Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Sâmbăta Mare: Pogorârea lui Hristos la mohorâtele împărăţii ale morţii

Adaugat la aprilie 30, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Predici

inviereaSlujbele recente ne-au dăruit deja nu doar întreg harul, ci şi întreagă bucuria, întregul sens al Sfintelor Zile. Ne-am învrednicit să păşim liturgic cu Domnul din Grădina Ghetsimani până la cumplita Golgotha şi până la mormântul cel de viaţă purtător şi de viaţă dătător, la mormântul străin în care a fost găzduit Domnul trei zile. Şi subliniez: mormânt străin, pentru că Domnul a venit ”la ale Sale, iar ai Săi nu L-au primit”, a venit la ai Săi şi ai Săi nu I-au deschis uşa şi a rămas toată viaţa un străin. Străin pentru lumea pe care a creat-o. Străin pentru poporul cel ales, pentru poporul Lui cel iubit. Străin în moartea Sa, căci nu a găsit nici măcar un mormânt al Lui care să-L primească, ci a fost găzduit în mormântul altuia, al dreptului Iosif din Arimateea.

Azi Domnul S-a pogorât la cămările iadului. Apostolul Petru spune că S-a pogorât acolo şi ”a propovăduit şi duhurilor ţinute în închisoare” (I Petru 3: 19). S-a pogorât până la împărăţiile mohorâte ale morţii, unde nu există zâmbet, S-a pogorât la cele pline de întristare, la cele întunecate, unde nimeni nu zâmbeşte vreodată, ca să caute ”pe Adam cu tot neamul”, toată omenirea, de la Adam şi Eva până la cei care muriseră până în acel moment.
Continuare…

Cuvânt la Cruce şi la Tâlhar – Sfântul Ioan Gură de Aur

Adaugat la aprilie 29, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

rastignireaAstăzi Domnul nostru Iisus Hristos este pe Cruce şi noi prăznuim, ca să cunoşti că Crucea este praznic şi sărbătoare duhovnicească.

Mai înainte Crucea era lemn de osândire, iar acum s-a făcut lucru de cinste.

Mai înainte era semn de osândire, iar acum pricină de mântuire.

Aceasta ni s-a făcut nouă aducătoare de nenumărate bunătăţi, ne-a izbăvit din înşelăciune, aceasta, întru întuneric şezând noi, ne-a luminat, aceasta, învrăjbiţi fiind noi cu Dumnezeu, ne-a împăcat, înstrăinaţi fiind ne-a împrietenit, departe fiind aproape ne-a adus.

Aceasta este surparea vrajbei, întărire a păcii şi vistierie de nenumărate bunătăţi. Pentru aceasta nu ne mai rătăcim în pustietăţi, căci Calea cea adevărată am cunoscut-o.
Continuare…

Cuvant la Duminica Floriilor

Adaugat la aprilie 24, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

De-ai fi cunoscut şi tu în ziua aceasta, cele ce sunt către pacea ta.” (Lc. l9. 42).

Păcătosul este cel mai nenorocit, cînd are pe pămînt numai norocire

Nimica nu nelinişteşte pe cei mai mulţi aşa de tare ca aceea că bogaţii cei mai prihăniţi se îndulcesc de multă norocire, pe cînd drepţii sau cei îmbunătăţiţi adeseori suferă cea mai amară sărăcie şi mii de alte răni care sunt încă mai cumplite decît sărăcia.
Continuare…

Cuvant la Duminica a Cincea a Marelui Post

Adaugat la aprilie 17, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Post, Predici

„Cereţi şi vi se va da” (In.16,24)

Puterea Rugăciunii

„Desigur, nimic nu este mai puternic decît rugăciunea. Un împărat în haina de porfira nu e mai mărit decît rugătorul pe care îl împodobeşte vorbirea sa cu Dumnezeu. Precum un om, vorbind cu împăratul în prezenţa întregii oştiri, a comandanţilor şi a domnilor, prin aceasta atrage asupra-şi ochii tuturor şi capătă însemnătate, aşa se întîmplă şi cu cel ce se roagă. Socoteşte numai ce înseamnă cînd un om, în prezenta tuturor Îngerilor, Arhanghelilor, Serafimilor, Heruvimilor şi a tuturor puterilor cereşti, cu toată bucuria şi siguranţa, se apropie de împăratul împăraţilor şi cutează a vorbi către Dansul? Care cinste s-ar putea asemăna cu aceasta? Dar nu numai cinste, ci şi un mare folos urmează pentru noi din rugăciune, chiar înainte de a fi primit lucrul pentru care ne rugăm.
Continuare…

Cuvant la Duminica a patra a Sfîntului si Marelui Post

Adaugat la aprilie 10, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„Iară fariseii grăiau: cu domnul dracilor scoate pe draci”
(Mt.. 9. 34; Lc. 11, 15)

Despre post şi despre patima defăimării

Precum după sfîrşitul iernii, cînd începe vara corăbierul duce în mare vasul său, ostaşul curăţă armele sale şi îşi pregăteşte calul său de război, lucrătorul de pămînt îşi ascute secera, călătorul începe cu curaj călătoria sa cea îndelungată şi luptătorul se găteşte pentru arena, aşa şi noi, cînd a sosit timpul postului, ca o vară a sufletului, precum ostaşii să curăţim armele noastre, precum lucrătorii de pămînt să ascuţim secerile noastre, precum corăbierii împotriva valurilor, poftelor celor fără de rînduială să opunem cugetările cele sfinte, precum călătorii să începem călătoria la cer şi precum luptătorii să ne gătim pentru luptă. Căci creştinul este un lucrător de pămînt, un corăbier; un ostaş, un luptător şi un călător. De aceea zice şi Apostolul Pavel: „îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu” (Efes. 6, 11-13).
Continuare…

Predică la Buna Vestire – Părintele Cleopa Ilie

Adaugat la aprilie 7, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Predici, Sarbatori

Astăzi tună glas de bucurie în tot pământul. Astăzi, Arhanghelul Gavriil vesteşte Fecioarei Maria mântuirea neamului omenesc. Ziua de astăzi este mai sfântă şi mai înveselitoare decât toate zilele veacului, căci aduce bucurie şi vesteşte mântuirea la toată lumea. Astăzi, Dumnezeu a căutat cu milă şi cu îndurare din cer pe pământ, că a auzit suspinele strămoşilor noştri şi plângerea tuturor celor ce se chinuiau în iad, de la începutul lumii.

Iubiţii mei fraţi în Hristos,

Mai înainte de a spune altele, să ştiţi acest lucru: atât de adâncă este taina Dumnezeiescului praznic de astăzi, încât nici mintea Serafimilor şi a Heruvimilor, nu poate a o pătrunde. Această părere nu este a mea, ci a Bi­sericii lui Hristos, care cântă: „Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută” (Troparul Învierii, glas 4).
Continuare…

Cuvant la Duminica a treia a Sfîntului si Marelui Post

Adaugat la aprilie 3, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Zis-a Domnul către iudei: „Cine dintre voi Mă vădeşte pre Mine pentru păcat?”
(In. 8, 46)

Conştiinţa noastră ne pîrăste pe noi

Dumnezeu a pus în sufletul nostru un judecător neobosit şi priveghetor necontenit – conştiinţa. Intr-adevăr printre oameni nu este nici un judecător care să fie aşa de treaz, precum conştiinţa noastră. Dintre judecătorii omeneşti, unii se mituiesc, alţii se cîştigă prin măguliri, alţii se intimidează prin frică, şi încă multe altele îi împiedică de la judecata cea dreaptă, însă tribunalul conştiinţei nu se biruieşte prin toate acestea, ci poţi să măguleşti, să dai daruri, să ameninţi sau să faci orice, această judecătorie pururea va rosti hotărîrea cea dreaptă, chiar şi asupra gîndurilor tale celor păcătoase. Continuare…

Cuvant la Duminica a doua a Sfîntului si Marelui Post

Adaugat la martie 27, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„Cine eşti tu?” (In. 1, 19)

Folosul mărturisirii si al cercetării conştiinţei în toate zilele

De vreme ce noi, ori aici, ori în viaţa cea viitoare, neapărat trebuie să ne întristăm pentru păcatele noastre, apoi este mai bine ca noi să facem aceasta aici decît în acea lume. De unde reiese aceasta? Din cuvintele Psalmistului, precum şi din Evanghelie. Adică Psalmistul zice: „Cine în iad se va mărturisi ţie?” (Ps. 6, 6). El cu aceasta nu voieşte să spună că cineva nu se va putea mărturisi Domnului în iad, ci că această mărturisire acolo nu va putea ajuta la nimic. Acelaşi lucru ne-a învăţat Hristos într-o pildă (Lc. 16, 19 şi urm.). Continuare…

Cuvînt la Duminica întîi a Sfîntului şi Marelui Post

Adaugat la martie 20, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„Atunci dus a fost Iisus în pustie de duhul, ca să se ispitească de diavolul” (Mt. 4, 1)

Nu arunca vinovăţia păcatelor tale asupra Satanei

Astăzi vom vedea că, deşi Satana ne ispiteşte, el totuşi nu este vinovat în nenorocirea noastră numai dacă noi înşine vom lua seama bine asupra noastră. Cine însă este uşuratic la minte şi nu are un îndemn tare spre bine, acela cade în păcat şi se aruncă pe sine în pierzare, chiar de nu ar fi diavolul. Satana negreşit voieşte să ne piardă; eu ştiu aceasta, şi nimeni nu o tăgăduieşte. Dar să luaţi aminte la cele pe care am să le zic acum.
Continuare…

Cuvant la Duminica Lasatului sec de branza

Adaugat la martie 13, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Post, Predici

Omilia despre profetul Iona si despre post

Fost-a cuvantul Domnului catre Iona: „Scoala-te si mergi la Ninive, cetatea cea mare” (Iona 1, 1-2). Dar ce trebuia el sa vesteasca acolo? El trebuia sa strige: „inca trei zile si Ninive se va prapadi” (Iona 3, 4). Dar pentru ce, o Dumnezeule, poruncesti sa se vesteasca mai inainte nenorocirea pe care voiesti sa o trimiti? Raspunsul lui Dumnezeu este: „Tocmai ca sa nu fac ceea ce am poruncit sa se vesteasca”. Pentru aceea Dumnezeu ne-a amenintat si cu iadul, pentru ca sa nu ne arunce in iad. El zice catre noi cam asa: „Teme-te de cuvintele Mele, si nu vei tremura de faptele Mele”.
Continuare…