfînta Liturghie, la Litie, etc. Cel care face un pomelnic, mărturiseste că cei dragi sunt vii în el. Continuare…

Simbolul Credinţei sau „Crezul”

Adaugat la noiembrie 13, 2008 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

75. Ce este Simbolul credinţei sau „Crezul”?

Simbolul Credinţei sau Crezul este înfăţişarea pe scurt a învăţăturii pe care creştinul trebuie s-o cunoască; s-o primească cu credinţă şi s-o mărturisească.

76. Cum se numeşte acest Simbol de Credinţă?

Simbolul de Credinţă se numeşte Niceo-Constantinopolitan, sau de la Niceea şi Constantinopol.
Continuare…

Despre Sfînta Tradiţie

Adaugat la noiembrie 12, 2008 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

48. Ce este Sfînta Tradiţie?

Sf. Tradiţie sau Sf. Predanie este învăţătura dată de Dumnezeu prin viu grai Bisericii şi din care o parte s-a fixat în scris mai tîrziu. Ca şi Sf. Scriptură, Sf. Tradiţie cuprinde Descoperirea dumnezeiască trebuitoare mîntuirii noastre. Ea este viaţa Bisericii în Duhul Sfînt, sau permanenta prezenţă a Duhului Sfînt în viaţa Bisericii.
Continuare…

Despre Sfanta Scriptura

Adaugat la noiembrie 7, 2008 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

28. Unde se găseşte Descoperirea dumnezeiască cea mai presus de fire?

Descoperirea dumnezeiască cea mai presus de fire se găseşte în Sfînta Scriptură şi în Sfînta Tradiţie.

29. Ce este Sfînta Scriptură?

Sfînta Scriptură sau Biblia este colecţia cărţilor numite ale Vechiului şi ale Noului Testament, scrise sub insuflarea Duhului Sfînt, într-un răstimp de aproape 1500 de ani, adică de la Moise (cca. 1400 înainte de Hr.) pînă la autorul Apocalipsei (cca. 100 după Hr.). Aceste cărţi sunt comoara cea mai preţioasă de lumină si mîntuire pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. Biserica le păstrează ca pe un odor de mare pret şi le foloseşte ca pe un izvor de apă vie din care soarbe învăţătura cea dumnezeiască.
Continuare…

Rugaciunile pentru cei morti

Adaugat la noiembrie 1, 2008 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

Problema rugaciunilor pentru cei morti sta intr-o strinsa legatura cu cinstirea sfintilor. Ea face parte dintre chestiunile doctrinare eshatologice, impreuna cu problema mortii, a sufletului omenesc si a vietii de dincolo de mormint.

Invatatura crestina referitoare la cultul mortilor si indeosebi la rugaciunile pentru morti se bazeaza pe o serie de idei sprijinite pe revelatia divina si practica traditionala a Bisericii.

In legatura cu moartea, de la care trebuie sa plecam, fenomen universal si inerent naturii umane, Biserica crestina invata ca ea a survenit in lume in urma pacatului originar (Romani V, 12), dar ea nu inseamna o distrugere completa a fiintei umane, ci numai o despartire a trupului de suflet. Trupul se intoarce in pamint din care a fost luat, precum spune Sfinta Scriptura: «In sudoarea fetei tale iti vei minca piinea ta, pina te vei intoarce in pamintul din care ai fost luat» (Facerea III, 19). Continuare…

Cea dintai datorie a credinciosului

Adaugat la octombrie 28, 2008 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

1. Care este cea dintîi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă?

Cea dintîi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă este grija de măntuirea sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preţ pentru el ca mîntuirea sufletului, după cuvîntul Mîntuitorului, care zice: «Ce va folosi omului de ar dobîndi Lumea toată şi-şi va pierde sufletu său? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său?» (Marcu 8, 36-37).
Continuare…

Despre credinţa creştină în general

Adaugat la octombrie 22, 2008 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Nicolae Velimirovici

Ce este credinţa creştină?

Credinţa creştină este învăţătura lui Hristos despre cele mai însemnate taine ale fiinţei şi ale vieţii, învăţătură pe care oamenii o pot primi numai prin credinţa în El, iar nu prin propriile strădanii.

Care sunt cele mai însemnate taine ale fiinţei şi ale vieţii a căror cunoaştere dreaptă o are numai Hristos?
Continuare…