Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Despre Sfînta Liturghie (II)

mai 25, 2011 Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Slujbele Bisericii

103. În cîte părţi mai mari se poate împărţi rînduiala Sfintei Liturghii?

În două părţi mari, şi anume:
a) Proscomidia, care se săvîrşeşte în taină;
b) Liturghia propriu-zisă, care se săvîrşeşte în auzul credincioşilor. La rîndul ei, liturghia propriu-zisă se împarte în două părţi, dintre care cea dintîi poartă numele de Liturghia catehumenilor, iar a doua, Liturghia credincioşilor.

104. Ce este Proscomidia?

Proscomidia (de la cuvîntul grecesc προσκομιδη „a aduce, a pune înainte, a oferi, a face dar”) este rînduiala pregătirii darurilor de pîine şi de vin, care alcătuiesc materia jertfei.
Această primă parte a Liturghiei se săvîrşeşte întreagă în taină, în timpul slujbelor premergătoare Liturghiei (Utrenia sau Ceasurile), înăuntrul altarului, şi anume în latura lui dinspre miazănoapte, pe o masă mică sau în scobitura făcută înadins în perete şi numită proscomidiar, care la unele biserici mai mari are chiar forma unei încăperi aparte, din stînga altarului. Miezul Proscomidiei îl alcătuieşte alegerea şi pregătirea materiei de jertfă din darurile de pîine şi de vin aduse de credincioşi.

105. Ce formă şi ce numire poartă pîinea adusă de credincioşi pentru Liturghie?

Poartă numele de prescuri (de la cuvîntul grecesc prosfora), adică pîinişoare făcute din frămîntătură dospită şi avînd uneori formă rotundă, dar mai ales formă de cruce, în patru cornuri, amintind Crucea pe care s-a răstignit Mîntuitorul şi închipuind cele patru laturi ale lumii. Partea lor de la mijloc se cheamă pecete, pentru că are întipărită pe ea semnul lui Iisus, adică crucea închisă într-un pătrat cu literele de la început ale numelui Mîntuitorului: Is. (Iisus), Hr. (Hristos), Ni Ka (adică Iisus Hristos biruieşte), astfel:


Această pecete e făcută cu un instrument de lemn, pistornic sau pristolnic.Prescurile aduse de credincioşi sunt însoţite de obicei de cîte o lumînare, care se aprinde în sfeşnicul de la Proscomidie, şi de pomelnic, adică o foaie de hîrtie pe care sunt scrise numele credincioşilor, vii şi morţi, ce se vor pomeni la Liturghie.


106. Ce închipuie prescurile şi vinul aduse de credincioşi pentru Liturghie?

Ele închipuie sau înfăţişează mai întîi fiinţa trupeasca şi sufleteasca a credincioşilor, pe care ei o aduc ca jertfa lui Dumnezeu, sub această formă. De ce? Pentru că, spre deosebire de jertfele din Legea Veche, care constau din cărnuri sau din roadele pămîntului şi din care se hrăneau nu numai oamenii, ci şi animalele, pîinea şi vinul sunt alimente care alcătuiesc numai hrana omului, şi anume hrana lui de căpetenie. Ele nu numai că întreţin viaţa trupească a omului, ci totodată o şi simbolizează în chipul cel mai potrivit.
În al doilea rînd, pîinea, făcută din atîtea boabe de grîu strînse laolaltă, şi vinul, ieşit din zdrobirea în acelaşi teasc a atîtor ciorchini de boabe de struguri, simbolizează şi unitatea sau legătura nevăzută care leagă între ei pe toţi fiii Bisericii, făcînd din ei un singur trup: Trupul tainic al Domnului.
În felul acesta, pîinea şi vinul aduse de credincioşi alcătuiesc şi semnul văzut prin care se arată că ei iau parte cu adevărat la jertfa care se aduce la Liturghie şi că îşi dau obolul lor la ea.

107. Toată pîinea sau toate prescurile aduse de credincioşi devin materie a Jertfei sau sunt folosite la Proscomidie?

Nu. Numai anumite părţi scoase de preot din ele: Sfîntul Agneţ şi miridele (părticele).

108. Ce este „Sfîntul Agneţ”?Este partea pătrată sau pecetea pe care preotul o scoate cu copia din cea dintîi prescură folosită la Proscomidie şi o aşează apoi pe Sfîntul Disc. Se numeşte Agneţ, adică Miel, pentru că ea închipuie pe Mîntuitorul, Care, prin asemănarea cu Mielul înjunghiat de evrei la Paştele lor, a fost numit de către Sfîntul Ioan Botezătorul „Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii” (Ioan 1, 29). Sf. Agneţ este pîinea care, prin sfinţire, se va preface în Sfîntul Trup al Domnului, cel jertfit pe Cruce. De aceea, preotul întipăreşte într-însul cu copia Patima Domnului, străpungîndu-l în chip cruciş şi pronunţînd cuvintele din Sfînta Scriptură, unde ni se istoriseşte cum sutaşul a împuns cu suliţa, coasta Mîntuitorului (Ioan 19, 34).


109. Ce sunt miridele?

Miridele” (din greaca – parte, părticică) sunt părticele mărunte de pîine, scoase de către preot din celelalte prescuri folosite la Proscomidie şi aşezate pe disc, alături de Sfîntul Agneţ, în cinstea Sfinţilor şi pentru pomenirea căpeteniei bisericeşti (arhiereul locului), a cîrmuirii ţării, a ctitorilor şi a credincioşilor vii şi morţi ale căror nume sunt scrise pe pomelnicele aduse de creştini. Miridele – atît cele pentru sfinţi cît şi cele pentru credincioşi – nu se prefac în Trupul Domnului ca Sf. Agneţ, ci numai se împărtăşesc de sfinţenia pe care o primesc de la Sf. Agneţ, lîngă care sunt aşezate.

110. Cum se aşează pîinea (Sf. Agneţ şi miridele) pe Sf. Masă?Sf. Agneţ se aşează în mijlocul Sf. Disc. În dreapta lui se aşează prima miridă (mai mare) scoasă în cinstea Sfintei Fecioare, în stînga, nouă miride pentru ceilalţi sfinţi (împărţiţi în cele nouă cete sau grupe), în partea de jos, mirida pentru arhiereul locului, pentru Patriarhi, pentru Cîrmuirea ţării şi pentru ctitori, iar mai jos, miridele pentru credincioşii vii şi morţi, despărţite în două grămăjoare.

111. De ce se aşează pîinea pe Sf. Disc în chipul arătat sau ce închipuie această aşezare?

Sf. Agneţ şi miridele aşezate astfel pe Sf. Disc închipuie şi înfăţişează Biserica întreagă, atît cea de pe pămînt (luptătoare), cît şi cea din ceruri (biruitoare), adică acea mare familie a tuturor fiilor lui Dumnezeu, strînsă în jurul Întemeietorului şi Capului ei nevăzut, Hristos Mîntuitorul, aşa cum a rugat El pe Tatăl că unde este El să fie şi ai Lui (Ioan 17, 24).
Sau, cum spune aşa de frumos Simion, Arhiepiscopul Tesalonicului: «Am înţeles cum prin această închipuire şi istorisire a Sfintei Proscomidii vedem pe Însuşi Iisus şi întreagă Biserica a Lui. În mijloc (Îl vedem) pe Iisus Hristos însuşi, Lumina cea adevărată şi Viaţa cea veşnică. El este în mijloc prin Agneţ, iar Maica Lui, de-a dreapta prin mirida, sfinţii şi îngerii de-a stînga, iar dedesubt întreaga adunare a credincioşilor Lui dreptmăritori. Aceasta este taina cea mare: Dumnezeu între oameni şi Dumnezeu în mijlocul dumnezeilor, care se îndumnezeiesc de la Cel ce după fire este Dumnezeu, Care S-a întrupat pentru dînşii. Aceasta este împărăţia ce va să vie şi petrecerea vieţii celei veşnice: Dumnezeu cu noi, văzut şi împărtăşit».

112. Cum se pregătesc cinstitele Daruri?După ce toarnă vin şi apă în Sf. Potir, preotul aşează steluţa cruciş peste Sf. Disc, acoperă şi Discul şi Potirul cu acoperămintele lor, apoi pe amîndouă cu acoperămîntul cel mare. Rosteşte rugăciunea Proscomidiei sau a punerii înainte, prin care roagă pe Dumnezeu să binecuvînteze acele Daruri, să le primească în altarul Său cel ceresc şi să pomenească atît pe cei ce le-au adus, cît şi pe cei pentru care s-au adus. În sfîrşit, preotul tămîiază Darurile, altarul şi biserica întreagă, închipuind prin această revărsarea darurilor Duhului Sfînt peste Biserică şi peste credincioşi.

113. Darurile binecuvîntate astfel sunt prefăcute acum în Sfîntul Trup şi Sînge?

Nu încă. Atîta vreme cît rămîn la Proscomidie, Sf. Agneţ de pe Disc şi vinul din Sf. Potir nu se prefac încă în Trupul şi Sîngele Domnului, ci sunt numai un simbol, o icoană sau o închipuire a Sfîntului Trup şi Sînge. Ele nu mai sunt însă nici pîine simplă şi vin obişnuit, ca oricare altul, ci, datorită binecuvîntării şi rugăciunii săvîrşite asupra lor, au devenit «cinstitele Daruri», consfinţite, hărăzite, afierosite sau închinate lui Dumnezeu.
Toate cele săvîrşite pînă acum la Proscomidie sunt numai simboluri.

114. Ce anume simbolizează sau închipuie cele săvîrşite la proscomidie?

Acestea închipuie pe de o parte naşterea şi copilăria Domnului, iar pe de alta, Patimile Lui.
Astfel, prescura cea dintîi, din care se scoate Sf. Agneţ, închipuie pe Sf. Fecioară, din care S-a născut Domnul, după trup; scoaterea Sf. Agneţ din prescură înseamnă întruparea şi naşterea Domnului din Sf. Fecioară. Proscomidia închipuie locul Naşterii (Betleemul) şi al vieţii Mîntuitorului, dinainte de Botez (Nazaret, Capernaum), iar discul ţine locul ieslei din staulul de vite în care a fost culcat Pruncul după naştere. Acoperămintele sunt scutecele cu care a fost înfăşat dumnezeiescul Prunc de către Magii de la Răsărit. Aşezarea steluţei desfăcute peste Sfîntul Disc simbolizează steaua care i-a călăuzit pe magi spre locul naşterii, iar tămîierea sau cădirea înseamnă darurile: aur, smirnă şi tămîie, aduse dumnezeiescului Prunc de către Magii de la Răsărit. Acoperirea darurilor şi rămînerea lor tainică la Proscomidiar înseamnă vremea necunoscută a vieţii lui Iisus, înainte de începerea lucrării Sale în lume, viaţa pe care Sfintele Evanghelii nu ne-o istorisesc.
Pe de altă parte, cele săvîrşite la Proscomidie ne duc cu gîndul la Răstignirea şi Patimile Domnului.
Astfel, Proscomidia închipuie Golgota sau locul Răstignirii; străpungerea Sf. Agneţ cruciş şi împungerea lui cu copia închipuie jertfa sîngeroasă a Domnului, adică răstignirea Lui pe cruce, împungerea sfintei coaste cu suliţa; copia înlocuieşte suliţa cu care ostaşul a împuns pe Domnul în coastă. Vinul şi apa turnate în potir închipuie Sîngele şi apa care au curs din sfînta coastă, iar Potirul înlocuieşte atît paharul de la Cina, cît şi vasul cu fiere şi cu oţet din care I s-a dat sa bea Celui Răstignit şi în care, după tradiţie, Sfîntul Ioan Evanghelistul ar fi strîns şi păstrat o parte din dumnezeiescul Sînge care a curs din rănile Domnului. Discul este patul (năsălia) pe care Iosif şi Nicodim au aşezat Trupul Domnului (după coborîrea de pe Cruce). Maica Domnului, care a zăbovit îndurerată lîngă crucea Fiului Său răstignit (Ioan 19, 25), este şi ea de faţă aici, sub forma miridei triunghiulare aşezate de-a dreapta Sf. Agneţ.

>> Despre Sfînta Liturghie (I)

>> Despre Sfînta Liturghie (II)

>> Despre Sfînta Liturghie (III)

>> Despre Sfînta Liturghie (IV)

>> Despre Sfînta Liturghie (V)

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.