Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Despre rugăciune particulară (II)

Adaugat la mai 11, 2010 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

24. De cîte feluri este rugăciunea, după cuprinsul ei?

După cuprins, rugăciunea este de trei feluri: 1. Rugăciunea care are ca scop să laude pe Dumnezeu; 2. Să-I mulţumească şi 3. Să-I ceară tot ceea ce este după voia Sa: «Pre Tine te lăudăm; pre Tine Te cuvîntăm; Ţie Îţi mulţumim, Doamne, şi ne rugăm Ţie, Dumnezeul nostru».
1. Rugăciunea de laudă este aceea prin care binecuvîntăm, lăudînd pe Domnul şi Dumnezeul nostru după mărirea Lui cea nemăsurată; şi pentru veşnica Lui slavă, după cum zice Psalmistul: „În toate zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Mare este Domnul şi lăudat foarte şi măreţia Lui nu are sfîrşit” (Ps. 144, 2). Călătorul prin ţări străine se minunează şi laudă locurile frumoase pe care le întîlneşte în cale, dar ce departe este frumuseţea lumii văzute de strălucirea lui Dumnezeu! Îngerii, privind nemijlocit nesfîrşita Lui slavă, Îl laudă şi Îl binecuvîntează cîntînd: „Sfînt, Sfînt, Sfînt!” (Isaia 6, 3), aşa precum au cîntat laude Mîntuitorului-Prunc, de curînd născut în Betleem (Luca 2, 14). Îngerii privesc la Dumnezeu „faţă către faţă”, cuprinşi de umilire, iar rugăciunile lor se prefac într-o neîncetată cîntare de laudă. Continuare…

Despre rugăciune particulară (I)

Adaugat la mai 5, 2010 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

12. De cîte feluri este rugăciunea?

Dacă ţinem seama de persoana care săvîrşeşte rugăciunea, de numărul persoanelor care iau parte la ea, de locul unde se face şi timpul cînd se săvîrşeşte, atunci deosebim două feluri de rugăciune: Rugăciunea particulară şi rugăciunea Bisericii, sau, cu alte cuvinte, cultul particular şi cultul public comun.

13. Ce este rugăciunea particulară?

Rugăciunea particulară este cea făcută de fiecare credincios singur, sau împreună cu ai săi, sau cu alţi credincioşi, în orice loc, în orice timp şi citită sau spusă pe de rost, după alcătuirea gata făcută, dintr-o carte de rugăciuni, sau chiar scoasă din taina inimii sale. O astfel de rugăciune este cea făcută de Mîntuitorul pe calea dintre Betania şi Ierusalim (Luca 11, 1); cea făcută de Sfîntul Apostol Petru pe acoperişul casei din Iope (Fapte 10, 9); cea făcută de vameş în templu (Luca 18, 13); cea făcută de Sfinţii Apostoli Pavel şi Sila în temniţa (Fapte 16, 25) şi altele.
Continuare…

De ce nu avem banci in biserica?

Adaugat la martie 16, 2010 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole

Stranile sunt un dar spre odihna neputintelor!

Strana este un obiect de cult, el aflandu-se in biserica si fiind sfintit odata cu sfintirea acesteia. Stranile din lemn, frumos sculptate, avand pe ele cruci si vulturi bicefali, insirate de-a lungul peretilor bisericii, ne sunt tuturor cunoscute. Din pacate insa, nu toti mai cunoastem si rostul acestora.
Continuare…

Agheasma mare si semnificatia ei in viata noastra

Adaugat la ianuarie 18, 2010 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Slujbele Bisericii

Agheasma mare se savarseste la Boboteaza, in amintirea botezarii Domnului de catre Ioan in Iordan. Ea se savarseste atat in ajunul Bobotezei, cand se sfinteste apa cu care preotii boteaza apoi casele, cat si in insasi ziua Bobotezei, cand se sfinteste agheasma pe care credinciosii o iau pe la casele lor, pentru tot anul.

Se spune Agheasma mare, pentru ca apa de la Boboteaza are o putere deosebita, fiind sfintita printr-o dubla epicleza, iar sfintirea are loc in insasi ziua in care Domnul nostru Iisus Hristos a sfintit apele, prin botezul Sau in apa Iordanului. De aceea, si slujba Agheasmei mari este mai dezvoltata si mai solemna ca la Agheasma mica, iar cantarile si rugaciunile din cursul ei pomenesc si proslavesc indeosebi Botezul Domnului in apele Iordanului.
Continuare…

Policandrul

Adaugat la ianuarie 12, 2010 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole

Policandrul coboara din inaltul turlei fiecarei biserici pana in plin centrul naosului, unde poporul lui Dumnezeu sta adunat, intr-un duh, la sfintele slujbe. Din bolta turlei centrale, Iisus Hristos Pantocrator priveste spre poporul Sau iubit. De jos, chipul Mantuitorului este uneori intrerupt privirii noastre de catre bratele unui policandru, adesea foarte mare.

Imi vine in minte intrebarea: oare de ce nu se da la o parte acest policandru? Mai ales ca, in multe biserici, policandrul acopera o mare parte din catapeteasma, cat si drumul privirii spre bolta naosului. Cu toate ca mintea iscoditoare pune intrebari, se cade ca de fiecare data acestea sa fie luate ca un ucenic, iar nu ca un mare invatat. Sa punem la indoiala capacitatea noastra de patrundere duhovniceasca si sa cautam raspuns la marii parinti ai Bisericii.
Continuare…

Despre Taina Sfantului Maslu

Adaugat la noiembrie 12, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

325. Ce este Sfîntul Maslu?

Sfîntul Maslu este Taina care, prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea trupului cu untdelemn sfinţit, împărtăşeşte credinciosului harul dumnezeiesc pentru tămăduirea bolilor trupeşti şi sufleteşti, pentru iertarea păcatelor şi pentru întărirea sufletului.

326. Cînd a fost aşezată această Sf. Taină?

Această Sf. Taină a fost aşezată de Însuşi Mîntuitorul, cînd a trimis pe Sf. Apostoli la propovăduire zicînd-le: „Celor ce vor crede, aceste semne vor urma: în numele Meu demoni vor scoate… peste cei bolnavi mîinile îşi vor pune şi se vor face sănătoşi” (Marcu 16, 17-18).
Continuare…

Despre Taina Cununiei

Adaugat la octombrie 28, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Familia

323. Ce este nunta?

Nunta este Sfînta Taină prin care, după făgăduinţa mirelui şi miresei, dată liber în faţa preotului, de a trăi împreună, în iubire, toată viaţa, pentru a naşte şi a creşte copii şi a se ajuta reciproc, li se împărtăşeşte harul dumnezeiesc care întăreşte şi înalţă însoţirea lor naturală, prefăcînd-o într-o desăvîrşită şi curată legătură morală, într-o unitate după chipul legăturii dintre Hristos şi Biserică.

324. Ce deosebire este între căsătoria civilă şi nunta creştină?

Căsătoria civilă este o însoţire pe viaţă între un bărbat şi o femeie, prin liber consimţămînt în condiţiile legii, adică are la bază un contract plecînd însă de la afecţiunea reciprocă, pe cînd nunta creştină, care presupune în prealabil căsătoria civilă ca aşezămînt natural, este o însoţire sfîntă, făcută cu binecuvîntarea lui Dumnezeu în Biserică printr-o sfîntă Taină, prin Taina Nunţii sau Cununiei, care sfinţeşte iubirea şi legătura celor însoţiţi. Continuare…

Despre Taina Preoţiei

Adaugat la octombrie 22, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

318. Ce este Hirotonia sau Preoţia?

Hirotonia sau Preoţia este Taina prin care cei anume pregătiţi primesc, prin punerea mîinilor şi rugăciunea Arhiereului, puterea de a propovădui cuvîntul lui Dumnezeu, de a sfinţi prin Sf. Taine şi slujbele bisericeşti şi de a conduce pe cei credincioşi la mîntuire (Matei 28, 19-20).

319. Cînd a aşezat Mîntuitorul această Sf. Taină?

Mîntuitorul a aşezat această Sf. Taină chiar în prima zi a Învierii Sale, prin cuvintele spuse Apostolilor: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl şi Eu vă trimit pe voi. Şi aceasta zicînd, a suflat asupra lor şi a zis lor: Luaţi Duh Sfînt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 21-23). Aci nu se arată că partea văzută a Tainei, adică punerea mîinilor şi rugăciunea, a fost rînduită de Domnul, dar Sf. Scriptură spune că preoţia se dă prin punerea mîinilor (Fapte 14, 23; I Tim. 4, 14; 5, 22) şi că ea este lucrarea Duhului Sfînt, cum zice Sf. Apostol Pavel preoţilor din Efes: „Luaţi aminte de voi şi de toată turma întru care Duhul Sfînt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu” (Fapte 20, 28).
Continuare…

Despre Taina Împărtăşaniei

Adaugat la octombrie 21, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

310. Ce este Sfînta Împărtăşanie?

Sfînta Împărtăşanie este Taina prin care creştinul se împărtăşeşte cu însuşi Trupul şi Sîngele Domnului, care păstrează numai pentru ochii noştri trupeşti chipul de pîine şi de vin.

311. Cînd a fost aşezată această Sf. Taină?

Sf. Taină a Împărtăşaniei a fost aşezată de Mîntuitorul la Cina cea de Taina, cînd a luat pîinea, S-a rugat şi a binecuvîntat-o zicînd: „Luaţi, mîncaţi, acesta este trupul Meu”. Apoi a luat paharul, a mulţumit, i-a binecuvîntat zicînd: „Beţi dintru acesta toţi, că acesta este sîngele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea Păcatelor” (Matei 26, 26-28; Marcu 14, 22-24; Luca 22, 19-20; Ioan 6, 35; I Cor. 11, 23-25). Apoi a adăugat: „Aceasta s-o faceţi întru Pomenirea Mea” (Luca 22, 19; I Cor. 11, 24 şi 25).
Continuare…

Despre Pocăinţa (Taina Spovedaniei)

Adaugat la octombrie 13, 2009 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

306. Ce este pocăinţa?

Pocainţa e Sfînta Taină prin care credinciosul primeşte de la Însuşi Dumnezeu iertarea păcatelor mărturisite duhovnicului cu zdrobire de inima.

307. Cînd a fost aşezată această Sf. Taină?

Mîntuitorul a făgăduit această Taină Sf. Apostoli, cînd le-a spus: „Amin grăiesc vouă: oricîte veţi lega pe pămînt vor fi legate în cer şi oricîte veţi dezlega pe pămînt vor fi dezlegate în cer” (Matei 18, 18; 16, 19). El a aşezat-o după sfînta Sa Înviere prin cuvintele: „Luaţi Duh Sfînt; cărora le veţi ierta păcatele, se vor ierta lor, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 22-23). Puterea de a lega şi a dezlega păcatele o are numai Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, cum a dovedit-o cu prilejul minunilor Sale (Luca 5, 20), dar El a dat această putere şi Apostolilor (Ioan 20, 21-23) şi prin aceştia episcopilor şi preoţilor. Pocăinţă predicată de Sf. Ioan Botezătorul şi mărturisirea păcatelor care aveau loc atunci (Marcu 1, 4-5) au prevestit pocainţa şi mărturisirea creştină.
Continuare…