Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Sfîntul Ştefan Mărturisitorul

Decembrie 28, 2007 Categoria: Calendar

Cuviosul părintele nostru Ştefan era de neam din Capadocia cea mare, născut din părinţi creştini, care l-au crescut întru viaţă cuviincioasă. Deci copilul, fiind din pruncie cu bun obicei, se abătea de la jocurile cele obişnuite ale copiilor. În al şaptelea an, l-au dat părinţii la învăţătură de carte. Fiind isteţ cu mintea la învăţătură, în puţin timp a deprins bine dumnezeiasca Scriptură. La cincisprezece ani a ieşit din patria sa şi a venit la Constantinopol, pentru a-şi isprăvi învăţătura acolo, în zilele împăratului Teodosie Adrametin şi a sfîntului patriarh Ghermano. Învăţînd filosofia, pe mulţi i-a întrecut şi covîrşit cu înţelepciunea sa şi chiar pe dascălii săi i-a uimit, încît se minunau de înţelepciunea sa.

Auzind de dînsul patriarhul Constantinopolului, Sfîntul Ghermano, l-a chemat la sine şi, binecuvîntîndu-l, l-a întrebat din ce parte este, iar el i-a spus toate cele despre sine. Patriarhul, îndrăgindu-l pentru obiceiul lui cel bun şi pentru înţelepciunea şi smerenia lui, l-a luat pe lîngă sine. Şi a petrecut fericitul pe lîngă patriarh cîţiva ani, îndeletnicindu-se la sfînta biserică, vieţuind cu înfrînare şi conştiinţă curată.

După aceasta s-a dus de acolo tăinuindu-se de toţi şi, mergînd într-o mănăstire, s-a călugărit şi se nevoia foarte mult. Poftind petrecere fără tulburare, a ieşit din mănăstirea aceea şi aflînd un loc întunecos şi neştiut de nimeni, a petrecut într-însul multă vreme, slujind lui Dumnezeu în post şi în rugăciune. Apoi s-a mutat către Domnul episcopul care era în cetatea Surojiei şi poporul a venit atunci în Constantinopol, la prea sfinţitul patriarh Ghermano, cerînd episcop. Făcîndu-se încercare pentru alegerea lui, nu s-a ajuns la nici o înţelegere, iar poporul ruga neîncetat să le dea episcop, care ar putea să îndrepteze Biserica bine, pentru că se înmulţiseră eresurile în cetatea lor.

Odată, stînd noaptea la rugăciune, patriarhului Ghermano i s-a arătat îngerul Domnului zicîndu-i: “Mîine dimineaţă trimite în locul întunecos unde vieţuieşte alesul lui Dumnezeu, Ştefan, pe care să îl aşezi episcop al Surojiei. Acesta poate să pască bine turma lui Hristos şi pe cei necredincioşi să-i întoarcă la credinţă; iar eu sînt trimis către dînsul de la Dumnezeu să-i poruncesc să nu se împotrivească ţie”. Dar patriarhul a zis: “Doamne, cum pot să aflu eu locul acela întunecos, unde petrece Ştefan, alesul lui Dumnezeu?” Iar îngerul, luînd o slugă a patriarhului, i-a arătat locul şi venind sluga înapoi la patriarh i-a spus totul. Atunci sfîntului, pe cînd înălţa rugăciune către Dumnezeu în locul cel întunecos, i s-a arătat acelaşi înger în haine albe, încît s-a temut Sfîntul Ştefan şi, tremurînd, a căzut de frică la pămînt. Dar îngerul, luînd pe sfînt de mînă, l-a întărit zicînd: “Eu sînt îngerul Domnului trimis de la Domnul Iisus Hristos a-ţi spune bucurie şi a-ţi porunci să mergi în cetatea Surojiei şi să înveţi pe popor credinţa în Hristos; dimineaţa te va lua patriarhul şi te va sfinţi, trimiţîndu-te acolo arhiepiscop, iar tu să nu te împotriveşti, ca să nu mînii pe Dumnezeu”. Apoi îngerul, dîndu-i pace s-a suit în ceruri. A doua zi patriarhul a trimis cu sluga sa doi preoţi la Sfîntul Ştefan şi l-au adus la patriarh cu mare cinste. Patriarhul l-a primit cu bucurie şi sfinţindu-l, l-a aşezat în scaunul Surojiei arhiepiscop.

Venind sfîntul în cetatea Surojiei, a luat scaunul arhiepiscopiei, învăţînd poporul dumnezeiasca Scriptură, încît în cinci ani toată cetatea Surojiei a botezat-o şi pe toate dimprejurul ei. După aceasta s-a ridicat în Constantinopol împăratul Leon, care era din Isauria şi care s-a ridicat cu luptă contra sfintelor icoane, fiind învăţat de doi iudei. Deci, mai întîi a poruncit să pună sfintele icoane sus, ca să le sărute numai acela care este curat. După aceasta a poruncit să spînzure sfintele icoane în văzduh, zicînd că nu se cade să fie atîrnate pe perete şi multe altele făcînd ticălosul.

Sfîntul patriarh Ghermano a stat mult împotrivă, vorbindu-i şi explicîndu-i să lase scornirea cea rea. Dar mîniindu-se tiranul, a arătat veninul din inima sa şi a început a se lepăda de sfintele icoane, a le huli şi a le călca. Apoi a trimis poruncă prin toată cetatea şi peste tot: “De va fi cineva potrivnic mie, cu diferite munci îl voi munci şi-l voi da morţii”. Atunci puteai să vezi în Constantinopol pe cei drept-credincioşi munciţi şi chinuiţi cu diferite munci, iar pe patriarhul Ghermano l-a surghiunit şi în locul lui a pus pe Anastasie, patriarh de neam sirian, fiind la un cuget cu dînsul. Apoi împăratul şi cu patriarhul au trimis poruncă prin solii lor în Surojia, ca sfîntul arhiepiscop Ştefan să nu se închine icoanelor şi Crucii. Dar sfîntul răspundea: “Nu voi lăsa pe poporul meu a se lepăda de Hristos, nu ascult porunca împăratului, nici pe a ticălosului patriarh”. Apoi s-a coborît noaptea în corabie către cei trimişi, a venit la Constantinopol şi îmbrăcîndu-se în veşmintele dregătoriei sale, a venit înaintea împăratului.

Acesta l-a întrebat: “Cine eşti tu?”. Iar sfîntul a răspuns: “Eu sînt Ştefan, arhiepiscopul Surojiei”. Şi a zis împăratul: “Oare vezi soborul acesta şezînd cu mine în mare cinste? Aceştia au ars şi au călcat icoanele, deci să faci şi tu aşa şi vei fi împreună cu mine în această cinste mare”. Sfîntul a răspuns: “Chiar de mă vei şi arde sau mă vei tăia în bucăţi, sau cu orice fel de munci mă vei pedepsi, pentru icoana şi crucea Domnului, toate le voi răbda”. Şi iarăşi a zis: “Noi am aflat în cărţi o proorocire, că se va ridica în Constantinopol un împărat răucredincios, care va arde sfintele icoane, dar să nu lase Dumnezeu aceasta întru împărăţia ta”. Şi a zis împăratul: “Oare aflat-aţi numele acelui împărat?” Răspuns-a sfîntul: “Numele lui este Conon”. Şi a zis împăratul: “Adevărat, Ştefane, ai aflat numele meu şi maica mea aşa m-au numit pe mine, Conon”. Iar Ştefan a zis: “O! împărate, să nu fie aceasta întru împărăţia ta; căci de vei face aşa, apoi vei fi mergător înaintea lui antihrist”. Auzind acestea de la sfînt, ticălosul împărat i-a sfărîmat faţa lui şi buzele şi dinţii, cu o mînă de fier: “Cum mă numeşti pe mine mergător înaintea lui antihrist?”. Apoi a poruncit să apuce pe sfînt de păr şi de barbă, să-l bată, să-l tîrască pe pămînt şi să-l arunce în temniţă. Iar sfîntul fiind tîrît, înălţa mulţumire lui Dumnezeu. Şi astfel a fost dus în temniţă, în care mai erau şi alţi arhierei.

După aceasta, iarăşi a poruncit împăratul să-l aducă înaintea sa şi a zis: “Bătîndu-l, tîrîţi-l aici”. Şi a venit sfîntul înaintea împăratului cu şapte episcopi. Împăratul ţinea în mînă icoana Domnului, a Maicii Domnului şi a Mergătorului înainte Ioan şi a zis către sfînt: “Pentru ce m-ai numit mergător înaintea lui Antihrist?” Sfîntul a zis: “Pentru că faci lucrurile aceluia, de aceea am zis şi iarăşi voi mai zice”. Apoi împăratul a scuipat icoana, pe care apoi a călcat-o şi a zis lui Ştefan: “Fă şi tu aşa icoanei acesteia”. Iar sfîntul, lăcrimînd, a zis: “Vrăjmaşule al lui Dumnezeu, nevrednicule de împărăţie, cum n-au orbit ochii tăi cei răi şi nu s-au uscat mîinile tale cele fărădelege? Dumnezeu să-ţi ia degrabă împărăţia ta şi să-ţi scurteze viaţa”. Împăratul auzind acestea, cu mînie a poruncit să-l bată, apoi l-a legat de coada unui cal şi l-a dus în temniţă. Sfîntul dădea mulţumită lui Dumnezeu şi, sculîndu-se toţi cei ce erau în temniţă, au rugat pe Dumnezeu; iar după rugăciunile lor, îndată a murit răul împărat.

După dînsul a luat împărăţia Constantin Copronim, fiul lui, a cărui împărăteasă auzind de faptele cele bune şi de minunile Sfîntului Ştefan, a rugat pe bărbatul său, împăratul Constantin ca să-l libereze la scaunul său. În acea vreme i s-a născut împăratului un fiu şi l-a botezat Sfîntul Ştefan. Iar împăratul, mulţumindu-i cu mare cinste l-a liberat la turma sa. Deci bunul păstor, primindu-şi iarăşi scaunul său, a păscut bine turma cea încredinţată lui vreme îndelungată. Apoi, cunoscîndu-şi sfîrşitul, a pus în locul său în scaunul Surojiei, pe Filaret şi s-a mutat la Dumnezeu, spre viaţa veşnică, în a cincisprezecea zi a lunii decembrie. Şi era acolo un om cu numele Efrem, de neam din Surojia, orb fiind din pîntecele maicii sale, pe care Sfîntul Ştefan îl îngrijea, dîndu-i mîncare, băutură şi haine. Acela, auzind de moartea făcătorului său de bine, a plîns, zicînd: “De acum cine mă va cerceta? Duceţi-mă, vă rog, ca să-i sărut sfintele lui picioare”. Cînd a fost adus la trupul Sfîntului Ştefan, orbul a căzut plîngînd şi tînguindu-se şi îndată a văzut. Prin acea minune dumnezeiască, făcută prin plăcutul lui Dumnezeu Ştefan, s-a făcut încredinţare că acesta era rînduit cu sfinţii, în ceata făcătorilor de minuni şi a mărturisitorilor. Iar sfîntul lui trup l-au îngropat cu cinste arhiereii şi tot poporul Surojiei, vărsînd multe lacrimi, spre slava lui Dumnezeu Cel lăudat de toţi şi preaînălţat în veci. Amin.

Facebook Twitter

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Name (necesar)

Email (necesar)

Comentariul


viagra de 5 mg erfahrungsberichte viagra online prednisone axapharm 50 mg doxycycline 200 mg cialis 40 mg vs 20 lexapro 20 mg costp review xenical 120mg zithromax 600 mg susp clomid canada buy buywomans viagra prednisone 50mg tab generic viagra 50mg lisinopril 20 mg india 250mg viagra top generic cialis hctz 25 lisinopril 20 mg buy cialis hacked cialis 5 mg voucher buy viagra ontario generic viagra dangers lisinopril 25 mg dosage medicaments cialis 20 mg online cialis generic viagra buy alternative augmentin 750mg nedir doxycycline 200mg cost online viagra dangers wellbutrin online kaufen cheap viagra online lasix 40 mg ampullen clomid uk order manfaat zithromax 500mg nexium 40 mg kaina tetracycline online order online viagra apotheke nexium suspension 40 mg propecia generico 1 mg viagra generico esiste online toronto cialis generic synthroid image doxycycline 100 mg nedir clomid 50mg miscarriage buy 36 hour cialis generic zoloft pregnancy cialis order 5 mg viagra generico certificato lexapro 5mg week 3 viagra compresse 50 mg lupin lisinopril 5mg online prednisone 5mg synthroid switching generic 100mg of doxycycline metformin 500 mg alcohol lexapro generic company viagra dosis 25 mg lisinopril smg buy viagra boots buy propecia ireland generic levitra sale canadian celebrex online super kamagra cheap generico de viagra cialis farmacia online cialis 20mg canada generic viagra onlineusa kamagra online buy cialis online stores prednisone 75 mg viagra cheap pattaya wellbutrin 75 mg xl viagra fake online cialis, 20 mg, 120 2013 5 mg dose lexapro prescription online viagra nexium 40 mg prospecto levitra pills online cialis online express ncm cialis 20mg doxycycline 25mg tablets cialis online cyprus doxycycline tablets 500mg cialis 5mg indication viagra cheap store cialis 5mg 28x levitra 20mg uk synthroid pharmacy online buy viagra kowloon nyari viagra 50mg cialis 100mg wholesale buspar online order generic brand levitra priligy uk buy buy levitra johor generico del cytotec nexium 40 mg treatment levitra 10mg odt propecia pills online doxycycline 600 mg cost propranolol 40 mg vademecum buy prednisone 2.5mg doxycycline injections buy viagra phone order zovirax 200mg tablet cialis prescribtion online viagra generic meltabs tarif levitra 10mg prednisone 20 mg pak cialis 10mg hinta stopping lexapro 20 mg lexapro generic problem celebrex price generic cialis 10mg directions nexium esomeprazol 40 mg nolvadex online europa nexium 40mg tablets cytotec online store viagra buy sildenafil buying viagra chemist tapering prednisone 3 mg cheap generic xenical cialis online america lisinopril 10 mg medicamento mgr. frantisek cipro taking 2 50mg viagra diflucan 10 mg lasix online buy generic dapoxetine 522 mg wellbutrin cialis 5mg ndc levitra 10 mg mexico cialis 20mg nebenwirkung cheap viagra pill bactrim 160mg online generic viagra generic viagra trusted viagra online type prednisone 10mg eczema india nexium 40 mg viagra generico foro metformin denk 850 mg buying nolvadex cc cialis order form prednisone dosage 90 mg generic propecia thailand lowest mg viagra hydrochlorothiazide generic brand augmentin bis 400 mg generic viagra caps nexium 20mg rezeptfrei buy hydrochlorothiazide 25 mg clomid 75 mgs cipro de 500mg cialis 20mg china cialis 20 mg yorum costo levitra 5 mg buy genuine xenical celebrex mims online levitra 20mg 1.00 levitra 10 mg kosten cialis online lloyds viagra online doctissimo buy prednisone without order authentic cialis propranolol en 80 mg zithromax 600mg i cialis 36 hour 20mg viagra online rating online propecia buy lasix 25 mg somministrazione cipro 30mg 1oomg cialis wholesale nolvadex 10 mg ginecomastia wellbutrin mg amounts online viagra review cheap generic nexium cialis 50mg suppliers zithromax 1000 mg tablets doxycycline 50mg online cialis cost 20 mg prednisone generic deltasone cialis 5 mg buy nexium online generic cialis c800 buy indications zoloft 50 mg medicamento xenical 120 mg celebrex 200mg wikipedia wellbutrin hcl 75 mg generic viagra american kamagra 50 mg 1 tableta metformin mgs prescription nexium online lexapro five mg wellbutrin 150 mg day cialis 20mg lloyds viagra y genericos many mg valtrex 365 pills 5mg cialis zithromax online eu phenergan 250mg buy celebrex generic comprare cialis 20 mg lexapro alternatives generic viagra online prices buying cialis sydney levitra 10 mg directions cialis coupon 10 mg cipro xl 1000 mg cialis generic benefits buy vibramycin doxycycline cialis 200mg tab dapoxetine buy canada comanda viagra online prednisone 200 mg tablets viagra 50mg relato propecia merck online kamagra 100mg bijsluiter buy prednisone medication cialis 5 mg or 10 cheapest viagra super augmentin vs generic viagra professionnel 100 mg nexium 30 mg price generic viagra mylan generic viagra indian buy bactrim cream clomid 50mg usa cialis 10 mg indicazioni buy xenical online zoloft 50 mg erfahrungsberichte xenical generic cheap cialis soft 100 mg ordering nolvadex illegal generic cialis philippines synthroid buy uk erythromycin online kaufen levitra 20 mg pzn cialis 5 mg buying metformin 25 mg periactin cyproheptadine 4mg lexapro 70 mg cialis 25mg paypal glucophage generics cialis buy generic 15 20 mg lexapro priligy 60 mg uk 10 mg prednisone acne viagra de 500mg cheap periactin cialis 4cpr 20mg cialis generico amex generic cialis 20 mg cheap cialis pharmacy gonorrhea doxycycline 100mg take 50mg cialis wellbutrin 100mg sr levitra 10mg avis 225 mg synthroid buy lasix aventis generic levitra unicure buy cialis austria generic phenergan medication buy cialis gel cialis 5 mg 28 cpr propranolol generic for nexium 20 mg precio tab amoxil 500 mg lisinopril generic tablets valtrex 500 mg glaxosmithkline levitra 20mg doctissimo nolvadex generic drug lasix 400 mg cialis premium generic beli cytotec online cheap phenergan wellbutrin xl 15 mg nexium granule generic cialis 05mg sildenafil viagra generic obat diflucan 150mg zoloft 100mg pill lisinopril 5 mg preferent cumpar cialis 10 mg generic propecia cost cialis precio 5 mg viagra y sordera 40mg nolvadex australia levitra 10mg experiences metformin hcl 1000mg mejor viagra generica lisinopril 30 mg tablets order kamagra online clomid buying online bayer levitra cheap propecia 1mg canada wellbutrin xl generic 2011 generic otc viagra glucophage 850 mg kullananlar levitra 10mg women buy doxycycline 500 mg tetracycline online bestellen cheap fast viagra 10mg lexapro withdrawal buy legitimate viagra augmentin 1000 mg kullananlar Levitra 120 pills order cialis medistar. 25mg. doxycycline 100mg fertility wellbutrin 300 mg beipackzettel glucophage tablet 500mg does generic levitra starting 20mg lexapro viagra online philippine 200mg of strattera 200 mg diflucan cheapest viagra line viagra generico teuto buy nolvadex oral generic lexapro dose levitra oat 10mg viagra buy pharmacy nexium 40mg vien generic wellbutrin pharmacy clomid generic philippines order viagra dubai doxycycline buy cheap buy herbal viagra viagra generic singapore viagra pfizer 25 mg ttc buying clomid 20 mg lexapro cheap viagra 50 mg buy uk clomid generic levitra 40mg levitra not workimg nexium 20 mg dose bula bactrim 200mg cialis tadalafil 30mg different generic viagra caverject 20 mg levitra 20 buy nolvadex hcg cialis 20 mg somministrazione 20 mg cialis dose buy lisinopril 40 mg 25mg cialis liquid cialis online cialis daily mg farmaci generici viagra price nexium 40 mg phenergan promethazine 25 mg generico de priligy order Cialis 20 Tabs prednisone arrow 20mg clomid 100mg philippines prednisone winthrop 20 mg zithromax 500 mg bijsluiter viagra orders online generic valtrex ingredients bactrim purchase online cialis 20mg almanya viagra droga generica vendita levitra online levitra online tricare generic cialis made zovirax buy generic viagra 50 mg use 3 generic sildenafil viagra viagra 150 mg dose viagra 50 oder 100 mg cialis everyday online metformin sr 500 mg viagra 50 mg online lisinopril 20 mg 100 7 mg prednisone taper buy cipro india viagra condom online order lexapro tablets prednisone tablets 20 mg doxycycline 100mg nl cialis india buy generic valtrex walmart cialis toronto online generic viagra business viagra generico 150 mg doxycycline 100mg asthma cheap prescription propecia nexium 20mg preisvergleich woman generic viagra viagra online australia celebrex 200 mg wiki generic valtrex uk viagra order malaysia diflucan online kaufen lupin lisinopril 5 mg buy zovirax 200 mg augmentin 12h 875 mg doxycycline 100mg indian lasix eating disorder 2.5mg lisinopril online viagra instructions 50 mg took 400mg zoloft buspar 15 mg dosage cialis 5mg cvs buy viagra hcmc clomid 150 mg jumeaux propecia 5mg prices finns viagra 200mg propecia 1mg 84 cialis 20 mg soft remedios viagra generico generic levitra real generic nolvadex bodybuilding viagra generico barcelona generic viagra pro gel kamagra 100mg acheter clomid 50mg india buy viagra cheapest 1 mg propecia cialis superactive 100 mg cialis usp 25 mg buy metformin online comprimes cialis 5mg nexium 40 mg manufacturer cytotec misoprostol online zoloft brand online xenical generico 2011 doxycycline backorder zovirax 800 mg pregnancy lisinopril 10 mg alcohol cheapest wellbutrin online thuoc erythromycin 250mg lexapro online discount xenical online 120mg foro cialis 5 mg erfahrungen cialis online 20 mg propranolol anxiety viagra online faq lisinopril buy cheap celebrex 200 mg malaysia bali viagra buy lexapro online canada rosacea doxycycline 100mg levitra generico orosolubile zithromax 1000mg mastercard buy propranolol anxiety wellbutrin 750mg augmentin 625 mg syrup viagra dosage 100 mg zithromax 500 mg sport propecia online cheapest levitra vardenafil generic phenergan 10mg dose kamagra online flashback medicinali generici viagra cialis 5 mg america 50mg clomid day 5 9 stopping prednisone 20 mg starting zoloft 12.5 mg buy kamagra prague prednisone biogaran 5 mg purchasing cialis online 60 mg prednisone dog uso prednisone 20mg prednisone 50 mg lek levitra cheapest price strattera generic form lexapro cheap prescription diflucan 50mg capsule buy diflucan 150mg illegal generic viagra zovirax labiale generico kamagra 100mg sildenafil cialis genfar generico propecia 1 mg generic 100 amoxil capsule 500 mg levitra 20mg alcohol review generic cialis clomid 50 online europ kamagra 100 mg upustvo generic discount viagra clomid generic 50mg cialis 2.5 mg canada erythromycin 500mg price generic med synthroid comprar lexapro 15 mg cialis online apotheek prednisone online sale cialis 5mg canada 500 hcl metformin mg buy safe levitra generic viagra companies hydrochlorothiazide 25 mg usos lexapro online pharmacies cipro 500mgr generic cialis erfahrung 60 mg generic cialis cialis pills order synthroid 200 mg acheter cialis 40 mg lexapro 10 mg canada nexium 20 mg bula