Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Istoria schimbării calendarului bisericesc (V)

Adaugat la decembrie 27, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Ecumenism, Istoria Bisericii, Stil de calendar

Sfinţii Chiril şi Meftodie, Episcopii Moraviei şi luminătorii popoarelor slave.Capitolele anterioare: Aici

” ” ” 
Scurtă istorie, în acte ale Bisericii, începînd de la canoanele apostolice şi pînă astăzi.

 

Enciclica Patriarhală din 1895
(O replică la Enciclica Papală a Papei Leon XIII (1895) “despre Reunire”)

Către cei mai sfinţi şi iubiţi de Cer fraţi întru Hristos: Mitropoliţi şi Episcopi, şi către clerul lor venerabil şi sfînt şi către toţi laicii evlavioşi şi ortodocşi ai celui mai Sfînt Tron Patriarhal şi Apostolic de la Constantinopol.

Enciclica este împărţită pe puncte:
I. Introducere
II. Motivul enciclicei: În consecinţă, Papa Leon XIII, cu ocazia jubileului episcopal, a publicat o scrisoare enciclică în luna iunie a anului de graţie 1895, adresată conducătorilor şi popoarelor lumii, prin care, în acelaşi timp, el invită Biserica noastră Ortodoxă Sobornicească şi Apostolească a lui Hristos să se unească cu tronul papal, gîndind că o asemenea unire se poate obţine numai prin recunoaşterea sa ca pontif suprem şi cel mai spiritual conducător temporal al Bisericii Universale, ca unic reprezentant al lui Hristos pe pămînt şi distribuitor al harului.

Continuare…

Nu primim să schimbăm Bisericescul nostru Calendar

Adaugat la decembrie 18, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Ecumenism, Stil de calendar

În Joia Mare a anului 1926, 450 de monahi athoniţi sub conducerea Părintelui Arsenie Cotea au întemeiat ‘Liga Ziloţilor’, întru apărarea Ortodoxiei de inovaţia nou-calendaristă, începutul punerii în practică a ereziei ecumenismului de către forţele vrăjmaşe Ortodoxiei, infiltrate în Biserică la vîrf.

Comunitatea Adevăraţilor Creştini Ortodocşi din Grecia s-a alăturat împreună-lucrînd cu ziloţii aghioriţi conduşi de Părintele romîn Arsenie, în lupta lor de rezistenţă plăcută lui Dumnezeu împotriva încercărilor vrăjmaşe de îngenunchiere a Ortodoxiei. De atunci, lucrurile au mers din ce în ce mai rău: cancerul ereziei ecumenismului roade astăzi fără cruţare din trupul jurisdicţiilor ortodoxe oficiale ce se găsesc în comuniune cu apostata Patriarhie a Constantinopolului, iar puţini sunt cei ce-şi dau seama de adevărata gravitate a situaţiei, care, fără putinţă de tăgadă, pune în foarte mare pericol mîntuirea atîtor mii de suflete!

Continuare…

Vatican I si Cardinalul Strossmayer

Adaugat la decembrie 3, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Ecumenism, Istoria Bisericii, Religii si secte

„Primatul papal şi mitul suveranitatii infailibile”, Sfînta M-re Bîrsana, 1999

Traditia canonică este asezată, referindu-ne la organizarea generală a Bisericii, pe principiul bunei înţelegeri şi al armoniei, pe unitatea de credinţă şi de comuniune a tuturor Bisericilor locale. Timp de mai multe secole, Apusul şi Răsăritul stiau că ideea unui episcop universal era în mod radical străină Tradiţiei Bisericii.

Dar atunci, cum a ajuns Biserica romano-catolică în 1870, după Conciliul I Vatican, să definească în mod solemn dogma infailibilităţii pontificale? Aceasta ar cere un alt studiu despre evoluţia teologiei Bisericii romano-catolice care a dus la promulgarea infailibilităţii papale, a Imaculatei concepţii, a Purgatoriului…

La fiecare inovaţie a Bisericii romano-catolice s-au ridicat oameni pentru a i se opune, însă Roma fie i-a izgonit, fie i-a supus. În legătură cu dogma infailibilităţii, Cardinalul Strossmayer a fost un opozant puternic… înainte de a i se supune, în ciuda luptei grele la care s-a angajat. În continuare vom prezenta intervenţia sa în Conciliul I Vatican, care exprimă admirabil adevărul istoric şi dogma Bisericii Ortodoxe. Cine era Cardinalul Joseph-Georg Strossmayer? A decedat în orasul Osseka la 26 martie 1905. A fost arhiepiscop romano-catolic de Bosnia, Diakovo şi Strensky. Viata acestui om deosebit a fost marcată de o mare activitate în folosul lumii slave şi mai ales al patriei sale, Regatul Unit al Croatiei, Sloveniei şi Dalmatiei, unde a ocupat scaunul arhiepiscopal timp de 55 de ani şi unde s-a bucurat de o popularitate fără egal. Continuare…

„Daca noi vom tacea, pietrele vor striga”

Adaugat la noiembrie 30, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Danion Vasile, Ecumenism

Răspuns la o scrisoare

„Vai celor care se întinează cu blasfemiatorii eretici! Vai celor care batjocoresc Dumnezeieştile Scripturi” [90; 20].

Sfîntul Efrem Sirul

După ce într-o conferinţă am combătut „Evanghelia lui Iuda”, am primit scrisoarea următoare: „La Simpozionul «Religion and Human Rights in Romania», organizat de SACRI[1], au vorbit mai mulţi preoţi de diferite confesiuni, membri în conducerea unor facultăţi de teologie. Drd. Bogdan Baghiu de la Facultatea de Filosofie, Universitatea A.I. Cuza, Iaşi, a afirmat următoarele: «Pentru cultul majoritar ortodox, dar şi pentru cele minoritare, este reprobabil faptul că, la nivel explicit sau implicit, practică aşa-numita sectologie. Eu consider că aşa-zisa ştiinţă trebuie să facă obiectul unor reglementări juridice laice. Fără un demers şi fără o atitudine a laicatului asupra pericolului inoculării prin educaţia religioasă a unor comportamente reciproce de respingere, va fi imposibil să apară un sistem de valori al toleranţei. Legea cultelor trebuie să aibă în vedere şi acest aspect, fără a afecta integritatea dogmatică a fiecărei religii. Atîta timp cît vor exista în vocabularul comunitar termeni ca: erezie, anatema, sectă, etc., nu vom putea vorbi de integrare europeană şi în sfera spirituală». Dacă mai marii lumii acesteia vor să impună renunţarea la studiile de sectologie, invocînd toleranţa, cum se va mai putea apăra Biserica de erezii, sau în ce fel va putea contracara efectul scrierilor mincinoase, cum este Evanghelia lui Iuda? Doar Sfînta Scriptură spune: Chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decît aceea pe care v-am vestit-o „“ să fie anatema! (Gal. 1, 8)”.

Textul scrisorii m-a ajutat să înţeleg nevoia omului contemporan de a face faţă provocărilor la care societatea civilă îl supune. Cred că răspunsul meu va fi de folos şi altora”¦ Continuare…

Catolicii au ucis multi parinti athoniti”¦

Adaugat la noiembrie 27, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Ecumenism, Istoria Bisericii

Arhim. Ghervasie PARASCHEVOPOULOS

Ne aflăm în epoca în care Bizanţul urmărea unirea Bisericii Ortodoxe Răsăritene cu ereticul papă de la Roma. Şi aceasta pentru că împăratul de atunci al Constantinopolului „“ Mihail al VIII-lea Paleologul (1259-1282), aştepta de la papa Urban al IV-lea (1261-1264) să ajute politic Imperiul Bizantin. Cu toate acestea, această încercare a împăratului a întîmpinat o statornică împotrivire din partea patriarhului Iosif I (1267-1275).

Dacă în alte situaţii patriarhul era foarte credincios împăratului, în momentul în care împăratul a pus problema unirii, s-a împotrivit „şi a declarat cu jurămînt că în nici un caz nu va semna unirea cu ereticul papă”. Niciodată nu va recunoaşte autoritatea papei care este potrivnică Evangheliei, Sfintei Tradiţii şi canoanelor bisericeşti.

Continuare…

GRAIURI ORTODOXE. Învăţăturile Sfinţilor Părinţi asupra ecumenismului

Adaugat la noiembrie 7, 2007 de Victor
Categoria: Biblioteca digitala, Ecumenism


> Descărcaţi cartea (.pdf)

Matei 7:15 ~ „Luaţi-vã aminte de proorocii mincinoşi, care vin cãtre voi în veşmintele oilor, iar dinlãuntru sun t lupi rãpitori.”

Matei 24:24 ~ „Cã se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi minuni, cît sã înşale, de va fi cu putinţã, şi pre cei aleşi.”

Faptele Apostolilor 5:29 ~ „Şi rãspunzînd Petru şi apostolii, ziserã: A asculta trebuie pre Dumnezeu mai mult decît pre oameni.”

Fapte 20:28 ~ „Luaţi drept aceea aminte, şi vouã şi la toatã turma întru care pre voi Duhul Cel Sfînt v-au pus socotitori, ca sã paşteţi Biserica lui Dumnezeu, pe care o au cîştigat prin sîngele Lui.”

Fapte 20: 29-30 ~ „Pentru cã eu ştiu aceasta cã vor intra, dupã venirea mea lupi grei între voi, necruţînd turma. Şi dintre voi, singuri se vor scula bãrbaţi grãind îndãrãtnicie, ca sa tragã pre ucenici dupã dînşii.”

Romani 16:17-18 ~ „Şi rog pre voi fraţilor sã socotiţi pre aceia ce împerecherile şi smintelile fac afarã de învãţãtura care voi aţi învãţat, şi vã abateţi de la ei. Pentru cã unii ca aceia Domnului nostru Iisus Hristos nu slujesc, ci pîntecelor lor, şi prin bunãcuvîntare şi bun grai înşalã inimile proştilor.”

Galateni 1:8 ~ „Ci mãcar de noi sau înger din cer va binevesti vouã afarã de ce am vestit vouã, anathema sã fie!”
Continuare…

Proclamaţia oficială a monahilor ortodocsi romîni, cãtre binecredinciosul popor ortodox romîn, Sfîntului Sinod şi întregii Biserici Ortodoxe de pretutindeni

Adaugat la noiembrie 1, 2007 de Victor
Categoria: Ecumenism, Stiri

PROCLAMAŢIA OFICIALÄ‚

a monahilor ortodocsi romîni,
cãtre binecredinciosul popor ortodox romîn,
Sfîntului Sinod si întregii Biserici Ortodoxe de pretutindeni

Ai nostri Arhipãstori si preaiubiti frati întru Hristos,

Semnatarii, pãrinti ai mãnãstirilor din Romînia, stareti, ieromonahi, monahi si monahii, ridicã glas de chemare la unitate si mãrturisire cãtre toatã suflarea ce-si mãrturiseste ortodox crezul si vietuirea. Cu totii mostenim rînduiala – încredintati fiind de Sfintii Pãrinti – ca orice hotãrîre în Biserica Ortodoxã sã se facã canonic, unanim si conform predaniei patristice. Noi monahii, ca unii ce întreit ne-am fãgãduit lui Dumnezeu si ni s-a încredintat Adevãrul ortodox spre mãrturisire, nu putem încãlca si nici trece peste ceea ce Proorocii au profetit, Sfintii Apostoli au propovãduit si De-Dumnezeu-Purtãtorii Pãrinti au hotãrnicit la cele Sapte Soboare Ecumenice si Locale. Astfel, Canonul 15 întocmit la al Nouãlea Sinod (I-II) din Constantinopol de la anul 861, spune despre cei ce propovãduiesc public eresul sau îl învatã în Biserici, sã fie îndepãrtati de comuniunea cu credinciosii si afurisiti, ca unii ce fac schismã si sfãrîmã unitatea Bisericii. În acest fel toti devenim strãjuitorii adevãrului în Bisericã si purtãtori de grijã ai Sfintei Traditii cãlãuzitoare cãtre mîntuire.
Continuare…

Dreapta credinţă

Adaugat la august 30, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Ecumenism, Religii si secte

Sa stiti ca radacina si viata poporului nostru, inaintea lui Dumnezeu, este credinta cea dreapta in Hristos, adica Ortodoxia. Noi ne-am increstinat de aproape doua mii de ani, din timpul Sfantului Apostol Andrei.

Colonistii romani, carora le-au predicat Sfintii Apostoli Petru si Pavel la Roma si cei din Grecia, cand au venit aici cu legiunile romane, au adus credinta ortodoxa. Eram daci pe atunci; stramosii nostri dacii si romanii, de la care am ramas noi romanii. De atunci, de cand am primit sfanta si dreapta credinta in Dumnezeu, poporul nostru a avut viata. Pana atunci a fost mort; numai cu trupul era viu, iar cu sufletul era mort. Viata poporului roman este dreapta credinta in Iisus Hristos. Bagati de seama ! Ca popor crestin de doua mii de ani de cand suntem noi, am avut toata administratia noastra si toata traditia noastra sfanta. Sa tinem cu tarie la credinta Ortodoxa.
Continuare…

Studiu asupra francmasoneriei

Adaugat la august 11, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Biserica si societate, Ecumenism, Francmasonerie

Întocmit de Î.P.S. Mitropolit Dr. Nicolae al Ardealului
şi votat de Sfîntul Sinod în şedinţa sa de la 11 Martie 1937

Ce este Francmasoneria?

„Francmasoneria este o societate secretă, răspîndită azi în lumea întreagă, pretinzînd a avea un scop filosofic şi umanitarist”. Nu vom începe prin a da o definiţie completă a Francmasoneriei, ci vom arăta pe rînd originile, organizaţia şi diferitele ei aspecte, rezumîndu-le la sfîrşit într-o definiţie.
Continuare…

Sinodul VII ecumenic de la Niceea din 787. Iconoclasmul.

Adaugat la august 6, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Ecumenism, Icoane, Istoria Bisericii, Religii si secte

Prigoana contra clericilor si a credinciosilor care venerau icoanele se numeste iconoclasm (distrugerea icoanelor) sau iconomahie (lupta contra icoanelor).

Primul imparat iconoclast a fost Leon III Isaurul (717-741). Prima masura iconoclasta a fost porunca sa fie indepartate icoanele din biserici (726).

Din dorinta de a arata ca a lucrat in mod legal, Leon III a convocat pentru 17 ianuarie 730 un sfat al senatorilor si al celorlalti demnitari ai statului si ai Bisericii, cu scopul de a-i castiga pentru planurile sale iconoclaste.
Continuare…