Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Sfîntul Ştefan Mărturisitorul

Decembrie 28, 2007 Categoria: Calendar

Cuviosul părintele nostru Ştefan era de neam din Capadocia cea mare, născut din părinţi creştini, care l-au crescut întru viaţă cuviincioasă. Deci copilul, fiind din pruncie cu bun obicei, se abătea de la jocurile cele obişnuite ale copiilor. În al şaptelea an, l-au dat părinţii la învăţătură de carte. Fiind isteţ cu mintea la învăţătură, în puţin timp a deprins bine dumnezeiasca Scriptură. La cincisprezece ani a ieşit din patria sa şi a venit la Constantinopol, pentru a-şi isprăvi învăţătura acolo, în zilele împăratului Teodosie Adrametin şi a sfîntului patriarh Ghermano. Învăţînd filosofia, pe mulţi i-a întrecut şi covîrşit cu înţelepciunea sa şi chiar pe dascălii săi i-a uimit, încît se minunau de înţelepciunea sa.

Auzind de dînsul patriarhul Constantinopolului, Sfîntul Ghermano, l-a chemat la sine şi, binecuvîntîndu-l, l-a întrebat din ce parte este, iar el i-a spus toate cele despre sine. Patriarhul, îndrăgindu-l pentru obiceiul lui cel bun şi pentru înţelepciunea şi smerenia lui, l-a luat pe lîngă sine. Şi a petrecut fericitul pe lîngă patriarh cîţiva ani, îndeletnicindu-se la sfînta biserică, vieţuind cu înfrînare şi conştiinţă curată.

După aceasta s-a dus de acolo tăinuindu-se de toţi şi, mergînd într-o mănăstire, s-a călugărit şi se nevoia foarte mult. Poftind petrecere fără tulburare, a ieşit din mănăstirea aceea şi aflînd un loc întunecos şi neştiut de nimeni, a petrecut într-însul multă vreme, slujind lui Dumnezeu în post şi în rugăciune. Apoi s-a mutat către Domnul episcopul care era în cetatea Surojiei şi poporul a venit atunci în Constantinopol, la prea sfinţitul patriarh Ghermano, cerînd episcop. Făcîndu-se încercare pentru alegerea lui, nu s-a ajuns la nici o înţelegere, iar poporul ruga neîncetat să le dea episcop, care ar putea să îndrepteze Biserica bine, pentru că se înmulţiseră eresurile în cetatea lor.

Odată, stînd noaptea la rugăciune, patriarhului Ghermano i s-a arătat îngerul Domnului zicîndu-i: “Mîine dimineaţă trimite în locul întunecos unde vieţuieşte alesul lui Dumnezeu, Ştefan, pe care să îl aşezi episcop al Surojiei. Acesta poate să pască bine turma lui Hristos şi pe cei necredincioşi să-i întoarcă la credinţă; iar eu sînt trimis către dînsul de la Dumnezeu să-i poruncesc să nu se împotrivească ţie”. Dar patriarhul a zis: “Doamne, cum pot să aflu eu locul acela întunecos, unde petrece Ştefan, alesul lui Dumnezeu?” Iar îngerul, luînd o slugă a patriarhului, i-a arătat locul şi venind sluga înapoi la patriarh i-a spus totul. Atunci sfîntului, pe cînd înălţa rugăciune către Dumnezeu în locul cel întunecos, i s-a arătat acelaşi înger în haine albe, încît s-a temut Sfîntul Ştefan şi, tremurînd, a căzut de frică la pămînt. Dar îngerul, luînd pe sfînt de mînă, l-a întărit zicînd: “Eu sînt îngerul Domnului trimis de la Domnul Iisus Hristos a-ţi spune bucurie şi a-ţi porunci să mergi în cetatea Surojiei şi să înveţi pe popor credinţa în Hristos; dimineaţa te va lua patriarhul şi te va sfinţi, trimiţîndu-te acolo arhiepiscop, iar tu să nu te împotriveşti, ca să nu mînii pe Dumnezeu”. Apoi îngerul, dîndu-i pace s-a suit în ceruri. A doua zi patriarhul a trimis cu sluga sa doi preoţi la Sfîntul Ştefan şi l-au adus la patriarh cu mare cinste. Patriarhul l-a primit cu bucurie şi sfinţindu-l, l-a aşezat în scaunul Surojiei arhiepiscop.

Venind sfîntul în cetatea Surojiei, a luat scaunul arhiepiscopiei, învăţînd poporul dumnezeiasca Scriptură, încît în cinci ani toată cetatea Surojiei a botezat-o şi pe toate dimprejurul ei. După aceasta s-a ridicat în Constantinopol împăratul Leon, care era din Isauria şi care s-a ridicat cu luptă contra sfintelor icoane, fiind învăţat de doi iudei. Deci, mai întîi a poruncit să pună sfintele icoane sus, ca să le sărute numai acela care este curat. După aceasta a poruncit să spînzure sfintele icoane în văzduh, zicînd că nu se cade să fie atîrnate pe perete şi multe altele făcînd ticălosul.

Sfîntul patriarh Ghermano a stat mult împotrivă, vorbindu-i şi explicîndu-i să lase scornirea cea rea. Dar mîniindu-se tiranul, a arătat veninul din inima sa şi a început a se lepăda de sfintele icoane, a le huli şi a le călca. Apoi a trimis poruncă prin toată cetatea şi peste tot: “De va fi cineva potrivnic mie, cu diferite munci îl voi munci şi-l voi da morţii”. Atunci puteai să vezi în Constantinopol pe cei drept-credincioşi munciţi şi chinuiţi cu diferite munci, iar pe patriarhul Ghermano l-a surghiunit şi în locul lui a pus pe Anastasie, patriarh de neam sirian, fiind la un cuget cu dînsul. Apoi împăratul şi cu patriarhul au trimis poruncă prin solii lor în Surojia, ca sfîntul arhiepiscop Ştefan să nu se închine icoanelor şi Crucii. Dar sfîntul răspundea: “Nu voi lăsa pe poporul meu a se lepăda de Hristos, nu ascult porunca împăratului, nici pe a ticălosului patriarh”. Apoi s-a coborît noaptea în corabie către cei trimişi, a venit la Constantinopol şi îmbrăcîndu-se în veşmintele dregătoriei sale, a venit înaintea împăratului.

Acesta l-a întrebat: “Cine eşti tu?”. Iar sfîntul a răspuns: “Eu sînt Ştefan, arhiepiscopul Surojiei”. Şi a zis împăratul: “Oare vezi soborul acesta şezînd cu mine în mare cinste? Aceştia au ars şi au călcat icoanele, deci să faci şi tu aşa şi vei fi împreună cu mine în această cinste mare”. Sfîntul a răspuns: “Chiar de mă vei şi arde sau mă vei tăia în bucăţi, sau cu orice fel de munci mă vei pedepsi, pentru icoana şi crucea Domnului, toate le voi răbda”. Şi iarăşi a zis: “Noi am aflat în cărţi o proorocire, că se va ridica în Constantinopol un împărat răucredincios, care va arde sfintele icoane, dar să nu lase Dumnezeu aceasta întru împărăţia ta”. Şi a zis împăratul: “Oare aflat-aţi numele acelui împărat?” Răspuns-a sfîntul: “Numele lui este Conon”. Şi a zis împăratul: “Adevărat, Ştefane, ai aflat numele meu şi maica mea aşa m-au numit pe mine, Conon”. Iar Ştefan a zis: “O! împărate, să nu fie aceasta întru împărăţia ta; căci de vei face aşa, apoi vei fi mergător înaintea lui antihrist”. Auzind acestea de la sfînt, ticălosul împărat i-a sfărîmat faţa lui şi buzele şi dinţii, cu o mînă de fier: “Cum mă numeşti pe mine mergător înaintea lui antihrist?”. Apoi a poruncit să apuce pe sfînt de păr şi de barbă, să-l bată, să-l tîrască pe pămînt şi să-l arunce în temniţă. Iar sfîntul fiind tîrît, înălţa mulţumire lui Dumnezeu. Şi astfel a fost dus în temniţă, în care mai erau şi alţi arhierei.

După aceasta, iarăşi a poruncit împăratul să-l aducă înaintea sa şi a zis: “Bătîndu-l, tîrîţi-l aici”. Şi a venit sfîntul înaintea împăratului cu şapte episcopi. Împăratul ţinea în mînă icoana Domnului, a Maicii Domnului şi a Mergătorului înainte Ioan şi a zis către sfînt: “Pentru ce m-ai numit mergător înaintea lui Antihrist?” Sfîntul a zis: “Pentru că faci lucrurile aceluia, de aceea am zis şi iarăşi voi mai zice”. Apoi împăratul a scuipat icoana, pe care apoi a călcat-o şi a zis lui Ştefan: “Fă şi tu aşa icoanei acesteia”. Iar sfîntul, lăcrimînd, a zis: “Vrăjmaşule al lui Dumnezeu, nevrednicule de împărăţie, cum n-au orbit ochii tăi cei răi şi nu s-au uscat mîinile tale cele fărădelege? Dumnezeu să-ţi ia degrabă împărăţia ta şi să-ţi scurteze viaţa”. Împăratul auzind acestea, cu mînie a poruncit să-l bată, apoi l-a legat de coada unui cal şi l-a dus în temniţă. Sfîntul dădea mulţumită lui Dumnezeu şi, sculîndu-se toţi cei ce erau în temniţă, au rugat pe Dumnezeu; iar după rugăciunile lor, îndată a murit răul împărat.

După dînsul a luat împărăţia Constantin Copronim, fiul lui, a cărui împărăteasă auzind de faptele cele bune şi de minunile Sfîntului Ştefan, a rugat pe bărbatul său, împăratul Constantin ca să-l libereze la scaunul său. În acea vreme i s-a născut împăratului un fiu şi l-a botezat Sfîntul Ştefan. Iar împăratul, mulţumindu-i cu mare cinste l-a liberat la turma sa. Deci bunul păstor, primindu-şi iarăşi scaunul său, a păscut bine turma cea încredinţată lui vreme îndelungată. Apoi, cunoscîndu-şi sfîrşitul, a pus în locul său în scaunul Surojiei, pe Filaret şi s-a mutat la Dumnezeu, spre viaţa veşnică, în a cincisprezecea zi a lunii decembrie. Şi era acolo un om cu numele Efrem, de neam din Surojia, orb fiind din pîntecele maicii sale, pe care Sfîntul Ştefan îl îngrijea, dîndu-i mîncare, băutură şi haine. Acela, auzind de moartea făcătorului său de bine, a plîns, zicînd: “De acum cine mă va cerceta? Duceţi-mă, vă rog, ca să-i sărut sfintele lui picioare”. Cînd a fost adus la trupul Sfîntului Ştefan, orbul a căzut plîngînd şi tînguindu-se şi îndată a văzut. Prin acea minune dumnezeiască, făcută prin plăcutul lui Dumnezeu Ştefan, s-a făcut încredinţare că acesta era rînduit cu sfinţii, în ceata făcătorilor de minuni şi a mărturisitorilor. Iar sfîntul lui trup l-au îngropat cu cinste arhiereii şi tot poporul Surojiei, vărsînd multe lacrimi, spre slava lui Dumnezeu Cel lăudat de toţi şi preaînălţat în veci. Amin.

Facebook Twitter

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Name (necesar)

Email (necesar)

Comentariul


does viagra work on women pill buy vpxl pills in the australia jual kamagra online onde comprar benadryl cong dung renapril 5mg percocet generic viagra india cost augmentin generic viagra online prescriptionpaypal what does calcium carbonate do to water buy viagra amex benadryl over the couter us online pharmacy no prescription lariam order viagra soft from canada without prescription cheap levitra a boots pharmacy opening hours lexapro 5mg pregnancy cipro nombre generico valtrex spain india pharmacies online that sell protonix lisinopril 2 5 mg nebenwirkungen buy doxycycline 100 online benefits of saw palmetto pills cheepest generic viagra where to get ginseng trickster levitra 20 mg ndc order buspar ordering prednisone online orlistat shortage 2012 uk india pharmacies online that sell protonix buy propecia onlinea0 where to buy cheap generic dramamine wellbutrin tabletas 150 mg compounding nitroglycerin ointment 0.2 licensed pharmacy atarax cheap calan us order metformin xr 850 mg dilantin dosage prednisone withdrawal mg wellbutrin xl online viagra online faq viagra online price comparison bactrim 800 mg dose viagra strongest mg clomid 50mg sale wellbutrin 600 mg daily lisinopril teva 20mg cheap glucophage crestor pharmacy order pravachol vs lipitor viagra online 24 hr viagra online sydney lexapro canada no prescription buyinc cialis mexico is it illegal to order generic speman quotes about being content clorhidrato de amantadina mecanismo de accion nombre generico de zovirax generic zovirax for sale on line zoloft 50mg alcohol list of pills that get you high torsemide canada head office cytotec for abortion medicamento cialis 10mg toradol daily use reviews lexapro 5 mg therapeutic antivert shelf life lexapro 10mg reviews viagra going generic 2012 cialis canada generic levitra plus no prescription como comprar etodolac synthroid generic version online consultation cialis augmentin dawkowanie 1000 mg can i make bupron sr v the ultimate herbal viagra alternative cytotec pills buy online erythromycin ophthalmic ointment sale buy lexapro online buy elocon online safely generic promethazine codeine syrup albendazole price philippines bactrim tabletas 80 mg 5mg lexapro anxiety canadian pharmacy purinethol metformin 500 mg preise augmentin 250 mg how long does accutane take to see results what are the side effects of stopping depo provera inderalici 10 mg propranolol pamelor for men in usa levitra generic 40 mg strattera cap 40 mg price cialis 20 mg 15mg lexapro lincocin 500 mg. capsulas mentat doses microzide 12.5 side effects lexapro 30 mg daily motilium italiano adverse side effects of propecia erythromycin cheap online ordering pletal where can i order vermox what is yasmin made of cheapest place get claritin d wellbutrin online prescription 5mg generic levitra bactrim mg cialis 500mg. tretinoin 0,025 online pharmacy uk keftab pill shop discount code viagra 25mg duree what does doxycycline hyclate pills look like comprar duphalac portugal clindamycin hcl 150 mg medication for anxiety and depression herbal viagra online swiss amoxil order online levitra 10 mg opiniones order ginette-35 cheap evista medication order max daily dose of allegra diflucan 10 cps 100 mg 500 mg of erythromycin strattera 40 mg adderall retin-a 0,025 over counter levaquin 750 mg drug side effects betacin 25mg trazodone nolvadex tablets 20mg actavis promethazine codeine syrup ciprofloxacino pensa 500mg purchase kamagra 100mg oral jelly isoniazid maximum dosage viagra generico normon midamor no prrescription generic drug sales data names of antibiotics for acne viagra 100 mg canada lexapro 20 mg 0800 ophthacare mg tablet buy doxycycline 20 mg take 2 10mg cialis anastrozole cipla buy discount coreg 12.5 mg tablet viagra generic toronto where to buy suhagra without a prescription cialis preise 20mg zoloft in spain misoprostol mechanism of action in pph buying sublingual levitra generic zovirax used quick delivery viagra online lisinopril 10 mg generic alli pill coupon professional cialis vs regular cialis tablets cialis 80 mg buy viagra sublingual online usa free canadian family tree doxycycline 100 mg gonorrhea buy bactrim sale resources for trimox adult 25mg strattera viagra buy women premarin cheap viagra online usa pharmacy kamagra buy now clomid 100 mg metformin pharmacy mexico prednisolone achat levitra 10 mg buy nexium prescription cheapest brand advair diskus to buy valtrex mail order clindamycin pregnancy third trimester cialis 10mg tablet levitra generic pharmacy crestor no prescription needed canadian online pharmacy viagra bangkok buy albendazole drug schedule kamagra buy cheap buy zithromax powder buy 40 mg cialis buy risperdal 100mg online avodart maximum dose woman cialis generic generic viagra interaction viagra 100 mg satis generic valtrex complaints cheap mexitil mg cialis 40 mgu.k. prednisone 20mg for asthma glimepiride side effects muscle pain phenergan with codeine over the counter buy tamoxifen tablets canada zovirax cream 5 mg aspirin complex new zealand bupron sr capsules how to buy viagra plus in london acheter cialis 2 5mg elimite price florida xalatan pilex tablets for piles kamagra online deutschland cialis generic usa kohlpharma cialis 20mg i pill ranitidine website metformin er 750 mg 143 is there a natural alternative to viagra buy azulfidine mexican pharmacies jual levitra 10 mg buy meclizine online reviews celebrex 200mg erfahrungsberichte noroxin no rx generic for inderal doxycycline abz 100 mg generic for ciprodex i pill sominex website shallaki roche precio argentina nexium 40mg indicacao what is provera 10 mg where to buy calcium carbonate powder zoloft 300 mg day bactrim forte 800mg ampicillin discontinuing zoloft 25mg sominex tablets uses xenical 120 mg use floxin comprar get calan las vegas brand cialis shortage syrup augmentin duo arrow metformin 500 mg buy brand reminyl lisinopril 40 mg prices generic plan b vs. brand name viagra jelly next day clopidogrel bisulfate tab 75 mg (base equiv) where can i purchase amaryl anacin echeck fluoxetine tablets wikipedia sarafem pct buy cialis 20mg inhaltsstoffe zyrtec 20 mg side effects over counter alternative synthroid how to import trazodone metformin online apotheke achat cialis 5mg 2.5 mg lexapro nausea how to buy retino-a cream 0,025 in london erectile dysfunction drugs canada can i make tegretol brand viagra pill shortage us pharmacy online effexor xr propranolol online suprax antibiotics can order minocycline canada erythromycin tablets us online brand viagra sale approved cialis buy ciplox visa buy innopran xl online no prescription us malaysia nexium generic zetia cholesterol medicine side effects atacand online ordering micardis tablets purchase on line prednisone 5mg pain doxycycline 20mg cafergot in the uk can you buy clomid online buy nolvadex 20 mg buy nolvadex us dosis aciclovir para herpes zoster can you order metoclopramide wikipedia viagra generic kamagra cheapest online 25 mg viagra work propecia bipolar disorder augmentin antibiotic generic prednisone 5mg prix valtrex spain propecia generic 7355 ciprofloxacin hcl regenon buy online what is lithium for batteries lisinopril 2.5 mg tablets generic aldactone buy canada amitriptyline no prescription uk pills syntehtic viagra paypal pris cialis 5 mg viagra professional cheapest rate lisinopril al 20 mg lisinopril 20 mg risk buy clomid online without prescription is it illegal to order generic entocort cheap lexapro order viagra 100mg offer generic of zithromax cialis mg5 uk buy depakote without prescription levitra 5 mg daily buying antibiotics online uk where to buy genuine kamagra promethazine 10 mg cost buy toprol xl capsules bactrim ds side effects insomnia amantadine dosage for children cheap kamagra europe can you take tenormin daily bayer levitra 10mg prilosec generic prescription bula propranolol 100mg how to get propecia cheaper kamagra sales discount viagra schedule iii drug birth control pills online store furosemide lasix 20 mg taking valacyclovir during pregnancy ic cephalexin and alcohol side effects of overdosing on trazodone lexapro 5 mg therapeutic lisinopril 10mg dosage orlistat online india best online pharmacy for hcg bupropion xl rxlist torsemide canada head office actosol fertilizer cialis payment assistance 200 mg zoloft reviews buy kamagra bangalore best generic aristocort sites purchase viagra melbourne doxycycline 100mg 7 days cheapest nolvadex uk kamagra 100mg flashback buy valtrex patch cialis 20mg norge lozol direct pharmacy ginseng selling price 2009 how does doxycycline work for acne american red gold viagra order lamisil online no prescription with a mastercard what is fougera erythromycin ophthalmic ointment usp used for cialis black 100 mg antabuse order in the us how to get high on citalopram cyproheptadine generic periactin norco sight 3 se 2012 review zofran on line for sale no script pulmicort generic reviews viagra antidote online glucophage 850 mg tab metformin lich 500mg sominex herbal tablets cheap levitra orodispersible taking 20 mg lexapro what types of atrovent are there viagra online prescriptionpaypal prozac withdrawal weight loss xenical online cheap valaciclovir china moduretic 5-50 dosage buy midamor with no rx 10 mgs prednisone viagra 25mg works order merck propecia metformin 1500 mg daily generic lexapro alternatives what is prilosec for gastritis buying synthroid online order viagra mastercard prednisone taper 40 mg fincar without a prescription antifungal pills over the counter walgreens nexium 10 mg price metformin 1000 mg her generic for lexapro 2012 medicamento generico cytotec macquarie discount pharmacy hours cialis 5mg cost 2013 cialis 5mg tab cheap viagra 80 clomid 50 mg aventis wellbutrin weight gain 2012 low cost allopurinol online pharmacy generic levitra ranbaxy worldwide pharmacy protonix bupropion hcl prices viagra generic 200 mg lisinopril reviews 40 mg nexium 40 mg medication glyset without script how buy viagra albendazole no rx generic lexapro escitalopram steel erection blue pills cialis online paypal 2012 what is the medicine singulair used for use clomid steroids ceftin australia price finpecia tablets us online cialis online argentina 5 levitra 20 mg tablet 25 mg viagra cheap cheap nexium online xalatan australia price generic atorlip-5 us best place to buy leukeran purchase generic celadrin progynova 2mg trazodone cost per pill cefadroxil drug classification viagra 200mg uk reviews on tretinoin 0,025 pyridium 20mg tab purchase atarax in india cardura to buy from europe where abana business augmentin 400 mg 100 ml eulexin online shipping zithromax buy buy doxycycline acne coumadin clinic winston salem nc nootropil online in usa zenegra medication online nombre generico lisinopril 150mg clomid bloating donde puedo comprar cytotec en mexico levitra 20 mg funziona can you order prednisolone drugs kandungan doxycycline 100 mg australian online cialis buy allegra in ireland trileptal online order lotrisone can you buy aceon order buy retin-a 0,025 online amazon generic name for lipitor pravastatin avapro weight gain buy 30 mg prednisone cheap abortion pills online generic neurontin 300mg ranbaxy generic viagra lexapro 50 mg effectiveness lipitor generics cost what is penegra-50 where can i purchase indocin diflucan sospensione 10 mg levitra 20 mg priceing cheapest cialis 40mg viagra 100mg offer generic phenergan cost gbl viagra order cialis 5 mg acquisto zithromax 750 mg dosage order lotrisone cialis 20 mg alkohol strattera 80mg diarex over the couter medicament propranolol 40 mg amaryl order canada jual levitra 10 mg erythromycin 250mg tablets lisinopril de 10mg cheap dostinex usa amantadine parkinsons disease better than zantac paxil brand order what is rumalaya liniment zofran pregnancy first trimester levitra 10mg preisvergleich lopressor online coupon code rogaine 2 online in us prednisone zentiva 20 mg where can i buy tamoxifen acheter viagra soft what does xeloda look like all types avapro pills generic viagra dealers propranolol eg 40 mg generic 1 mg propecia buy risperdal 100mg online phenergan buy uk drug spironolactone for cheap worldwide pharmacy hoodia viagra long wait after eating viagra 25mg boots keftab reviews is yasmin better than dianette for acne speman tablets for sale cardizem medication price what does amitriptyline hcl 25 mg look like much does accutane cost without insurance canada nexium 40mg price cialis singapore pharmacy aetna cvs mail order pharmacy viagra online faq buy celexa mg cialis 2 5 mg costo bayer levitra 10mg forum zaditor online buy view topic generic cialis drugstore