Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Sfîntul Ioan Rusul, marturisitorul si facatorul de minuni

iunie 9, 2018 Categoria: Articole, Minunile Ortodoxiei, Vietile Sfintilor

Sfantul Ioan Rusul Patria natală – Rusia

Sfîntul Ioan Rusul s-a născut într-un sat din Rusia, la sfîrşitul veacului al şaptesprezecelea, pe timpul împărăţiei lui Petru cel Mare. Anul cel mai probabil al naşterii sale este 1690, şi aceasta deoarece sfîntul a participat ca soldat la războiul pe care îndrăzneţul ţar l-a ridicat împotriva turcilor în 1711.

Prizonier de război

Luat prizonier de către tătari în luptele pentru dezrobirea Azofului, sfîntul Ioan a fost vîndut unui ofiţer superior turc care era eparh în Procopie, Asia Mică, aproape de Cezareea Palestinei. Întorcîndu-se în ţinutul său, aga l-a luat cu sine şi pe cuviosul. Turcia se umpluse de nenumărate mulţimi de robi ruşi care suspinau sub jugul greu al mahomedanilor şi, vai!, cei mai mulţi dintre ei, pentru a li se uşura puţin suferinţa, s-au lepădat de Hristos şi s-au făcut musulmani.
Sfîntul Ioan însă făcea parte dintre acei tineri pe care îi înţelepţeşte cunoaşterea lui Dumnezeu, precum a spus Solomon: „Bătrîneţile cinstite nu sunt cele de mulţi ani, nici cele ce se măsoară cu numărul anilor; înţelepciunea este la om adevărata cărunteţe şi vîrsta bătrîneţilor – o viaţă fără prihană”. Împodobit deci cu înţelepciunea pe care o dăruieşte Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, fericitul Ioan răbda cu smerenie robia cu toate batjocurile din partea otomanilor ce-l numeau „ghiaur”, adică – necredincios.
Bătut, lovit, scuipat, devenit ţinta dispreţului ienicerilor din tabăra militară ce se afla în Procopie, sfîntul răspundea celor ce-l îndemnau să-şi lepede credinţa că ar prefera să moară decît să cadă în acest înfricoşător păcat. Agăi turc i-a spus: „Dacă mă laşi liber în credinţa mea, îţi voi împlini cu sîrguinţă poruncile; dacă mă sileşti să-mi schimb credinţa, mai degrabă îţi predau capul decît credinţa. Creştin m-am născut şi creştin voi muri”.
Rînduit să îngrijească de vite, fericitul Ioan îşi întindea într-un colţ al staulului trupul obosit, mulţumind lui Dumnezeu că l-a învrednicit a se face următor al smereniei lui Hristos, Cel ce a primit a se naşte într-o iesle săracă, lîngă Bethleem.
Dumnezeu, văzînd credinţa robului Său şi mărturisirea sa, a înmuiat inima împietrită a stăpînului său şi, cu timpul, acesta a început să-l îndrăgească, ajutînd la aceasta şi smerenia şi blîndeţea ce-l împodobeau pe Ioan. După o vreme i-au rînduit pentru vieţuire o cămăruţă apropiată de grajd, pe care la început cuviosul a refuzat-o, continuînd să doarmă în staulul său iubit, pentru a-şi chinui trupul cu traiul greu şi nevoinţa în mirosul greu al dobitoacelor şi loviturile lor de picioare. Cu rugăciunile sfîntului, noaptea grajdul se umplea de bună mireasmă duhovnicească, căci acesta devenise locaşul de nevoinţă unde el urma poruncile Sfinţilor Părinţi: ceasuri nesfîrşite de rugăciuni şi îngenuncheri; puţin somn, ghemuit, pe podeaua goală şi acoperit cu o pînză veche, postind multe zile cu puţină pîine şi apă şi rostind adesea psalmii proorocului David, pe care îi zicea în limba în care îi învăţase de la mama sa – în limba rusă: „Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperămîntul Dumnezeului cerului se va sălăşlui. Către Tine, Doamne, Cel ce locuieşti în cer, am ridicat ochii mei; iată, precum sunt ochii robilor la mîinile stăpînilor lor, aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nostru, pînă ce se va milostivi spre noi”¦”. Cîteodată, noaptea, mergea pe ascuns la o biserică a Sfîntului Gheorghe ce era zidită într-o rîpă nu departe de casa stăpînului său şi făcea priveghere, stînd în picioare în pridvorul bisericii. Tot aici mergea în fiecare sîmbătă şi se împărtăşea cu Preacuratele Taine.
Căutînd asupra robului Său cel credincios, Domnul, Cel ce cercetează inimile şi rărunchii, a făcut să înceteze batjocurile din partea celor ce erau împreună cu el robi şi a celor de altă credinţă. A dat Domnul şi multă bogăţie stăpînului său turc, iar acesta a cunoscut de unde venise această binecuvîntare peste casa sa şi propovăduia tuturor despre virtuţile slugii sale.
După vreme, aga a hotărît să facă un pelerinaj la Mekka, cetatea sfîntă a mahomedanilor. Nu la multe zile după plecarea sa, soţia acestuia a pregătit un ospăţ la care a invitat rudele şi prietenii soţului pentru a prăznui şi a se ruga pentru buna întoarcere a acestuia acasă. La masă a fost rînduit să slujească fericitul Ioan. Printre mîncărurile aşezate înaintea oaspeţilor se afla şi un fel de pilaf care îi plăcea foarte mult agăi. Amintindu-şi de soţul ei, stăpîna a zis lui Ioan: „Cît de bucuros ar fi fost, Ivan, stăpînul tău, dacă ar fi fost aici împreună cu noi şi ar fi gustat din acest pilaf!”. Sfîntul Ioan a cerut atunci de la dînsa o farfurie plină cu pilaf, spunînd că o va trimite la agă, în Mekka. La auzul acestor cuvinte toţi invitaţii au rîs; stăpîna însă a poruncit bucătăresei să-i dea fericitului Ioan farfuria cu pilaf cerută, gîndind că poate vrea să o mănînce el însuşi sau să o dea vreunei familii creştine sărace, precum obişnuia să facă adesea, dăruind altora partea sa de mîncare ce i se cuvenea.
Sfîntul a luat farfuria şi, mergînd în staul, a îngenuncheat şi s-a rugat din adîncul inimii, cerînd lui Dumnezeu să trimită farfuria cu mîncare stăpînului său, la Mekka, cu oricare mijloc va rîndui Domnul în atotputernicia Sa. A cerut aceasta cu smerenie şi simplitate, cu nimic îndoindu-se, după cuvîntul Domnului, şi Acesta i-a ascultat dorinţa: farfuria a dispărut din ochii săi, iar fericitul Ioan s-a întors la masă, spunînd stăpînei că a trimis mîncarea la Mekka. Crezînd că vrea să ascundă faptul că a mîncat pilaful el însuşi, invitaţii au rîs de cuvintele fericitului Ioan ca de o glumă bună.
Peste puţine zile s-a întors din pelerinaj aga, aducînd cu sine şi farfuria de aramă, spre marea uimire a casnicilor săi. Numai sfîntul Ioan nu s-a mirat de aceasta. Aga le-a povestit atunci cele ce i se întîmplaseră: „în cutare zi (era ziua în care stăpîna pregătise acel ospăţ), întorcîndu-mă de la geamia cea mare, am găsit în camera mea pe care o lăsasem încuiată această farfuria plină cu pilaf. M-am umplut de mirare, neştiind cine a adus mîncarea şi cum a intrat în camera încuiată. Neştiind cum să-mi explic acest lucru ciudat, tot uitîndu-mă la farfuria cu pilaful cald din care ieşeau aburi, am zărit, cu şi mai mare mirare, numele meu bătut pe marginea farfuriei, aşa cum avem pe toate vasele casei noastre. Aşa încît, cu toată nedumerirea şi zbuciumul meu, m-am aşezat şi am mîncat cu mare poftă pilaful, şi, iată!, am adus farfuria cu mine şi văd că este într-adevăr a noastră. Dar, pe Allah, nu pot să înţeleg cum a ajuns la Mekka şi cine a adus-o”.
Auzind acestea casnicii eparhului au fost cuprinşi de teamă şi uimire, iar soţia i-a povestit acestuia cum a cerut Ioan farfuria cu mîncare pentru a o trimite la Mekka şi cum toţi l-au luat în rîs pentru aceasta.
Vestea despre minunea săvîrşită de sfîntul s-a răspîndit repede în tot ţinutul şi toţi îl priveau cu teamă şi respect, ca pe un om drept şi plăcut lui Dumnezeu, nemaiîndrăznind nimeni să-l supere cu ceva. Stăpînul şi soţia sa se sîrguiau să-i poarte de grijă cît mai mult şi l-au rugat să se mute în cămăruţa ce se afla lîngă grajd, pe care pînă atunci o refuzase. Fericitul Ioan şi-a continuat mai departe felul ascetic de viaţă, îngrijind de animale şi împlinind cu sîrguinţă poruncile eparhului, iar nopţile petrecîndu-le cu rugăciuni şi cîntări de psalmi. Toate acestea le făcea împlinind cuvîntul domnului: „Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului, şi lui Dumnezeu cele sunt ale lui Dumnezeu”.

Mutarea la cele veşnice

După puţini ani însă, pe care i-a trăit în post şi rugăciune, apropiindu-se sfîrşitul vieţii sale pămînteşti, fericitul s-a îmbolnăvit şi a cerut să fie culcat pe paie în staulul pe care îl sfinţise cu rugăciunile sale şi cu reaua pătimire îndurată pentru numele şi dragostea lui Hristos, Cel ce S-a făcut om pentru noi şi S-a răstignit pentru marea Sa iubire către toţi. Cunoscînd mai dinainte ceasul ieşirii din trup, a trimis să fie chemat preotul pentru a se împărtăşi cu preacuratul Trup şi cu scumpul Sînge al Mîntuitorului. Preotul, temîndu-se de fanatismul turcilor, i-a adus sfintele taine într-un măr pe care îl scobise, şi astfel fericitul Ioan s-a putut împărtăşi şi îndată şi-a predat sfîntul suflet în mîinile Domnului pe care atît de mult îl iubise. Acestea s-au petrecut pe 27 mai, 1730.
Cu învoirea turcilor, preoţii şi creştinii cei mai de vază din Procopie au luat trupul sfîntului, pregătindu-l de înmormîntare. La îngroparea sa au venit nu numai creştinii ci şi mulţi musulmani şi armeni: cel pînă mai ieri rob şi sclav a fost îngropat ca un stăpîn. Au ridicat pe umeri cu lacrimi de adîncă emoţie şi cucernicie mult truditul trup şi, cu lumînări şi tămîieri, cu atenţie şi evlavie l-au dus la cimitirul creştin, la mormîntul ce-i fusese pregătit, întorcînd astfel trupul pămîntului mamă.

Descoperirea sfintelor moaşte

Bătrînul preot care în fiecare sîmbătă îi asculta suferinţa şi torturile şi care îl împărtăşea cu Sfintele Taine, a văzut în vis pe Sfîntul Ioan în noiembrie 1733. Acesta i-a spus că trupul său a rămas, cu harul lui Dumnezeu, intact, întreg, neputrezit, aşa precum îl îngropaseră; să-l scoată din pămînt şi să-l aibă ca binecuvîntare veşnică a lui Dumnezeu. După şovăielile preotului, cu îngăduinţa lui Dumnezeu, o lumină cerească a strălucit deasupra mormîntului, asemeni unui stîlp de foc. Creştinii au deschis mormîntul şi o, minune! – trupul sfîntului se găsea intact, neputrezit înmiresmat cu acel parfum dumnezeiesc pe care continuă să-l aibă pînă astăzi. Cu mare bucurie sufletească şi evlavie l-au ridicat, au luat în braţele lor acest dar dumnezeiesc – sfintele moaşte, şi l-au dus în biserica Sfîntului Gheorghe unde obişnuia să privegheze fericitul Ioan.

Osman Paşa arde sfintele moaşte

În anul 1832, într-o înfruntare dintre sultanul Mahmud al doilea şi Ibrahim al Egiptului, Osman Paşa, trecînd prin Procopie – ca trimis al sultanului, aruncă în foc sfintele moaşte, după ce jefuise biserica, vrînd a se răzbuna pe creştini. Văzînd însă trupul Sfîntului mişcîndu-se în mijlocul flăcărilor ca şi cum ar fi fost viu, turcii au fugit îngroziţi, lăsînd odoarele bisericii şi povestind tuturor musulmanilor minunea pe care o văzuseră.
După plecarea turcilor, în cealaltă zi, creştinii au împrăştiat cărbunii şi cenuşa şi au găsit trupul sfîntului întreg; nu păţise nimic, era tot mlădios şi înmiresmat ca şi mai înainte. I-a rămas numai o negreală de la jar şi de la fum, negreală ce o păstrează pînă astăzi spre aducere aminte de minunea petrecută atunci.

Sfintele moaşte ajung în Grecia

După conflictul dintre Turcia şi Grecia din anul 1922, cînd Asia Mică a intrat sub stăpînirea turcilor, grecii din această regiune au fost nevoiţi să plece, luînd cu ei sfintele moaşte, odoarele bisericii şi puţine lucruri personale. După multe peregrinări, moaştele Sfîntului Ioan au ajuns pe insula Evvia, în actualul oraş Procopie. Aici s-a ridicat o nouă biserică, a cărei construcţie s-a terminat în anul 1951 şi care adăposteşte astăzi racla cu Sfintele moaşte ce izvorăsc tuturor celor ce aleargă cu credinţă la ajutorul Sfîntului nesecat rîu de tămăduiri şi alinări ale suferinţelor celor trupeşti şi sufleteşti.

Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Minuni ale Sfîntului Ioan Rusul

Intr-unul din cele doua spitale pentru copii din Atena,o mama sta zi si noapte la căpătîiul copilului sau pe care l-au adus urgent din Patra deoarece afectiunea cronica a acestuia – paralizia membrelor inferioare- s-a agravat in ultimele zile. La spital insa, de ani de zile se aplica permanent tratamentul cunoscut (lipseste calciul din organismul copilului )”¦

Intr-o dupa-amiaza, cind soarele era aproape de apus si foarte putine raze mai luminau salonul spitalului, mama si-a amintit cum mergea la o bisericuta a Maicii Domnului, pe o inaltime afara din Patra, si se ruga aprinzind candelele, citeodata cu sotul, citeodata cu copiii”¦Mintea ei zboara la bisericuta si se roaga: ” Preasfinta Nascatoare de Dumnezeu, Maica dulce care si tu ai suferit,ajuta-mi copilul. Trimite un sfint, vezi-l pe sarmanul meu cum se chinuieste, neputind sta pe picioarele lui. Ajuta-l Preasfinta, pe copilasul meu chinuit „.
– Mama, ce spui, cu cine vorbesti?
– Gheorghita, copilul mamei, iti amintesti cum citeai la religie ca Domnul nostru cind traia acolo, in Palestina, deschidea ochii orbilor, ridica pe cei paralizati si-i facea sa mearga, invia morti? Spune-i Gheorghita, ca pe tine te asculta, ca tu esti copil bun, spune-i lui Hristos sa te faca bine.

Copilul suferind se uita cu privirea lui nevinovata la mama, la soarele care apune; priveste sus si privirea i se pierde catre ceruri. Noaptea urmatoare Gheorghita a vazut in vis un cavaler frumos, calare pe o mindrete de cal. S-a oprit in fata lui si i-a spus:
– Ridica-te, fa un salt si urca pe calul meu!
– Dar eu sint paralizat, nu ma pot ridica si nu ma pot tine drept pe picioarele mele.
– Da-mi mina, Gheorghita, urca pe calul meu. Eu sint Sfintul Ioan din Rusia. M-a trimis Domnul sa-ti aduc harul Sau si puterea Lui sa te vindeci.

Pe jumatate adormit, copilul se chinuie sa se ridice in picioare. Se trezeste mama si-l prinde in brate ca sa nu cada de pe pat.
– Mama, tine-ma, Sfintul Ioan din Rusia mi-a spus sa ma ridic.

Dimineata, asistenta care fusese de serviciu in acea noapte ii spune profesorului doctor ca acel copil paralizat din Patra, acum paseste. Doctorul vine, il examineaza: loveste cu ciocanelul genunchii copilului, ii inteapa picioarele cu acul si organismul reactioneaza exact. Copilul era vindecat. „Mergeti, le-a spus profesorul, si Dumnezeu sa fie cu voi”.
„Lasati copiii si nu-i opriti sa vina la Mine, ca a unora ca acestia este imparatia cerurilor”¦De nu ve veti intoarce si nu veti fi precum pruncii, nu veti intra in imparatia cerurilor. „( Matei 19,14;18,3)

Un baston!

Cel ce merge in biserica ce adaposteste moastele Sfantului Ioan Rusul vede acolo un dar simplu si saracacios: un baston! Este agatat la locul de inchinaciune din fata raclei Sfantului. Bastonul este al batranei Maria Siaca din Frenaro (Cipru), care timp de 18 ani a avut de suportat o boala asa de grava la coloana, incat era nevoita sa umble cu fata foarte apropiata de pamant. La 11 august 1978 aproape o suta de locuitori din Cipru organizeaza un pelerinaj la Sfantul Ioan Rusul si este adusa Maria Siaca de catre rudele ei. Aici, la racla sfantului, este ridicata de ceilalti pe brate pentru a se putea inchina sfintelor moaste. Indurerata, batrana priveste fericitul trup al sfintului si plange, cerand putin ajutor dumnezeiesc mult chinuitelor ei batraneti. I-a vazut Sfantul durerea, i-a vazut maretia sufletelui, i-a vazut si credinta.

In fata ochilor tuturor, ceva asemeni unei maini nevazute a apucat-o cu putere de umeri si, incet a inceput sa-i indrepte trupul. Ii trosneste mijlocul si iata! batrana sta acum dreapta! Consatenii ei plang. Se trag clopotele bisericii. Se face o rugaciune de multumire de catre toti cipriotii, care nu-si mai pot stapani lacrimile. Numai cel ce s-a intamplat sa fie acolo in ceasul in care s-a petrecut minunea poate intelege cu adevarat aceste clipe. La sfarsit se aude glasul batranei: „Feciorul meu, Sfantul meu, nu am ce sa-ti dau, sunt saraca. Iti las bastonul meu, ca nu-mi mai trebuie pan”™ la moarte!”

In Cipru ziarele au zis: „Maria Siaca, dupa pelerinajul facut in Grecia la Sfantul Ioan Rusul poate sa-si priveasca acum consatenii in fata, pentru ca aproape 20 de ani era garbovita si nu vedea decat pamantul. Prin minunea Sfantului insa s-a indreptat, iar acum este cu desavarsire bine!”

Apoi Moise a pus toiegele inaintea Domnului,in cortul marturiei.( Numerii 17,7)

Minune intimplata unui om de stiinta!

Povesteste domnul doctor Matzuros din orasul Limni (de pe aceeasi insula pe care se afla si biserica cu sfintele moaste ale Sfintului Ioan) catre I.P.S. Hrisostom, mitropolitul Halkidei.

Prea Sfintite, nu sunt un habotnic, un nestiutor de carte; sunt medic, iar mai inainte eram ateu. M-am imbolnavit. Analize, examinatii, iese diagnosticul: cancer la intestinul gros. Confratii doctori imi spun adevarul: am cancer in forma avansata (metastaza), intr-un loc care aproape sigur conduce la moarte.

Ma gaseam in cladirea fundatiei „Pantocrator” din Atena, unde sint ingrijiti bolnavii de cancer. Dupa instiintarea pe care am primit-o despre boala mea, pe cind ma gaseam singur, intins pe pat, mi-am venit in sine si mi-am intors mintea, sufletul si inima catre Dumnezeu, in care nu credeam. M-am ridicat pe marginea patului, cu picioarele pe podea; vorbeam singur, ma rugam lui Dumnezeu, ii ceream sa ia aminte la mine: „Dumnezeul meu, am spus, nu credeam in Tine, spuneam ca totul este un basm. Omul si stiinta imi spuneam ca sint totul. Primeste pocainta mea si, daca ma consideri vrednic, vindeca-mi boala prin sfintul al carui trup intreg il avem aici, aproape de noi.” Cineva bate la usa. Il poftesc sa intre. Usa se deschide si intra un medic tinar, frumos, binevoitor.
– Ce faci, doctore, m-a intrebat, cum iti merge?
– Ce sa fac, frate, sa spun adevarul – mor.
– Nu, doctore, nu mori. O sa iau eu tot ce ai rau inauntru.
– Cine esti tu tinere? Mie mi-a albit parul in aceasta stiinta si cunosc ce am.
– Sint acela pe care l-ai cerut mai inainte. La revedere, doctore!

Am iesit imediat pe hol si am intrebat daca a vazut cineva pe acel doctor tinar. Ceilalti medici mi-au spus: „Confrate draga, din necazul pe care il ai, intr-o clipa ai vazut acel vis”. Insa nu, eram sigur ca dupa rugaciune il vazusem pe Sfintul. Vazind ca nu glumesc si ca insist, mi s-au facut iarasi analizele si examinari. La urmatoarele analize cancerul disparuse. Citi si citi n-au vazut apoi cele doua plicuri cu analizele: cele cu cancer si, dupa intimplarea istorisita mai sus, fara cancer!

„Prea Sfintite, nu sint habotnic”¦ Am vazut pe Sfintul”¦ M-a vindecat”¦” (10 aprilie 1964)

” Dumnezeu insusi a dat oamenilor stiinta vindecarii, ca sa se mareasca intru leacurile Sale cele minunate”¦ In boala ta nu fi nebagator de seama, ci te roaga Domnului si El te va tamadui. ” (Intelepciunea lui Iisus Sirah 38,6-9).

Sfîntul Ioan Rusul, marturisitorul si facatorul de minuni

>> Acatistul Sfantului Ioan Rusul

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Name (required)

Email (required)

Comentariul

114 Comentarii
 1. Stan Alina iunie 21, 2009 9:24 pm

  Buna ziua,

  Cum pot face rost de un numar de telefon de la Biserica Sf. Ioan Rusul din Grecia?

  Multumesc.

 2. alexianu iulie 12, 2009 7:51 pm

  Cum pot sa ajung din Bucuresti la Procopie la biserica Sf.Ioan Rusu cu masina personala?

 3. vali august 17, 2009 1:53 pm

  din bucuresti se poate merge cu masina personala, pana in Procopie – Grecia.
  localitatea se afla pe insula Evia, se ajunge cu bacul din localitatea Glifa, care se afla (pe autostrada) intre Volos si Atena, si mergi din Glifa pana la Iocapul cu bacul, apoi cu malisna spre Procopie

 4. ungureanu ion noiembrie 10, 2009 1:17 pm

  cred din tot sufletul si din toata inima in minunile sfantului IOAN RUSUL.DOAMNE ajuta toata lumea.

 5. eugenia decembrie 16, 2009 7:45 pm

  Ii multumesc Sfantului Ioan Rusul pentru tot binele ce il face celor ce ii cer ajutorul si pentru faptul ca ii mangaie in veci pe cei ce isi pun nadejdea in puterea pe care i-a dat-o Domnul Iisus Hristos de tamaduire a suferinzilor.

 6. deaconu adelina decembrie 18, 2009 2:42 pm

  il slavesc si ii multumesc sfintului ioan rusul pentru faptul ca impreuna cu Domnul Iisus mi-a salvat baietelul de la moarte chiar de craciunul din 2007.am fost la moastele sfintului Ioan rusul de pe insula evia,am stat acolo aproximativ oora si jumatate si i-am spus sfintului toate pasurile mele. am plins si m-am rugat. cind am venit in tara am constatat ca ramasesem gravida cu al doilea copil almeu, o fetita si am realizat ca sfintul facuse o noua minune.aproape 2 ani am incercat sa mai fac un copil si nu reuseam. cred in Sfintul Ioan Rusul din toata inima mea si acum de cite ori ma rog,situatia se rezolva ca prin minune.se poate ajunge acolo mult mai usor direct pe autostrada.de la salonic pe autostrada spre atena se merge mult aproximativ 400-500 km,se trece de volos,pina la orasul heraclia sau asa ceva unde este un pod spre insula evia. se trece podul si de acolo se merge mult pe insula pentru ca drumul este anevois cu serpentine,cu o singura banda pe sens si biserica se gaseste in capatul nordic al insulei.iar orasul heraclia si podul pe care intri se afla in sud.se ajunge intr-un orasel mic si biserica e ff frumoasa, alba, renovata si cu multi vizitatori.sa va rugati mult la Sfintul Ioan Rusul pentru ca nu uita pe nimeni!Doamne-ajuta!

 7. Ioana ianuarie 13, 2010 12:18 pm

  Voi lasa in comentariul urmator ceea ce am scris in data de 29 martie 2009 in revista online Razboi intru cuvant: ajutorul primit de fiica mea de la Sfantul Ioan Rusul. Minunat! Doamne ajuta!

 8. Ioana ianuarie 13, 2010 12:19 pm

  29 Mar 2009 la 1:39 pm # Ioana Dragii mei, azi se implinesc 3 ani de cand am auzit pentru prima oara de Sfantul Ioan Rusul. Eram in cea mai disperata zi din viata mea, tocmai ce primisem o veste cumplita: fiica mea, in varsta de 13 ani si jumatate, avea cancer. In necazul greu de descris ce il aveam, am ajuns, prin indrumarea unei colege de munca, la un minunat OM, un parinte calugar din orasul nostru. In 29 martie 2006 acesta, fiindu-i mila de situatia noastra, ne-a dat, mie si fiicei mele, un canon de rugaciuni pentru 40 de zile, cu indrumare spre post si toate randuielile necesare, noi avand de citit in fiecare miercuri si vineri Acatistul, respectiv Paraclisul Sfantului Ioan Rusul. In aceeasi zi, parintele m-a intrebat: “De ce va puneti atata speranta in doctori, chiar credeti ca doctorii pot sa va ajute?”. Apoi am citit despre viata Sfantului si minunile pe care acesta le-a facut si asa, intr-o seara, fara stirea fiicei mele, m-am rugat Sfantului sa ii apara in vis fetei mele, luand chipul bunicului meu, care era decedat de 7 ani, sa ii puna mana pe piept (unde avea, in interior, cateva tumori canceroase) si sa o vindece. Nu pot sa descriu in cuvinte uimirea si recunostinta mea in dimineata zilei cu nr. 41 cand sotul meu a gasit-o pe fiica mea in pat, plangand, si care i-a povestit ca i-a aparut bunicul meu in vis. I-a spus ca este acolo pentru a o vindeca pe ea,spunandu-i ” Ce crezi, ca doctorii pot face ceva?”, i-a pus mana pe piept si ea a simtit o caldura puternica, binefacatoare, caldura pe care a continuat sa o simta si dupa trezire, de dimineata si pana seara tarziu !!! L-am cautat pe parintele calugar dupa acea intamplare, iar el ne-a trimis in Grecia la Sfantul Ioan sa ii multumim personal pentru mijlocirea pe care a facut-o in fata lui Dumnezeu pentru noi pacatosii. Fiica mea era atunci in tratament si doua luni mai tarziu, cand am avut o saptamana libera, am plecat in Grecia, noi cu fiica si baietelul nostru, sa multumim Sf. Ioan. Inarmati cu o harta si multa rabdare, dupa doua zile de drum, am ajuns la Prokopi, iar fiica mea s-a lipit de racla Sfantului, rugandu-se fierbinte. Nu au trecut nici 15 minute de cand eram in biserica, iar fiica noastra a venit din nou la noi, inlacrimata si chiar putin speriata, sa ne spuna ca, in timp ce se ruga, a simtit o racoare ciudata strabatandu-i trupul in interior, pe toate locurile unde exista ganglioni (ea suferise de o forma de cancer ganglionar) !!! S-a linistit si, incurajata de noi, s-a intors la racla facatoare de minuni a Sfantului… De mai multe ori am ajuns de atunci la Sfantul Ioan si dorinta noastra este sa ajungem pe viitor mai des la Sfantul decat la spital la analize. In drumurile noastre facute in Grecia am mai ajuns la Sfintii Dumitru, Nectarie, Patapie, Ipomonia, David si la o manastire de la Meteora. Dar locul unde ne-a ramas o parte din suflet este Prokopi, unde ne simtim “acasa” din punct de vedere spiritual. Am convingerea ca parintele care ne-a indrumat in tot acest demers este cel care a mijlocit pentru noi in fata Sfantului Ioan Rusul (de altfel parintele poarta numele Sfantului). Intorcandu-ne atunci acasa din Grecia, in anul 2006, fiica mea a facut, peste doua luni, analizele de bilant in urma carora medicii au constatat remisia completa a bolii, lucru de care noi, familia, suntem siguri ca era rezultatul minunii pe care Dumnezeu a facut-o prin Sfantul sau. Acum cateva zile am repetat acele analize de bilant. Au trecut 2 ani si jumatate de la terminarea tratamentului medical si, Slava Sfintei Treimi, Maicii Domnului si Sfantului Ioan Rusul, fata este bine. Pentru tot ceea ce ne propunem sa facem sau sa realizam in viata, de acum inainte, cerem ajutorul Sfantului Ioan Rusul, care a devenit, asadar, patronul spiritual al familiei noastre. Doamne ajuta!

 9. sora februarie 6, 2010 8:01 am

  mare, si puternic este facatorul de minuni sf ioan rusu. ati multumim sf ioane rusu.

 10. Sigartau roman februarie 11, 2010 7:21 pm

  Eu cred intru totul ce am citit mai referitor la minunile facute de catre Sfantul Ioan Rusul.Cu ajutorul Lui Dumnezeu toate sunt posibile,de aceea il rog si eu pe bunul Dumnezeu sa dea sanatate copiilor mei Romeo si calin,nurorilor mele Anca Mirela si Marinela,de asemenea nepoteilor mei dragi Maria Violeta Andrei Sebastian si Matei Damian.Rog pe Dumnezeu sa-i dea sanatate si scumpei mele sotii Violeta,mamei mele,fratilor,surorilor,familiilor lor si totodata din suflet il rog pe Dumnezeu sa ma miluiasca si pe mine.AMIN.

 11. petru marius doda februarie 16, 2010 10:24 pm

  sfintul ioan din rusia a facut multe minuni eu cred in el f mult am vazut cu ochi ,meii rugamintile pe care eu lui i-am cerut.

 12. Irina februarie 22, 2010 9:05 am

  Doamne ajuta! Si eu am citit cartea cu minunile Sfantului Ioan Rusul, bineinteles ca la toate am plans pentru mila lui Dumneu si a Sfintilor Lui, am o fetita mica si de fiecare data cand tuseste sau e bolnavioara ma rog la Sfantul si raspunsul si ajutorul de la el este imediat. Iti multumin Sfinte Ioan Rusul pentru ajutorul tau grabnic!

 13. Dutu februarie 28, 2010 12:51 am

  Si noi (eu cu sotia mea) am aflat de minunile Sfantului Ioan Rusul in momentul in care am trecut printr-o mare incercare. Dupa ce am citit acatistul si minunile savarsite de acest Sfant, am hotarat sa-l vizitam la el acasa, in localitatea Procopie de pe insula Evia. Zis si facut. Am organizat un pelerinaj, familial, care, de data asta cuprindea si Manastirea Kato Xenia (Braul Maicii Domnului) si biserica Sf. Ioan Rusul din insula Evia, pe langa alte lacasuri de rugaciune din Grecia – bisericile din Salonic, Souroti, Valea Tempi, Sfantul Nectarie din Egina – pe care le vizitasem cu ceva timp inainte. Dupa trecerea cu feryboat-ul, de la Glyfa la Agiocampos, am parcurs inca vreo 77 km. prin insula – peisaje superbe – pana la Prokopie. Aici, cand am intrat in biserica si am vazut moastele Sfantului am ramas interzisi: sunt exact asa cum au fost descrise in cartile despre Sf. Ioan Rusul, iar mirosul care emana din racla este unul de mir. Absolut incredibil. Am vazut multe moaste in pelerinajele noastre, dar cele ale Sfantului Ioan Rusul poarta cu ele suferintele acestuia inainte de moarte precum si dupa.
  Pe 27 mai 2010 este mare sarbatoare: pomenirea Sfantului, la care vom fi prezenti, cu ajutorul lui Dumnezeu.
  Doamne Ajuta.

 14. teofanis aprilie 10, 2010 7:45 pm

  Hristos a Inviat.Sunt parintele ieromonah Teofan,si sf.Ioan Rusul este ocrotitoru meu.Sunt bolnav,si vreau sa trimit un pomelnic,la biserica lui.Va rog mult dc stie cineva adresa sa mi-o spuna si mie,si in ce limba sa scriu pe plic in greaca sau in romana?

 15. NICOLAE aprilie 13, 2010 3:28 pm

  buna ziua !PT.PARINTELE TEOFAN , aici aveti adresa.AGHIOS IOANNHS O POSSOS ,LOCALITATEA PROKOPIO EVVIA,GREECE HELLAS 34004,TELEFON PROKOPIO 0030/22270-41209.AS PUTEA SA VA AJUT SI CU UN PACHETEL CARE L-AM CUMPARAT DE LA IOAN RUSUL ,CARE CONTINE DOUA RECIPIENTE IN CARE SE AFLA MIR SI IN CELALALT AGHIASAMA,AS FI BUCUROS SA VA AJUT,DUMNEZEU SA VA DEA SANATATE !DOAMNE AJUTA !

 16. teofanis aprilie 15, 2010 9:04 am

  -ieromonah Teofan-
  Va multumesc mult ca mi-ati raspuns si m-ati ajutat cu adresa.Va apreciez ca ati vrut sa ma ajutati cu pachetelul de la sfantul,dar mi-a adus cineva care a fost acu un an acolo.Dumnezeu sa va ajute si ma bucur ca am intalnit inca un om care are evlavie la sfantul.

 17. Stan Alexandru mai 3, 2010 8:43 pm

  Cum pot sa ajung din Suceava la Procopie la biserica Sf.Ioan Rusu din Grecia?
  Multumesc.

 18. ELENA mai 10, 2010 10:32 pm

  Doamne Ajuta,

  Multumesc Bunului Dumnezeu ca mi-a indrumat pasii catre un parinte, care mi-a zis sa citesc Acatistul Sf.Ioan Rusul. Am cumparat si cartea cu Minunile Sf., si cred cu tarie si nadejde in aceste MINUNI. Ma rog cu nadejde si pentru necazurile mele si va rog daca se poate sa imi spune-ti cum as putea face rost de niste Mir si Aghiazma?
  Multumesc.

 19. NICOLAE mai 11, 2010 1:51 pm

  Pt.doamna ELENA.va pot ajuta eu cu un pachetel de la SF. IOAN RUSUL numai sa imi lasati ceva date de contact,messenger,tel,e-mail…eu sunt din judetul mures.

 20. ELENA mai 11, 2010 8:34 pm

  CRISTOS A INVIAT,

  Dl. Nicolae va multumesc din tot sufletul pentru mana intinsa.Cred ca bunatatea D-voastra,prin gestul facut, o sa va ajute sa va impliniti gandurile.Multa sanatate si numai bine.Tel. meu este 0363/104248.
  Doamne Ajuta!
  Multumesc.

 21. ELENA mai 19, 2010 9:56 pm

  Buna seara,
  Dl.Nicolae va spun inca odata multumesc si Bunul Dumnezeu sa va dea numai bine.Astazi am primit pachetelul de la D-voastra.
  Doamne ajuta!

 22. Cristina mai 20, 2010 9:07 am

  Va rog din tot sufletul sa ma ajutati.Ingrijesc o fetita de 8 ani orfana de mama. A fost operata acum un an de osteosarcom.Si eu am citit Acatistul Sf. Ioan Rusul si am sperat foarte mult. Ieri am aflat ca are metastaza la plaman. Sunt foarte descurajata.Vreau sa cred in minuni.Cum as putea primi si eu mir de la Evia?

 23. nicolae mai 21, 2010 11:36 am

  doamna cristina lasati un nr de tel,e-mail.

 24. lucia-rodica mai 23, 2010 3:46 pm

  Bunul D-zeu sa va dea sanatate tuturor celor care au participat acestui sitee,iar Sfantul Ioan Rusul sa ne ajute si sa ne ocroteasca si sa fie pomenit in veci vecilor pentru viata traita in IIsus Hristos.AMIN

 25. cristina mai 23, 2010 8:18 pm

  Mail-ul meu este cristina21.popa@gmail.com Va multumesc pentru orice sfat.

 26. Daniela mai 26, 2010 10:31 pm

  Doamne ajuta!
  27 mai 2010,
  Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!
  SA NE RUGAM SF IOAN RUSU, E MARE FACATOR DE MINUNI!
  acum 7-8 ani am citit viata si minunile Sfantului, am primit o brosurica de la cineva,…apoi cititind imi ziceam SFINTE IOANE, EU NICI NU STIU PE UNDE E EVVIA, dar sa mai si ajung sa ma inchin la sf moaste?!…dar, LA DOI ANI DUPA CE AM CITIT VIATA SFANTULUI, cu mila Domnului am fost la RACLA CU SF MOASTE DIN GRECIA…apoi minunea minunilor, care imi este si teama, fior sa o spun este DE ATUNCI SFANTUL IOAN RUSU IN FIECARE AN IN DATA DE 27 MAI IMI AMINTESTE CA E ZIUA LUI DE PRAZNUIRE, prin diverse mijloace-net, prieteni, icoana,,,s.a. DE FAPT, AM VRUT SA CONSEMNEZ ACEASTA SEARA,26 MAI 2010, ORA 23:30 – pt ca uitasem cu desavarsire ca suntem in 26mai…si ca vine ziua sfantului pe 27 mai…de vreo 3 ore cautam altele pe internet…si dintr-o data pe un sit scrie 27 mai SF IOAN RUSU SI O ICOANA CU SF MOASTE POSTATA!!!!…am simtit-o ca in minunea din viata sfantului, unde pune intrebarea de la semafor „ASA SE UITA PRIETENI?”
  Cer iertare, dar am simtit nevoia sa va marturisesc aceste amanunte, nadajduim sa fie de folos spre Slava lui Dumnezeu si a SFINTILOR SAI!
  SFINTE IOAN RUSU, ROAGA-TE LUI DUMNEZEU PENTRU NOI! AMIN!
  IERTARE! DOAMNE AJUTA!

 27. Laura Timofei iunie 15, 2010 10:11 pm

  As dori sa aflu ce cai aeriene as putea lua pentru a ajunge la biserica.
  Multumesc

 28. nicolae iunie 17, 2010 8:32 am

  BUNA ZIUA !TREBUIE SA LUATI AVIONUL PANA IN ATENA,DIN ATENA SA LUATI AUTOCARUL SPRE PROKOPIO 133 KM.

 29. laura.barzan iulie 15, 2010 6:32 am

  ptr d-l nicolae ma puteti ajuta si pe mine cu niste mir si aghiasma de la moastele sfantului ioan?as avea nevoie pentru fetita mea.
  va multumesc.

 30. nicolae iulie 15, 2010 3:11 pm

  buna !mai am un singur pachetel pe care am sa vi-l trimit,lasati o adresa de e-mail sau adresa dvs.doamne ajuta !

 31. clara iulie 16, 2010 7:55 pm

  Buna ziua,

  Ma poate ajuta cineva cu aghiazma si mir de la Biserica SF. IOAN RUSUL din grecia ?As avea mare nevoie pentru tatal meu care este bolnav de cancer si am mare credinta si speranta ca l-ar putea ajuta.Daca ma poate ajuta cineva v-as fi foarte recunoscatoare.

  Multa sanatate!

 32. Lacrimioara C iulie 18, 2010 10:06 pm

  Buna seara, Am un cumnat ce sufera de cancer in stare de metastaza.Face terapii la Cluj ,este din Oradea.Nu stiu cum sa-l ajut.Daca mai are cineva putin mir de la Sf.Ioan Rusul ,va rog sa ii trimiteti si lui.Multumesc mult!Doamne ajuta!

 33. Lacrimioara C iulie 18, 2010 10:12 pm

  adresa mea de email este:lacrimioaracozma@yahoo.com.Multumesc

 34. laura.barzan iulie 19, 2010 7:47 am

  ptr d-l nicolae
  adresa mea de mail este laura.barzan@yahoo.com
  va multumesc din suflet

 35. maricel iulie 22, 2010 9:55 am

  CATRE DOMNUL NICOLAE AS DORII SA STIU SI EU DACA TRIMIT LA ADRESA PE CARE A.TI SCRIS.O MAI SUS UNDE SE AFLA SF. IOAN RUSU IMI POT TRIMITE SI MIE UN PACHETEL CU CELE CE ATI SPUS CA ATI ADUS DE ACOLO? CONTRA COST BINEINTELES CA AM NEVOIE DE AJUTORUL SFANTULUI DAR NU AM POSIBILITATEA DEOCAMDATA SA AJUNG IN GRECIA LA SFANT.

 36. nicolae iulie 25, 2010 12:37 am

  CATRE MARICEL.CA SA PRIMITI UN PACHETEL DE LA ADRESA DATA DE MAI SUS TREBUIE SA TELEFONATI SI SA VBITI IN LIMBA GREACA CA SA VA TRIMITA,EU AM CUMPARAT ANUL TRECUT 3 PACHETELE PE CARE LE-AM DAT LA PERSOANE DIN TARA CARE AU ZIS CA AU NEVOIE,V-AS AJUTA DAR NU MI-A MAI RAMAS NICI UNUL.DOAMNE AJUTA !

 37. laura.barzan iulie 28, 2010 1:59 pm

  ptr d-l maricel .am primit pachetelul de la d-l nicolae caruia ii multumesc din suflet,dar am mai primt mir si de la moastele sfantului nectarie asa ca o sa va ajut daca mai aveti nevoie cu mirul de la d-l nicolae.sa imi lasati adresa unde sa trimit coletul.

 38. nicoleta august 5, 2010 9:53 pm

  buna ziua ma numesc nicoleta si locuiesc in portugalia ar putea cineva sa ma ajute si pe mine cu un pachetel de la sf.ioan rusu ma chinui de 5 ani sa raman insarcinata si poate ma ajuta si pe mine cineva va rog din suflet .doamne ajuta pe toata lumea .adresa de email. n.bradatan@yahoo.com

 39. tamara septembrie 5, 2010 11:20 am

  am o mare greutate pe suflet,as vrea neaparat sa ajung la moastele sf. ioan rusul ,dar daca cineva mi-ar putea spune cum se poate de ajuns la procopie,la manastire pe calea aereo mi-ar face un mare bine, sint din chisinau, am permis de munca in italia,ma rog ajutati-ma.Sfinte Ioane Rusul ne cunosti greutatile ,ajuta-ne

 40. nela octombrie 12, 2010 7:23 pm

  Dumnezeu sa va ajute si sa va binecuvinteze.Am vazut cit de grabnic ajuta sf.IOAN RUSUL pe toti cei rugatori cu credinta si cu cainta aflati in nevoi .credeti-ma am vazut chiar in viata mea personala.

 41. TITUS octombrie 24, 2010 9:23 am

  Inainte sa incep sa scriu despre minunea sfintului multumesc bunului Dumnezeu pentru faptul ca mi-a acordat sansa sa-l descopar.
  Ma numesc Titus am 38 de ani sunt din Bucuresti sunt absolvent al faculatatii de psihologie, de profesie subofiter si cea mai recenta minune a Sfantului Ioan Rusul sunt eu.
  Anul trecut, mai exact in luna mai 2009 am inceput sa ma simt rau. La inceput am crezut ca este o simpla raceala si nu am bagat-o in seama dar in mai putin de 2 saptamani am slabit 6 kg. M-am internat (12.05.2009) la spitalul Matei Bals unde in urma investigatilor efectuate s- a constatat ca nu sufar de nicio afectiune s-au eliminat pe rand suspiciunea de a avea borellia si letospiroza . Am fost externat cu recomandarea de vitaminizare si odihna, zis si facut. Totusi starea de rau continua si pierdeam tot mai mult in greutate, inapetenta a accentuat intr-un ritm galopant pierderea in greutate a inca 8 kg (o saptamana), o stare febrila, insotita de dureri musculare si articulare, pusese stapanire pe organismul meu Au urmat investigatii la spitalul Militar, unde am fost suspectat de contactarea virusului HIV (analizele au infirmat acest lucru) s-a ridicat suspiciunea de o afectiune hamatologica (boala a sangelui). Aceste investigatii le-am efectuat in ambulatoriu.
  De Rusalii (08.06.2009) durerile musculare si articulare deveniserera insuportabile in plus o insuficienta respiratorie isi facuse aparitia peste noapte, asa ca am fost internat in regim de urgenta, suspectat de TBC, la spitalul de pneumo -fiziologie Marius Nasta (Filaret). Pus pe oxygen si antibiotic, starea de rau se mai amelioraserera putin. Investigatiile au eliminat suspiciunea de TBC dar aratau ca ar fi vorba de dermatomiozita (boala autoimuna) foarte grava insotita de regula de cancer. Dupa ce s-a infirmat existenta cancerului, am fost transferat la spitalul Sfanta Maria (sectia reumatologie ). Aici alte investigatii alte analize (unele) facute in Franta care nu aratau existenta dermatomiozitei, (electromiograma, biopsie musculara etc). Totusi s-a pus diagnosticul de dermatomiozita (sunt 5 elemente constituitive ale bolii, la mine existau 3). Am inceput tratament de specialitate cu imunosupresoare. Usor, usor imi recapatam increderea. Dureriile disparusera ramasesem doar cu oboseala.
  In tot acest timp m-am rugat la Dumnezeu sa aiba grija de mine. M-am spovedit (lucru pe care nu-l facusem din copilarie), m-am impartasit a fost bine. Am fost externat (08.07.2009)cu continuarea tratamentului acasa . Mi-am luat concediu si am plecat intr-un tur al manastirilor cu destinatia Prislop la sfintul parinte Asenie Boca. Am ajuns si l-am rugat sa-mi arate calea pe care trebuie sa o aleg. Au urmat , pe langa tratamentul medicamentos, cel spiritual (sf. Maslu, liturghii si multa rugaciune) ca doar se stie ”medicul panseaza rana si numai Dumnezeu o vindeca “ cine se lasa doar pe mana medicilor risca sa ajunga la biserica cand este prea tarziu si atunci preotii fac si ei tot ce le mai sta in putere . Am reluat serviciul. Ma simteam mai bine asta credeam eu, asa o aratau si analizele. In septembrie am revenit la control la spitalul Marius Nasta starea de rau revenise , dispnea (oboseala la efort) se accentuase, aveam pe zi ce trece o paloare cadaverica. Aici am fost internat (02.10.2009) pentru reluarea investigatiilor. Din nou bronhoscopie (2 intr-o saptamana) tomograf si tot tacamul.
  In seara zilei de 22.10.09 a afost apogeul nu mai puteam sa respir nici conectat la tubul de oxygen (TLCO era 38%: SPO2-78% in repaus) am inchis ochii si l-am rugat pe Doamne Doamne daca vrea sa ma ia la el sa aiba grija de baietelul meu Dennis Stefan ( in varsta 6 ani) daca mai imi acorda o sansa sa ma trimita unde crede ca este mai bine pentru mine. Apoi totul a devenit negru , simteam cum totul se scurge din mine si brusc…………………………………..
  M-am trezit dimineata, furtunul de la instalatia de oxygen nu-l mai aveam la nas, iar eu puteam sa respir (nu va imaginati ca respiram normal, dar o faceam fara ajutorul tubului de oxigen chiar daca oboseam la cel mai mic efort). A urmat tratamentul intravenos cu citostatic si imunosupresor (eram suspect de 4 cancere, sotia mea i-a surprins pe medici cand discutau despre cazul meu) dupa terapie (in puls 3 zile) am fost externat cu recomandarea de a face oxigenoterapie si sa nu ma astept la minuni, imi ramase-se doar rugaciunea . In paralel cu tratamentul alopat (medicamentos) un an (6 luni puls terapie intravenous + oral si 6 luni oral) am urmat si terapie alternativa. La terapia asta mi s-a recomandat sa ma rog la Sfantul Ioan Rusul acesta fiind militar (vezi viata si minunile sfintului). Asa ca am cautat pe internet si am gasit Manastirea “Sfantul Ioan Rusul” din localitatea Slobozia, judetul Giurgiu, singura din tara care detine moastele sfintului. A doua zi am rugat un prieten sa ma duca acolo convins ca Sfintul ma va ajuta. Am ajuns la manastire, care este amplasata intr- o fosta unitate militara. Este un loc parca rupt din rai. Este o manastire mica, cu putini calugari, de o smerenie tipica fetelor monahale, cu puteri miraculoase. M-am rugat la Sfintul sa ma redea vrednic de toata trebuinta familiei mele si vietii de zi cu zi..
  Am citit acatistul seara de seara si acum la un an de la prima mea incursiune la moastele Sfintului sunt un om sanatos, o arata si anlizele medicale (au ramas unele urme dar sunt nesemnificative). Doctorii au decis ca este cazul sa oprim tratamentul si sa mergem pana al scoate de tot. Asta doar pentru ca am crezut in minunile Sfintului Ioan Rusul. Pe parcursul acestui an, cand am putut am mai fost la Sfintul Nectarie si inca o data la Prislop sa-i multumesc parintelui Arsenie Boca .
  Dumnezeu m-a trimis la Sfintul iar Sfintul a lucrat prin doctori, prin oamenii care m-au ajutat sa trec peste acest episod din viata mea.
  Ii multumesc bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat, ce imi da in fiecare zi si pentru tot ceea ce o sa-mi dea de acum incolo.
  ESTE SINGURUL CARE NU MA DEZAMAGIT
  IMPORTANT ESTE SA CREZI SI SA-L IUBESTI PE DUMNEZEU.
  EL NE IUBESTE PE TOTI LA FEL SI NE VREA CAT MAI APROAPE DE RAI

  IUBIREA INFINITA ESTE SINGURUL ADEVAR… IN REST, TOTUL ESTE ILUZIE

 42. ursu ana noiembrie 10, 2010 1:50 pm

  Eram in primul an de facultate, in 2004, cand mama a venit la camin unde locuiam si mi-a adus o carticica pe care scria SFANTUL IOAN RUSUL VIATA, MINUNILE, PARACLISUL, ACATISTUL SI SLUJBA. In primele zile nici nu m-am uitat la ea, apoi am gasito uitata printre lucruri, m-am apucat sa o citesc si totul s-a schimat in viata mea. Am plecat prin intermediul facultatii in SUA, cand am ajuns acolo am simtit ca inebunesc, platisem din Romania cazarea si un loc de munca, acolo nu aveam nimic nici loc de munca, nici casa. Un coleg mi-a spus k pot castiga bani frumosi k sunt fata si dak imi vand trupul reusesc sa ma intretin pe perioada sederi in SUA. Am inceput sa plang si mi-am amintit ca in bajele mele luasem si cartea SFANTULUI IOAN RUSU, am citit rugaciune si SFANTUL m-a ajutat, mi-am gasit o camera unde sa stau si dupa 3 zile si un loc de munca. timp de 4 luni cat am stat in SUA, in fiecare dimineata citeam rugaciunea SFANTULUI IOAN RUSU si apoi mergeam la munca. Am ajuns cu bine in tara fara sa fac ceva ce ar fi putut sa IL supere pe Dumnezeu. Acum nu am un sevici stabil dar stiu k SFANTUL IOAN o sa ma ajute sa imi gasesc un job in domeniul meu. Singurul lucru care mi-l doresc din suflet e sa imi pot permite in viata asta sa merg in Grecia la Sfantul Ioan Rusu, sa ii multumesc din suflet pentru tot ce a facut pentru mine si face in continuare.

 43. ieromonah Teofan noiembrie 11, 2010 2:39 pm

  „Va rog mult pe toti care veti citi aceasta,sa va rugati la sf.ioan rusul pentru Leonida rasofora,pentru ca s-a demonizat si se chinuie rau de tot.Noi toti avem evlavie la sfantul Ioan Rusul,si va rog din suflet sa ne rugam cu totii pentru ea,ca si ei sa-i dea sfantul Ioan vindecare,precum micutei Katerina (din minunile sfantului).Dumnezeu sa va daruiasca sanatate si sfantul Ioan Rusul sa ne ocroteasca”.

  Ieromonah TEOFAN

 44. POP MARIA noiembrie 19, 2010 11:15 am

  multumesc minunate sfant,mi-ai ascultat ruga

 45. mariana noiembrie 23, 2010 3:48 pm

  Ii multumesc Bunului Dumnezeu pentru ca ne trimite ajutorul LUI prin acesti Sfinti Parinti.Cred cu tarie in minunile pe care Sf.Ioan Rusul, Sf.Nectarie s.a le-a facut pentru oameni si pe care le face in continuare pentru cei ce se roaga cu umilinta si evlavie.Eu nu imi pot ridica privirea catre dansul, ca o pacatoasa ce sunt, dar nadajduiesc ca Sf. Ioan Rusul v-a auzi si stigatele mele de ajutor. Doamne ajuta la toata lumea!

 46. cristina decembrie 5, 2010 12:24 pm

  sfantul ioan rusul un mare prieten
  ma rog lui sa ne ajute sa iesim din datoriile pe care le avem; ma rog sa ne insoteasca si sa faca el afaerile sa mearga bine
  ma rog acestui sfant sa ajute pe toata lumea pe fiecare dupa trebuinta si cererea lui dreapta

 47. cristina decembrie 5, 2010 12:48 pm

  VA ROG SA VA RUGATI PENTRU ACEST OM|
  Va rog pe toti cei ce cititi acest mesaj sa va rugati pentru Constantin Cristian Sfintei Treimi, Maicii Domnului FECIOARA MARIA, Sfantului IOAN RUSUL si tuturor sfintilor si parintilor sa reuseasca sa plateasca datoriile pe care le are,sa-i lumineze mintea; SFANTUL IOAN RUSUL SA_L AJUTE SA SCAPE DE ACEST NECAZ

 48. elena decembrie 9, 2010 1:15 am

  cum as putea procura niste mir si aghiasma de la sf IOAN RUSUL?de 12 ani ma chinui sa fac un copil prin dct iar minuni numai Dumnezeu si Sfintii lui fac. DOAMNE AJUTA pe toata lumea

 49. GAVRILA ELENA decembrie 12, 2010 5:45 pm

  am citit viata sfintului si sincer cred ca in multe momente ale vietii mele mia fost alaturi .sunt romanca locuiesc cu familia in italia si sper sa ajung in grecia si sa aprind o lumanare la biserica unde se afla sfintul

 50. Maria M. ianuarie 4, 2011 5:55 pm

  Buna.De curand, fiind la o manastire din orasul meu, am luat Acatistul Sf.Ioan Rusul, ceva m-a determinat sa il iau, mai auzisem eu pe la biserica de Sf.Ioan Rusul, insa acum citindu’i acatistul in care sunt atatea minuni facute de el, nu pot decat sa ii multumesc lui Dumnezeu ca mi l’a descoperit.E o traire minunata in timpul acatistului, si multumesc sfantului ca s’a facut descoperit si mie, si am credinta ca imi va implini, prin mijlocirea sa catre bunul Dumnezeu, rugaciunea mea. Daca are cineva mir de la racla sa as dori sa imi trimita.Multumesc lui Dumnezeu si sfintilor sai pentru tot.Cu ajutorul sau voi ajunge in acest an in Grecia, la mostrele sale.Un an minunat va doresc la toti.

 51. elena ianuarie 30, 2011 5:55 pm

  Azi am fost si m’am rugat cu familia mea Sf.moaste a Sf.Ioan Rusu de pe Evbia ,Grecia. Ne-am simtit foarte bine ca am ajuns si noi inchinandu-ne la acest Sfant si rugandu-ma pentru binele tuturor cat si pentru familia mea. Doamne ajuta-ne sa mai mergem sa ne inchinam la acest Sfant.

 52. Daniela Rosescu ianuarie 30, 2011 10:15 pm

  Sotul unei prietene are cancer.Are cineva sa imi dea mir? Sunt din Bucuresti.Va rog mult.
  Daniela

 53. fluturas februarie 4, 2011 8:39 am

  Daniela, in Bucuresti sunt particele din moastele Sfantului Ioan Rusul la bisericuta care se afla in curta Maternitatii Polizu!
  Bisericuta (care este chiar micuta-micuta) are doua hramuri: Acoperamantul Maicii Domnului si Sf. Ioan Rusul.
  Mergi acolo si vorbeste cu parintele, roaga-l sa-ti dea ulei de la candela Sfantului.

 54. caramica februarie 23, 2011 1:52 pm

  Doamne ajută! Am un prieten bolnav de leucemie și mama care trebuie să meargă la operație. Am nădejde la Sfântul Ioan. Vreau să știu cum aș putea face rost de puțin mir de la Sfânt? Vă rog să-mi răspundeți!

 55. luiza martie 7, 2011 12:00 am

  buna ziua, am o fetita de 21de ani.la varsta de 2 ani a fost diagnosticata cu epilepsie si sindrom autist.am incercat toate metodele de vindecare fara nici un rezultat.de curand am ajuns la manastirea din Busteni(Palanga),acolo mi sa recomandat sa cumpar cartea cu minunile SF.IOAN RUSUL.dupa ce am citit cartea si am vazut ce minuni a facut si face SF.IOAN,am inceput sa citesc despre EL.Pe internet am vazut mai multe mesaje din partea credinciosilor care au fost ajutati sa faca minunii.daca nu am indrazneala prea multa asi ruga si eu pe cineva sa ma ajute cu putin mir si achiasma de la SF.IOAN RUSUL.DUMNEZEU si toti sfinti sa ne ajut pentru a pute merge mai deoarte.DOAMNE AJUTA.VA MULTUMESC.

 56. Iuliana martie 20, 2011 9:24 pm

  Am ajuns multumesc Lui Dumnezeu la Moastele Sfantului Ioan Rusul din Evia, acum va scriu doar intoarsa de acolo. Am luat cateva sticlute de ulei sfintit, pentru cine are nevoie sa ma contacteze pe adresa de email : anayulya@yahoo.com scriind in subiectul emailului “in legatura cu Sfantul Ioan Rusul” pentru a gasi e-mailul chiar daca intra in spam. Doamne ajuta!

 57. Monica Laura Cosmici aprilie 15, 2011 8:10 am

  Buna ziua tuturor,
  Si eu m-am rugat la Sf Ioan Rusul, la indemnul preotului meu si m-a ajutat enorm. Anul trecut inainte de Paste, nu aveam servici, nu ne descurcam nicicum cu toate ratele, cu copilul, etc. si credeam ca se va prabusi totul in jurul meu cu tot cu mine. Mergand la spovedanie, preotul duhovnic m-a indemnat sa citesc si sa ma rog la acest Sfant minunat. Asa am si facut si imediat dupa pasti la doua saptamani m-am si angajat si toate au inceput sa intre pe fagasul normal. Citind cartea am descoperit ca este sarbatorit in fiecare an pe 27 Mai care este ziua si luna mea de nastere, de aceea cred din tot sufletul ca el este Sfantul care ma apara si ma indruma. Ma voi ruga in continuare si indemn pe toata lumea sa o faca pentru ca intradevar ne ajuta. Doamne ajuta!

 58. ION CRISTIAN aprilie 20, 2011 4:14 pm

  -DRAGII MEI -MA NUMESC ION CRISTIAN DIN BUCURESTI SI DORESC SA VA SCRIU CATEVA RANDURI CU INGADUINTA DUMNEAVOASTRA A CELOR CARE A-TI MAI SCRIS PANA ACUMA SI ATI SIMTIT SI PRIMIT AJUTORUL SFANTULUI IOAN RUSUL UN SANT POT SPUNE DESTUL DE APROPIAT NOUA CUM SE SPUNE CONTEMPORAN CU NOI SAU NOI NEVREDNICI SI PACATOSII CU EL CARE A AVUT O VIATA DEOSBITA CU O SMERENIE APARTE CEA CE NOUA IN ZIUA DE AZI NE CAM LIPSESC MULTE DIN VIRTUTILE CRESTINE SI LA FEL CA SI SFANTUL NECTARIE A DEVENIT UN SFANT FOARTE IUBIT SI CHEMAT IN RUGACIUNE SI CARE A FACUT MINUNI DUPA TRECEREA SA LA CELE VESNICE .VREAU SA VARELATEZ CATEVA ASPECTE LEGATE DE CELE CARE SAU INTAMPLAT CU FAMILIA MEA ADICA CU -CRISTIAN SI ELENA SOTIA SI CEI 2 COPII CU PROBLEME DE SANATATE -FIUL-MARIAN DUMITRU DE 11 ANI SI FATA NECTARIA ADRIANA DE APROAPE 7 ANI CU HANDICAP GRAV SINDROM DAWN SI OPERATA LA 6 LUNI DE LA NASTERE PE CORD IN ROMANIA O MINUNE A SFANTULUI NECTARIE DIN MULTELE MINUNI ALE SALE SIO ADEVARATA MINUNE EU CONSIDER CA ASTAZI 20 APRILIE 2011 PRIN VOIA LUI DUMNEZEU SI A SFANTULUI IOAN RUSU AM DESCOPERIT PE INTERNET MULTE LUCRURI CARE NU LE CUNOSTEAM DESPRE SF IOAN RUSU SI MINUNILE SALE PENTRU CARE AI MULTUMESC FOARTE MULT SI IL ROG SA NE AJUTE SI PE NOI SI IN SPECIAL PE NECTARIA SA INCEAPA SA VORBEASCA CORECT SI SA FACA PROGRESE PE PARTEA DEZVOLTARII PSIHICE SI A INAPOERII CARE O ARE .CAM ACEASTA ESTE VIATA NOASTA NU TOCMAI USOARA CU CEI 2 COPII CU PROBLEME DE SANATATE SI FARA O LOCUINTA STABILA STAND DE 13 ANI CU CHIRIE .DACA CINEVA CU SUFLET MARE SI CREDINTA IN DUMNEZEU VREA SA NE AJUTE INTRUN FEL POATE LUA LEGATURA CU NOI SAU SE POATE RUGA PENTRU SITUATIA NOASTRA COMPLICATA PE MULTE PLANURI SI SANATATE COPIILOR NOSTRII.CU DEOSEBIT RESPECT PENTRU CEI CARE VOR CITII SI VOR SCRIE DUPA NOI -DL ION CRISTIIAN DIN BUCURESTI -ASISTENT PERSONAL AL FETITEI NOASTRE =ION NECTARIA ADRIANA = TEL CONTACT -0743044098 SI SOTIA -ION ALENA -ASISTENTA MEDICALA LA SP SF IOAN DIN BUCURESTI -TEL 0744932909 .VA DORIM TOT BINELE DIN LUME -LUMINA IN SUFLETE SI DRAGOSTE SI IUBIRE IN INIMA SI UN PASTE FERICIT ALATURI DE CEI DRAGI SI APROPIATI DUMNEAVOASTRA .DOAMNE AJUTA.-MIERCURI 20 APRILIE 2011.ORA.17 12.PM =SECT 2 CART LACUL TEI .

 59. mariana mai 2, 2011 11:23 pm

  DOAMNE IISUSE HRISTOASE SI SFANTUL IOAN RUSUL VA ROG DIN INIMA SA MA AJUTATI SI PE MINE AM PACATUIT MULT SI AM MULTE PROBLEME . MIAR PLACEA SA IMI GASESC LOCUL UNDE MI SE CUVINE SI LINISTEA SUFLETEASC CA NU MAI STIU PE CE DRUM SA O IAU SI CE SA MAI FAC. VA MULTUMES DIN SUFLET PT TOT SI IERTATIM PACATELE

 60. ana mai 7, 2011 8:58 pm

  impresionant

 61. flori mai 12, 2011 10:18 pm

  Am fost impreuna cu sotul meu in peleninaj in Grecia,in perioada 01.05-6.05.2011.Am mers in pelerinaj special pentru Sf.Nectarie,care pe noi ne-a ajutat foarte mult,dar am vizitat multe biserici si manastiri foarte frumoase,unde se gasesc icoane facatoare de minuni si multe moaste.Am fost si la moastele Sf.Ioan Rusul,unde am fost impresionati de ce am vazut si sunt convinsa ca Sfantul ne-a auzit rugaciunile si ne va ajuta.Nu poti descrie in cuvinte ce simti acolo,trebuie sa mergi sa vezi,este ceva dumnezeesc.Din pacate nu stiam prea multe despre Sf.Ioan Rusul,ghida ne-a vorbit in autocar despre viata Sfantului si cum am ajuns in tara ne-am cumparat cartea Viata Sfantului,sunt convinsa ca Bunul Dumnezeu a vrut sa ajungem acolo.Multumim Bunului Dumnezeu ca am ajuns la Sfantul Nectarie si ca am descoperit si alti Sfanti,printre care si Sfantul Ioan Rusul,care ne-a impresionat foate foarte mult.Sa va ajute Bunul Dumnezeu,Maica Domnului si Sfantul Ioan Rusul pe toti.

 62. virginia mai 26, 2011 10:14 pm

  nu l-am cunoscut pe sfant decat intr-o zi de 27 mai cand fiul meu de 6 luni era in sala de operatie. nu am avut nici o carte de rugaciuni cu Sf. Ioan la mine dar am repetat de sute de ori Sfinte Ioan Rusu fa o minune cu fiul meu, sa reuseasca operatia…si operatia a reusit. Doctorita care l-a operat mi-a zis ca ceva mergea rau in evolutia postoperatorie, ca nu isi explica de ce, dar deodata ceva s-a schimbat, nu-si explica ce si cum dar evolutia lui e mai mult decat favorabila. rugaciunile au fost ascultate….nu a fost singura data, ci de fiecare data cand a fost bolnav ma rugam lui si imediat se vedeau efectele rugaciunii. recomand tuturor sa aibe incredere in sfantul Ioan Rusul caci e grabnic ajutator copiilor si nu numai.

 63. ioana iunie 9, 2011 8:53 pm

  Am nepotelul grav bolnav internat in Franta. Suntem din Slatina, jud. Olt. Imi doresc din tot sufletul sa pot face rost de putin Mir si Apa Sfintita de la Sf. Ioan Rusu sau Sf. Nectarie pentru nepotelul meu. Astept de la o persoana cu suflet mare un mesaj si ajutor.
  Doamne ajuta!

 64. flori iunie 10, 2011 10:13 pm

  Ioana cauta-ma pe id de mess ana_regy80

 65. pr.mihai iunie 15, 2011 8:07 pm

  Va rog sa-mi spuneti cine are mir si agheazma de la sf.ioan rusul.am probleme de sanatate si as avea mare nevoie de ele.Adresa mea de e-mail hadamihai@yahoo.com.O sa-l pomenesc la slujbe pe cel care imi poate trimite aceste daruri.sunt preot in Salaj.Va multumesc!Sper ca cineva sa ma ajute!

 66. sora maria iulie 7, 2011 12:51 pm

  am primit de la sf.ioan rusul,antelepciune,putere si mult ajutor.al rog sa fie un protector pentru cei ce au nevoie de ajutor.multumesc sf.ioan rusul.de voi lauda si asculta .Amin

 67. stefania iulie 8, 2011 10:16 pm

  Buna seara. Imi doresc din tot sufletul sa fac rost de aghiasma si mir de la Sf. Ioan Rusul si Sf. Nectarie, contra cost. Cine ma poate ajuta sa imi scrie la adresa stefania.radoi@yahoo.com. Simt ca trebue sa fie cineva care ma poate ajuta, sau poate Sfintii ma fac sa sim asta. Multa sanatate tuturor.

 68. mariana nistor august 9, 2011 10:14 pm

  SFANTUL IOAN RUS TE ROG DIN TOT SUFLETUL MEU AJUTAMA SI PE MINE FA O MINUNE SA GASESC SI EU UN LOC DE MUNCA SI SA FIU FERICITA . AJUTO SI PE MAMA MEA SI DAI SANATATE LA FEL SI LA FRATI MEI FIETI MILA SI DE NOI. AJUTAMA TE ROG DIN SUFLET.

 69. Constantin august 20, 2011 5:50 pm

  Buna ziua,

  Ma poate ajuta cineva cu aghiazma si mir de la Biserica Sfantului Ioan Rusul din Procopie, Grecia? As avea mare nevoie pentru un baietel grav bolnav wpentru care doctorii se simt neputinciosi.

  Doamne ajuta!

  Multumesc.

 70. violeta septembrie 11, 2011 6:07 pm

  Buna ziua,
  sunt din Chisinau va rog mult cine poate sa ma ajute cu mir si agheasma de la Sf. Ioan Rusul si daca are cineva icoana cu Sf. Ioan Rusul. Achit serviciile de posta.
  Multumesc DOAMNE AJUTA TOATA LUMEA.

 71. carmen octombrie 2, 2011 4:55 pm

  Buna ziua! Am citit de cateva zile despre Sf Ioan Rusul, despre care nu stiam nimic, iar de atunci am simtit in suflet o liniste profunda (mama mea este bolnava de cancer, iar doctorii mi-au spus sa ma astept in orice momernt sa moara). Cred ca daca ii voi da mamaei mele aghiasma si mir ce sunt aduse de acolo mama mea se va vindeca complet…….acum am o intrebare…cine ma poate ajuta cu aceste sf daruri de la BISERICA SFANTULUI?….o sa las un e-mail carmennicoletac@yahoo.com . raman recunoscatoare celor care ma pot ajuta…..

 72. Manuela mai 14, 2012 8:44 pm

  am un baietel de 2 ani si 5 luni si mi-au spus doctorii de la Bucuresti ca are note autiste. am inceput terapia aba cu 4 ore pe zi.va rog din suflet cine are putin mir de la moastele sfantului ioan rusul pentru baietelul meu va rog sa-l ajutati.platesc , nu este nici o problema. va multumesc mult

 73. Constantin Dascalescu mai 27, 2012 10:59 pm

  Multumesc Sfinte Mucenice Ioane pentru tot binele pe care-l faci familiei mele

 74. FLORI DOBRIN iunie 6, 2012 8:53 pm

  Eu am fost in Grecia,impreuna cu sotul meu,de hramul sf. Ioan Rusul si am ulei si de la sf.Ioan si de la sf.Nectarie.Ma puteti contacta la adresa:dobrin.florina@yahoo.com
  Doamne ajuta.

 75. Marioara Petcu iunie 8, 2012 11:28 pm

  Am ochii in lacrimi de cele citite ,si ma rog pentru voi toti, si oameni cunoscuti si oameni necunoscuti, ca Bunul Dumnezeu prin mijlocitorii Lui sa readuca sanatate la toata lumea, si sa ii apere de cele rele .
  Voi face o mica istorisire ,nu este o poveste ,este un caz real. In data de 20 septembrie 2010 am plecat din Romania in Spania datorita sanatatii precare care o aveam de cativa ani buni . Necesitam o interventie chirurgicala care in Tara mea nu reuseam sa o fac din mai multe motive . Aici la mii de kilometri era ultima mea speranta sa imi recapat sanatatea ,era sansa vietii mele .
  Am reusit mi-am facut rezidenta, am facut multiple investigari medicale, in urma carora am aflat ca exista sorti de izbanda, desii, este tare complicata interventia .
  Din data de 13 decembrie 2011, cand am terminat cu ultima investigare, am intrat in lista de asteptare pentru ziua cea mare .In fiecare zi ma rugam la Dumnezeu sa ma sune sa ma anunte de la spital cand urmeaza acea data. Pe 2 mai anul acesta ,am primit o veste foarte trista pentru mine ,decesul tatalui meu. Am revenit in tara plina de durere . Evenimentele au inceput sa curga unul dupa altul ,eu fiind in tara . Dupa cateva zile, primesc vestea ca programarea interventiei are loc la sfarsitul luni August. Mai trec cateva zile si primesc alta veste, ca de la sfarsitul luni August, intra in vigoare o lege de retragere a asigurarilor medicale, pentru strainii de pe teritoriul Spaniei . Am inceput sa didisper. Am aflat ca exista posibilitatea obtinerii formularului European 112 ,care iti da posibilitatea de a te trata in alt Stat al UE ,Am obtinut o copie a acestui formular, am avut o intrevedere cu o persoana din acest sistem ,si mi-a relatat ce pasi trebuie urmati pentru a obtine aprobarea statului Roman .Sanatatea ,timpul si sistemul toate erau inpotriva mea , Nu am mai vazut luminita de la capatul tunelului .Au urmat pentru mine clipe grele de deziluzie ,de disperare.
  In acea disperare nu mi-a mai ramas decat rugaciunea, si strigatul de ajutor catre Dumnezeu.Mi-am amintit ca la venirea mea in tara ,la cateva zile dupa inmormantarea tatalui meu , mama mea ,intro discutie despre credinta si increderea in Dumnezeu ,mi-a spus ca a primit 2 sau 3 carti re rugaciuni, cadou de la o cunostinta ,si ca una din ele este tare frumoasa, este vorba de un Sfant care face minuni.Asa ca am rugat-o pe mama mea sa imi aduca acele carti sa le citesc.Am inceput cu acea carte despre care imi vorbise ,spunand-umi ca o sa imi placa : Sfantul Ioan Rusul , marturisitorul si facatorul de minuni . Am inceput sa citesc ,am inceput sa ma rog, si ochii imi ierau plini de lacrimi pentru fiecare caz ce il citeam ,rugandul sa faca si pentru mine o minune .
  Am apucat sa citesc despre viata si moartea Sfantului, si am urmat cu cazurile relatate de oamenii suferinzi. Se facu tarziu in noapte si nu mai puteam citi ma dureau ochii, mi-am zis ca o sa continui seara urmatoare…dar nu am reusit sa mai citesc in continuare seara urmatoare . Au trecut deja 2 zile de cand nu mai citisem nici un rand .Era deja ziua de joi 31 Mai ,era ora 15;30 si primesc un apel telefonic din Spania ,prin care ma anunta: luni 4 mai sa ma prezint la spital pentru transfuzia de sange deoarece pe data de 25 Iunie ma opereaza . Mi-a fugit imediat gandul la Sfantul Ioan Rusul , si i-am multumit Lui Dumnezeu ,ca a mijlocit aceasta minune prin Sfantul Ioan si mi-a dat aceasta sansa , sansa a vietii mele de a obtine aceasta interventie mai de vreme cu 2 luni. Stiu ca Dumnezeu a fost alaturi de mine toata viata ,in multele incercari prin care am trecut .Iar acum mi-a trimis pe Sfantul Ioan Rusul ca un inger pazitor si grabnic ajutator in stigatul meu de disperare .Ii multumesc Lui Dumnezeu pentru ajutorul trimis ,si ma rog la El sa ajute pe toata lumea, sa mijloceasca prin Sfintul Ioan Rusul, si prin Toti Sfintii Lui,vindecarea de necazurile si ororile ce se abat peste trupurile si sufletele noastre .Dumnezeule, Maica A Domnului si Sfinte Ioan Rusul, fiti alaturi de mine in ziua de 25 Iunie si sa nu ma parasiti . IN NUMELE TATALUI ,AL FIULUI SI AL SFANTULUI DUH AMIN !!!

 76. MIHAIL iulie 3, 2012 8:57 pm

  Slavit este Domnul Dumnezeu intru sfintii sai, mare Sfinte Ioane Rusu, roagate pentru noi pacatosii, ajuta la toata lumea, si mie slabcredinciosului d.Mihail.

 77. salomiea stoian marius august 3, 2012 2:20 pm

  este cea mai frumoasa manastire datorita credintei in Dumnezeu si a munci depuse de calugarii. cine doreste sa se relaxeze si sa viziteze o manastire recomand sa mergeti este un loc de vis in care gasesti credinta in Dumnezeu. acesta credinta este data de acei calugari care cu caldura care te primeste si locul in care se afla este cu adevarat un loc unde numai in povesti le mai gasesti

 78. FLORENTINA BALAN august 11, 2012 11:35 am

  BUNA ZIUA, INDRAZNESC SA VA ROG DACA ARE CINEVA UN PACHETEL DE LA MOASTELE SFANTULUI SI IL POATE DA UNUI BAIETEL DE 13 ANI BOLNAV DE LEUCEMIE DINTR-O FAMILIE SARACA . BAIETELUL ESTE INTERNAT LA SPITAL FUNDENI ETAJ 6 CAMERA 605 NUMELE LUI ESTE ZELISNEAC ANDREI IAR MAMICA LUI MARCELA ESTE INTERNATA CU EL O PUTETI GASI LA ACEST NUMAR DE TELEFON 0742 381 917 . VA MULTUMESC ! DOAMNE AJUTA SA SE FACA BINE BAIETELUL! VA MULTUMESC!

 79. rodica august 21, 2012 11:59 am

  De curand s-au adus moaste ale Sf Ioan Rusul si in Romania. Se afla la manastirea Sf Ioan Rusul din Slobozia jud Giurgiu (aprox 5 km de orasul Giurgiu). Aici se gaseste si ulei din candela sfantului si agheasma.
  contact: Protos. Macarie Sotarca 0724 295 369

  Doamne ajuta!

 80. MARICICA august 21, 2012 10:31 pm

  MULTUMESC DIN SUFLET LUI DUMNEZEU SI SFANTULUI IOAN RUSUL PENTRU BUNATATEA SA,PENTRU AJUTORUL SI SANATATEA PE CARE MI=A DAT=O.AM FOST DIAGNOSTICATA CU CANCER DE COLON : CU AJUTORUL LOR RUGANDU=MA TRAIESC INCA SI SPER DIN TOT SUFLETUL CA TOTUL SA DECURGA NORMAL:RUGATI=VA SI AVETI INCREDERE.MULTA SANATATE TUTUROR.

 81. Maria septembrie 7, 2012 9:30 pm

  Sfintul Ioan Rusu este Sfintul mult indragit de mine la care ma rog cu nadejde si multa credinta, pentru ca a facut minuni cu mine. Cred in viata lui minunata si in minunile care s-au savirsit cu voia Lui Dumnezeu de Sfintul Ioan Rusu. Sfinte Ioane Rusu, roagate Lui Dumnezeu pentru noi.

 82. pr.mihai septembrie 27, 2012 9:41 pm

  Ii multumesc sf.ioan rusul ca a raduit sa primesc de la mai multi oameni mir si agheazma si alte daruri.le mutumesc din suflet.sa ne rugam cu credinta si dragoste unite cu smerenie si sf.ioan rusul ne va ajuta cu siguranta impreuna cu toi sf.tamaduitori.sa nu deznadajduim niciodata.suntem in mina lui Dumnezeu,numai sa nu parasim Biserica Ortodoxa cu Sf.Taine ale Ei.spovedanie deasa cu pregatire si impartasirea cu Sf.Taine fac minuni pt noi toti.sa alergam cat mai des la ele.Multa binecuvantare si sanatate tuturor care cinstesc pe sf.ioan rusul.

 83. mariana octombrie 9, 2012 2:11 pm

  buna ziua ma numesc mariana si sunt din bacau,vroiam sa i multumesc sfantului ioan rusul ca este cu mine tot timpul si ma ajuta de cate ori am nevoie,el este grabnic ajutator si vroiam sa va spun ca o data cand eu am avut o suparare el mi s a aratat in vis,asta inseamna ca el nu ma lasa la greu .multumesc sfinte si iarta ma pe mine pacatoasa

 84. dani noiembrie 26, 2012 1:09 pm

  Am doua zile de cand m-am intors din Grecia de la Sfantul Ioan Rusul si va pot spune ca acolo este o minune. Am plins cand am ajuns acolo pentru ca ceea ce vezi si simti este mai presus de cuvinte, iar mirosul care izvoraste din trup nu te mai saturi sa-l inspiri .Este bine sa ajungi acolo cand nu este multa lume ca sa te poti ruga nestingherit la racla Sfantului. Eu am fost in luna noiembrie si a fost foarte bine.

 85. ioan decembrie 10, 2012 7:49 pm

  „Bucura-te, ca nu vrei sa tinem lumina sub obroc”
  Un nou site despre Sfantul Nectarie si Sfantul Ioan Rusul:

  http://www.eviasieghina.ro

 86. babus ianuarie 6, 2013 10:56 pm

  Am facut cunostinta cu SF.IOAN RUSUL in vara anului 2005 la manastirea SFINTEI CRUCI din ORADEA .De atunci este SFANTUL meu de suflet si m-a ajutat si ma ajuta in orice problema mica sau mare ori de cate ori ii cer ajutorul . Nu stiu cum sa-i multumesc ptr. tot ceea ce face ptr. mine si ptr. familia mea .Ma bucur ca D-ZEU si Maicuta Domnului mi-a indreptat pasii spre acel loc binecuvantat , unde l-am cunoscut ptr. prima data pe Sfantul meu ,as putea spune al nostru .
  Imi doresc sa ajung la moastele lui in GRECIA , in insula EVIA .
  Indemnul meu este sa-l cunoasteti si voi pe SF. IOAN RUSUL citindu-i cartea despre viata si minunile LUI .
  DOAMNE AJUTA
  LUMINITA

 87. luminita-elena martie 28, 2013 10:32 am

  BUNA ZIUA MA NUMESC LUMINITA-ELENA AM SUFERIT ANUL TRECUT UN AVC HEMORAGIC M-AR INTERESA SI PE MINE PUTIN MIR SI PUTINA AGHIASMA DACA MA POATE AJUTA CINEVA SAU VREAU SA STIU DACA TRIMIT UN ACATIST SAU O RUGAMINTE PE ADRESA DIN GRECIA CU SITUATIA MEA DEOARECE AM RAMAS CU O PARALIZIE PE PARTEA STANGA AS PUTEA PRIMI DE ACOLO CHIAR CONTACOST ACEL PACHETEL VA MULTUMESC DACA MA POATE AJUTA CINEVA LUMINITA-ELENA PITESTI 28-03-2013

 88. luminita-elena aprilie 18, 2013 9:57 am

  INCA MAI ASTEPT UN RASPUNS DE LA CINEVA CARE AR PUTEA SA MA AJUTE MIAS DORI DIN TOT SUFLETUL SA AJUNG IN GRECIA SAU MACAR LA GIURGIU DAR DIN LIPSA DE POSIBILITATI FINANCIARE DEOARECE AM CHELTUIT FOARTE MULTI BANI CU ANALIZE SI SPITALIZARI IN URMA AVC-ULUI SI MOMENTAN NU AM NICIO POSIBILITATE VA MULTUMESC ANTICIPAT

 89. teo aprilie 23, 2013 5:15 pm

  Buna ziua! Am o rugaminte la dumneavoastra, cine ma poate ajuta cu putin mir sau aghiasma pt copilasul meu de 2 luni.Va multumesc anticipat. Doamne ajuta si multa sanatate tuturor!

 90. FLORI mai 17, 2013 2:29 pm

  Buna ziua

  Pe mine si pe sotul meu sf.IOAN RUSUL ne-a ajutat foarte mult,am fost si in Grecia la moastele sfantului.Sunt moaste si in Romania,la Slobozia-Giurgiu,va pot da ulei si aghiazma de la Slobozia.Imi puteti scrie pe adresa:dobrin.florina@yahoo.com
  Va pot trimite si ulei de la sf.Nectarie de la manastirea Radu Voda.
  Doamne ajuta.

 91. minerva iunie 24, 2013 5:36 pm

  Minerva giugno 2013 h.4.55,pm ,
  Buna ziua
  ma poate ajuta cineva cu aghiasma si mir de la biserica
  SFINTULUI IOAN RUSUL DIN PROCOPIE GRECIA?
  as avea mare nevoie pentru sotul meu care ieste bolnav
  si pentru mine cred din toata inima si din tot sufletu
  in minunile SFINTULUI IOAN RUSUL .
  DOAMNE AJUTA PE TOATA LUMEA SI PE MINE SI PE TOATA FAMILIA MEA .
  va multumesc si toate cele bune.

 92. tatiana iulie 21, 2013 10:44 pm

  Spuneti va rog , cum folosesc acest mir si agheazma de la biserica sf. Ioan Rusu? Si cine a fost acolo pe loc, ce inseamna caciula si cureaua care sunt puse inga biserica, pt ca am vazut ca lumea intra acolo si punea caciula pe cap si cureau la mijoc si apoi ziceau ceva si ieseau de acolo?
  Mersi mult anticipat pentru cel care imi raspunde

 93. elena dobroiu august 21, 2013 4:18 pm

  cum pot face rost de un numar de telefon de la biserica sfantul ioan rusul din grecia?

 94. ela septembrie 2, 2013 2:19 pm

  M-a imopresionat la lacrimi viata Sfantului Ioan Rusul.

 95. irina octombrie 3, 2013 4:39 pm

  Si eu vreau sa ii multumesc din tot sufletul meu Sfantului Ioan Rusu si trebuie sa marturisesc ca El a venit in viata mea si a fiului meu intr-un moment greu al vietii noastre. In decembrie 2012 pe autostrada Bucuresti Pitesti fiul meu, in somn, s-a albit tot iar mainile si picioarele ii tremurau incontrolabil. A fost un moment cumplit, am oprit masina si l-am scos pe una dintre canadienele noastre. Nu stiam ce sa facem eram disperati, fiul meu nu colabora deloc cu noi…sincer am crezut ca a facut un accident cerebral deoarece dupa ce tremurul s-a oprit gurita era stramba si manutele inclestate…….diagnosticul medicilor din Obregia a fost epilepsie generalizate…Dumnezeule, nu ne lasa ai grija de fiul meu…am repetat analize, encefalograme, RMN, tomograf…toti vroiau sa intram pe medicatie, medicatie care este cumplita pentru epileptici….sincer,nu stiu cum rezista. In acea seara am inceput sa citeste Paraclisele Maicii Domnului….si totul era bine, specific FARA MEDICAMENTE. In aceasta vara trebuia sa plecam in concediu, concediu in care ne propusesem sa ajungem si la mormantul Parintelui Arsenie Boca. A doua zi de dimineata trebuia sa plecam, si ma gandeam cu groaza la drum. M-am dus sa iau carticelele de rugaciuni si sa citesc rugaciunile pe care le citeam vinerea seara (acatistul Sfantului Gheorghe si Paraclisele Maicii Domnului). M-am uitat in cutiuta in care eu tin cartile de rugaciuni si am ales Acatistul Sfantului Gheorghe si Paraclisele Maicii Domnului. M-am dus linistita langa pat sa ingenunchez si uitandu-ma in mana era Acatistul Sfatului Ioan Rusul si Paraclisele Maicii Domnului. Era o minune, Sfantul dorea sa intre in viata mea si a fiului meu. El simtise cata nevoie aveam de ajutorul lui. Trebuie sa recunosc ca aveam in acea cutie acatistul primit de la mama mea care mi-a spus ca Sfantul este grabic ajutator pentru copiii bolnavi de epilepsie, dar nu ma invrednicisem sa il deschid pana atunci. Cand am descoperit acatistul Sfatului in mana mea am simtit ca trebuia sa il citesc…si de atunci il citesc in fiecare seara rugandu-ma pentru tamaduirea de boala a fiului meu. Sunt convisa ca Sfatul il ocroteste pentru ca de aproape un an nu a mai facut nicio criza. Specific ca unul dintre diagnostice a fost de epilepsie fotosensibila (sensibilitate la diversi stimuli luminosi)….soare, lumina intermitenta, flash-uri de masini, reflexia apei…etc.) si practic este un teren minat inca pentru medici, dar pentru Sfatul Ioan Rusul nimic nu este cu neputinta. Am simtit nevoia sa scriu aceste randuri pentru a-i multumi Sfatului pentru tot ajutorul dat si pentru a face cunoscute minunile lui. Iti multumesc Sfinte Ioan Rusul si ai in grija toti copiii.

 96. ioan ianuarie 16, 2014 2:41 pm

  Adresa Manastirii „Sfantul Ioan Rusul”

  AGHIOS IOANNHS

  O POSSOS
  LOCALITATEA :

  PROKOPIO EVVIA
  GREECE HELLAS

  34004
  Tel/fax: :
  0030/22270-41209.

 97. dia ianuarie 29, 2014 10:45 pm

  Am o rugaminte. Voi merge in interes de serviciu in Atena pe 10 zile. Imi doresc de mult sa ajung la Sfantul Ioan Rusul, la Sfantul Nectarie si la sfantul Efrem cel Nou. Pana la Atena voi merge cu avionul. Daca e cineva in masura sa imi spuna ce mijloace de transport am spre aceste destinatii din Atena sau macar spre insula Evia sa reusesc sa-mi implinesc aceasta dorinta imensa de a ma inchina la moastele Sfantului Ioan Rusul.
  Multumesc!

 98. gabilozinca februarie 17, 2014 9:29 pm

  BUNA SEARA AS VREA SI EU O ADRESA SA TRIMIT UN ACATIST LA BISERICA SF.IOAN RUSU AM UN NEPOTEL DE 2 ANI SI PATRU LUNI CARE ESTE BOLNAV DE EPILEPSIE SI SINDROM WEST CU MAI MULTE COMPLICATII VA ROG DIN SUFLET CINE MA POATE AJUTA?MULTUMESC

 99. Diana aprilie 25, 2014 9:42 am

  Buna ziua,
  M-ar putea ajuta cineva cu o informatie.cum as putea face rost de aghiasma de la sf ioan rusu pt fetitele mele. Locuim in strainatate dar avem rude in Romania. Va multumim

 100. Elena mai 15, 2014 2:37 pm

  Buna ziua,

  As vrea sa va povestesc si eu urmatoarea intamplare. Eu si sotul meu suntem casatoriti de 3 ani, desi nu suntem chiar tineri, suntem trecuti de 35 de ani. De la inceput ne-am dorit copii, dar din cauza problemelor mele si varstei toti doctorii ne spun ca e imposibil. Am fost la multi doctori, am facut multe analize, am urmat tratamente, insa tot degeaba. Toti ma trimit acasa spunandu-mi ca nu se poate face nimic. Asa incat singura mea speranta a ramas in ajutorul Domnului. Am fost in multe locuri tamaduitoare, am citit multe acatiste, m-am rugat si ma rog in continuare. Am fost acum vreo doua luni la un preot care mi-a dat un canon, luni, miercuri si vineri sa tin post si sa citesc cate doua actiste, pritre care si al Sf Ioan Rusul. Aseara am citit acatistul si azi noapte mi-a aparut Sfantul in vis, eram la moastele Sfantului si dupa ce m-am departat a inceput sa-mi vorbeasca si m-am intors. Nu-mi amintesc ce-mi spunea, stiu doar ca l-am vazut in visul meu si-mi vorbea. Sunt in momentul in care m-am hotarat sa renunt la a mai incerca sa am copii, m-am gandit ca poate asa e voia Domnului. Insa visul de azi-noapte m-a derutat. Voiam sa va intreb daca Sf Ioan Rusul a mai aparut cuiva in vis.

 101. DOBROGEANU CAMELIA iunie 17, 2014 10:38 pm

  Am primit plicul si iconitele trimise de dvs PREASFINTI PARINTI va multumesc foarte mult

 102. jana iulie 11, 2014 5:25 pm

  sfantul Ioan rusul este alturi de cei bolnavi, mereu si orice lucru l-am rugat m-a ajutat.Dupa marele ajutor pe care mi l-a dat, mi-am dorit enorm sa ajung la moastele lui in insula Evia…si am ajuns cu ajutorul lui in anul 2012 si in anul 2013. Multrumesc sfantului ioan rusul si credetima nu eista bucurie mai mare pentru un om care a primit ajutor in momente greel de boala decat sa ajunga la sfantul in fata lui…sa-i multumeasca!

 103. jana iulie 11, 2014 5:46 pm

  pe scurt, doar doua minuni am sa trec aici, desi sfantul ioan rusul ki-a ingaduit multe multe binefaceri…asa ca inainte de a scrie, daca va rugati cu incredere la sf ioan rusul si cititi acatistul lui veti vedea ca numai si numai sfantul face minuni si vindeca, chiar daca doctorii nu mai dau sanse.
  In anul 2005 am avut grave probele cu rionichii…slabisem mult..pierdeam sange si al Cluj mi-au spsu ac sunt suspecta de sindromul glumeruronefritic(o boala care apare si dispare si macina rinichii), de aceea pierdeam mult sange din corp. era disperata si eu si bunica si toti din familie. bunica m-a indemnat si a citit si ea si eu toata saptamana cat am stat la spital al Cluj, ACATISTUL SF IOAN RUSUL..Mi-au dat drumul, dar asteptam inca 7 zile acasa analizele facute din nou la Cluj..in tot acest timp(7 zile) cumplite recunosc, cu ganduri negre, cu frica…am citit mereu acatistul sf ioan rusul si ..dupa 7 zile…doctorita de la nefrologie si dializa Cluj mi-a spus..d-ra numai o minune a fost in cazul tau!!! pentru ca analizele acum au iesit bune!!!
  cum se explica acest lucru, daca nu cu ajutorul lui dnz si a sf ioan rusul?? va dati seama ca a fost prima mea :”intalnire” cu sf ioan rusul si imediat m-a ajutat!
  de atunci in fiecare zi citesc macar rugaciunea din acatistul lui si acatistul de cate ori pot seara pentru ca niciodata nu trebuie sa uitam de sfantulet mai ales cum el m-a ajutat pe mine..SI A TRECUT CHIAR PESTE DOCTORI!!
  Am realizat apoi..ca asa scrie si in acatist..ca lucreaza prin mana doctorilor..si uitati-ma desi doctorii ziceau ca nu-mi dau sanse mai mari de 5 ani cu transplant de rinichi..sunt bine au trecut chiar 9 ani..nici transplant nu am facut si nici sange nu am mai pierdut de atunci.mare este sfantul ioan rusul mare! rugativa cu tarie ca el ajuta mereu!
  In anul 2011 am relatat o alta minune facuta cu bunica mea..la spitalul Novaci dar, fiindca in august acum sper sa merg iar la sf ioan rusul, poate sunt persoane care nu au citit ce am scris in 2011..bunica tragea sa moara..medicii nu ne-au dat nic-o sansa avea atunci 79 de ani..si mereu ne zicea la spital..DUCETIMA LA DOCTORUL SFANT..NOI NU AM INTELES,.,DAR TOATA NOAPTEA AM CITIT ACATISTUL SF IOAN RUSUL LA CAPUL EI..SI AM DUS-O LA UN ALT SPITAL LA DR OLEC LA ARGES….SI DESI AM PLECAT CU EA..DIN SPITALUL DIN NOVACI CU MAINILE NEGRE..DEGETELE INVINETITE….AZI BUNICA ARE 82 DE ANI..MERGE…UMBLA IN GRADINA..SE ROAGA ZILNIC LA SF IOAN RUSUL…SI SPER ANUL ACESTA SA O IAU CU MINE LA SF IOAN RUSUL IN GRECIA PT CA…CHIAR SI LA 82 DE ANI SUNT SIGURA CA SFANTUL SE VA BUCURA ENORM DACA O VEDE LA MOASTELE LUI IN GRECIA!
  Inca odata, daca va rugati sfntul vine in ajutor..si eu m-am rugat de el..si am promis ca daca imi salveaza bunica merg la moastele lui si asa am facut..sfantul mi-a ingaduit sa ajung doi ani la rand in Grecia la moastele lui. anul acesta este al treilea an si sper sa.mi ajute bunul dnz sa o pot lua si pe bunica sa vada sfantuletul care i-a salvat viata la 79 de ani!

 104. ana baciu iulie 27, 2014 10:46 am

  Cine m-ar putea ajuta si pe mine cu un pic de agiazma si sf mir de la SF IOAN RUSUL.Va multumesc din suflet si adresa mea de Email este.anabaciu6911@yahoo.com si apoi putem comunica.

 105. Remus august 2, 2014 2:12 am

  Buna Ziua, As vrea sa stiu de unde pot cumpara Mir si Aghiasma de la Manastirea Sfantului Ioan Rusul di Grecia imi trebuie pentru Iubita mea Maria In varsta de 31 de ani de 5 zile ii sa facut rau din cauza menstruatiei de dimineata au inceput durerile a luat o pastila sa mai calmat dar mai dupa amiaza a inceput sa ii sa faca mai tare si mai tare iar spre seara au dus-o au internat-o iau dat ceva calmante si ia fost mai bine ,dar a 2 zi dimineata pe la 5 a lesinat a ramas fara aer numai putea respira singura si au conectat-o la aparat de oxigen si acum dupa 4 zile tot cu aparatul respira si doctorii nu stiu ce are ii fac analize ii schimba medicatia si nu se vede nimic concret asa ca va rog pe toti aceea ce veti citi acest mesaj sa va rugati La Sfantul Ioan Rusul pentru sanatatea iubitei mele Maria pentru ca este Ocrotitorul ei ia mai aparut acum multi ani in vis in urma altei boli, si daca stie cineva de unde pot lua Mir si Aghiasma rog sa ma contacteze pe email la rim_narci@yahoo.es si o sa ma rog si eu pentru voi. Doamne Ajuta

 106. cornelia septembrie 22, 2014 10:42 am

  Buna ziua prieteni dragi.Am si eu o mare durere in suflet.Tatal meu e bolnav de cancer si as avea nevoie, de aghiasma si ulei din candela Sf. Ioan Rusul si Sf. Nectarie. Daca ma poate ajuta cineva, va rog sa ma contactati pe e-mailul: cornelia_le@yahoo.com De asemenea as mai avea nevoie sa vorbrsc cu un un preot-calugar cu har, care m-ar putea ajuta in aveasta problema disperata in care ma aflu.Daca imi puteti recomanda pe cineva ad fi foarte recunoscatoare.Va multumesc din suflet si multa sanatate tuturor.

 107. alexandru februarie 9, 2015 11:05 am

  Am rugamintea daca ma puate ajuta cineva cu un nr. de telefon de la Biserica SF. Ioan Rusul din Procopio, Grecia.
  Va multumesc
  Alexandru Mos

 108. sadean monica martie 1, 2015 9:57 pm

  Buna seara ! Este cineva care m-ar putea ajuta spunindu-mi cum pot ajunge din atena in insula evia ,la sfintul Ioan Rusul ? Multumesc .

 109. adrian aprilie 22, 2015 8:55 am

  buna ziua..am fost la biserica unde sunt moiastele sfantului ioan..si intradevar e minumat acolo….multumesc lui Dumnezeu ca am putut ajunge

 110. Mihaela mai 19, 2015 9:04 am

  Sfinte Ioane Rusu te rog ajutami si mie si nu ma trece cu vederea.amin.

 111. Jeanina octombrie 11, 2015 6:38 pm

  Suntem un grup care plecam – ca in fiecare an de altfel – in circuit/pelerinaj in Grecia, intre 4 – 12 nov. 2015 , cu prilejul praznicului Sf. Nectarie, dar nu numai (pt. ca ajungem si la Sf. Efrem cel Nou, Sf. Spiridon, Sf. Ioan Rusu, Sf. Dimitrie Izvoratorul de Mir, Sf. Grigore Palama, Sf. Vasile cel Nou, Sf. Anisia, Sf. Paraskevi, Sf. Efrem Sirul si Sf. Irina, M-rea Paleokastrita, M-rea Braul Maicii Domnului, Acropole, Meteora si multe altele, care nu incap intr-un simplu anunt). Mai avem 5 locuri, 299 euro/pers. Sunt asigurate: transportul cu autocarul, cazarea, micul- dejun, calatoriile intre insule cu ferry-boat-ul. Daca este cineva interesat, pentru mai multe detalii traseu si obiective turistice, istorice si religioase, contactati pe d-na Cristina: 0722722845.

 112. MARIA OLARESCU ianuarie 10, 2017 12:34 pm

  10.01.2017

  Neputand trece cu vederea marea sa dragoste si ocrotire catre noi cei ignoranti si pacatosi, SFINTE MARTURISITOR AL DOMNULUI IISUS HRISTOS, IOANE RUSUL, iti aduc multumiri si rugaciuni in aceste clipe in care mi-ai tamaduit durerile de burta, aducandu-mi si liniste sufletului si tarie pentru a infrunta toate ispitele .

  MARIA OLARESCU, PITESTI

 113. roxana ianuarie 27, 2017 2:17 pm

  Ma numesc roxana si vreau sa marturisesc ajutorul Sfantului Ioan Rusul. Sufar din cauza farmecelor facute de o femeie rea si azi m-am simtit foarte rau de dimineata, imi venea sa urlu. Si m-am rugat in gand Sfantului Ioan Rusul sa dezlege legaturile diavolesti care mi fac rau, toate efectele gandurilor rele care-mi vin in minte de la farmece, sa-mi ajute corpul in a se pastra sanatos, in a se hrani si hdrata asa cum trebuie, pare probabil o minte de om distrus ce scrie aici dar farmecele pot face mult rau, diavolii sunt rai. Multumesc Sfinte Ioan Rusul, poate voi ajunge la evvia intr o zi.

 114. Jeanina octombrie 3, 2017 4:15 pm

  Suntem acelasi grup care plecam – ca in fiecare an de altfel – in circuit/pelerinaj in Grecia, de data asta intre 3 – 12 nov. 2017 , cu prilejul praznicului Sf. Nectarie, dar nu numai (pt. ca ajungem si la Sf. Andrei, Sf. Teodora din Peloponez, Sf. Partenie din Lampsakos, Sf. Efrem cel Nou, Sf.Spiridon, Sf. Luca al Crimeei, Sf. Ioan Rusu, Sf. Dimitrie Izvoratorul de Mir, Sf. Grigore Palama, Sf. Vasile cel Nou, Sf. Anisia, Sf. Paraskevi, Sf. Efrem Sirul si Sf. Irina,Sf. Dionisie, M-rea Braul Maicii Domnului, Acropole, Meteora si multe altele, care nu incap intr-un simplu anunt). Mai avem 6 locuri, 330 euro/pers. Sunt asigurate: transportul cu autocarul, cazarea, micul-dejun, calatoriile intre insule cu ferry-boat-ul. Daca este cineva interesat, pentru mai multe detalii referitoare la traseu si obiective turistice, istorice si religioase, contactati pe d-na Cristina: 0722.722.845

  https://www.youtube.com/watch?v=hdMvHrjv1CU

  https://www.youtube.com/watch?v=77WatFZh948