Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Despre discernămînt şi străvedere – Gheronda Iosif Isihastul

august 17, 2011 Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Isihastul

„Printre treptele sporirii unui suflet ce se nevoieşte, după slobozirea lui de patimi şi dupa dobîndirea luminării dumnezeieşti, se află discernămîntul şi străvederea, care sunt cele mai obişnuite harisme pe care le poate dobîndi orice om. Afară de harisma mai presus de fire a străvederii există şi o străvedere firească, pe care o dobîndesc cei înzestraţi cu înţelepciune, după o experienţă deosebită cîştigată în nevoinţe îndelungate împotriva patimilor şi a diavolilor. Avînd o astfel de experienţă, mulţi Stareţi pot să vadă de mai înainte şi să descrie fapte şi situaţii din prezentul sau din viitorul unor oameni, chiar de la prima întîlnire cu ei. Prima impresie, povestirea amănunţită, descrierea faptelor „“ asemănătoare cu cele dobîndite prin experienţa lor de mai înainte „“ pot face arătate cu exactitate situaţii deja existente sau care vor urma. Pînă aici se poate vorbi despre puterile fireşti ale străvederii, care se mai numeşte şi discernămînt.

Insă discernămîntul duhovnicesc, care este un dar exclusiv al lui Dumnezeu, rodul ascultării desăvîrşite şi al dobîndirii unei conştiinţe neîntinate în Hristos, este ceva mult mai înalt. Discernămîntul duhovnicesc, care porneşte de la intuiţie şi urcă treptat pînă la străvedere, la mai înainte vedere şi la proorocie, este rodul Preasfîntului Duh. Aceste harisme se dau treptat lucrătorilor viei înţelegătoare, celor ce se silesc pentru împărăţia Cerurilor, care se ia cu sila, şi care o şi răpesc. Aceştia dobîndesc însă harismele ce duc către ea, după cuvîntul Domnului: „Impărăţia Cerurilor se ia cu sila şi cei ce se silesc o răpesc pe ea” .

De multe ori intuiţia se observă, într-un chip firesc, şi la rudele de sînge, iar aceasta vădeşte că ea este o rămăşiţă a stării noastre celei mai presus de fire de dinaintea căderii protopărinţilor noştri. Uneori unele mame simt cînd suferă copiii lor. La fel chiar şi unii fraţi care se iubesc simt cînd suferă unul dintre ei. Aceasta se petrece de obicei exact în acelaşi timp cînd suferă celălalt şi nu mai înainte sau după. Dar puterile şi însuşirile mai presus de fire ale străvederii, precum şi harismele legate de ea, rămîn în planurile lor suprafireşti nesupuse raţionamentelor şi limitelor omului. Desigur, este o mare îndrăzneală să cercetăm astfel de lucruri noi, neexperimentaţii şi neînsemnaţii, dar necunoaşterea noastră l-a făcut pe pururea-pomenitul Stareţ să ne înveţe despre acestea, iar experienţa ce a provenit de aici aceasta m-a îndemnat să spun cîteva din numeroasele învăţături pe care le-am auzit, spre folosul celor interesaţi.

Aşa cum există străvederea firească şi cea mai presus de fire, cea din dumnezeiescul Har, tot astfel există şi una satanică, venită din înşelarea şi înrîurirea celui viclean, pe care nu e greu să o observe cineva, mai ales la cei mîndri şi neatenţi. Din păcate, de multe ori am văzut în Sfîntul Munte „“ mai ales mai demult „“ astfel de înşelaţi care, chiar numai prin înfăţişarea lor exterioară, mărturiseau tulburarea generală a întregii lor fiinţe trupeşti şi sufleteşti, vădind limpede semnele lucrării diavoleşti.

Diametral opusă acesteia, străvederea duhovnicească este dumnezeiască. Ea este însoţită de blîndeţe, pace, netulburare şi dragoste. Mai degraba dragostea este toată puterea ei şi se dăruieşte mai ales celor ce au dragoste către aproapele. Cel ce are această harismă a străvederii, dintr-o simţire adînca faţă de aproapele, împreună-pătimeşte cu cel ce suferă sau se veseleşte cu cel ce sporeşte. Comunică cu bucurie şi cu multă smerenie cu aproapele şi se mîhneşte pentru sine că s-a făcut cunoscut celorlalţi, deoarece doreşte cu înflăcărare tăcerea şi nearătarea. Cînd această străvedere harismatică se va uni cu străvederea firească, cea dobîndită din experienţă, va lua naştere discernămîntul. Iar acest discernămînt este tot firesc, iar nu duhovnicesc precum deja am spus.

Toate acestea îi erau foarte cunoscute Stareţului şi le analiza şi le explica cu multă uşurinţă pe fiecare în amănunt. Deşi de multe ori observam harisma străvederii sale manifestîndu-se atît in ceea ce ne priveşte pe noi, cît şi în privinţa altora, care se aflau departe şi pe care îi urmăream, totuşi nu dădea atîta importanţă acestora, precum discernămîntului, despre care vorbea cu multă admiraţie, îl considera cel mai bun mijloc în neîncetata luptă a războiului nevăzut, mai ales al nostru, al monahilor.

„Sare, fiilor, e trebuinţă de sare!” ne spunea el intelegînd prin aceasta discernămîntul.

Nu numai cînd eram prezenţi, ci şi atunci cînd ne aflam departe de el, la ascultare, aflam în scrisorile pe care ni le trimitea descrierea în amănunt a stării noastre şi a celor ce ni se întîmplau în ascuns şi la arătare. De asemenea observam şi înştiinţarea lăuntrică fără de greşeală pe care o primea, atunci cand cineva se abătea de la dreapta credinţă sau chiar de la vieţuirea morală. Cînd ne dădeam seama, din mişcările sale, că simte nelinişte atunci cînd trebuia să se întîlnească cu cineva, înţelegeam că primeşte o înştiinţare lăuntrică, fapt pe care ni-l explica mai tîrziu, cînd rămîneam singuri şi-l întrebam. Cînd se confrunta, de pildă, cu un astfel de caz, ne spunea:

– Acesta nu este ortodox.

Şi lucru de mirare era că nici persoana aceea la care se referea Stareţul nu ştia aceasta. Iar asta o depistam atunci cînd ne apropiam de acela şi îi cercetam cu dibăcie gîndirea. Şi într-adevăr, aflam că, fără să-şi dea seama, avea convingeri eretice şi nu conştientiza faptul acesta. Stareţul cunoştea de asemenea şi greşelile morale, pînă şi ispita din timpul nopţii. Iar pe anumite persoanele duhovniceşti cunoscute lui le înştiinţa despre cele ce aveau să li se întîmple, aşa cum ei înşişi ne mărturiseau. Totuşi, aşa cum am spus, nu dădea atîta importanţă acestor lucruri, precum vredniciei discernămîntului.

Odată l-am întrebat:

– Părinte, ce este deosebirea duhurilor?

Iar el mi-a răspuns:

– Mai întîi îţi doresc să o dobîndeşti. Insă asculta ce este: este cunoaşterea cu acrivie a harismelor duhovniceşti şi cînd lucrează fiecare; care harisme o formează şi care o pun în aplicare, cînd se arată si ce trebuie să facă atunci omul; cînd se retrage si cum trebuie să ia aminte şi să lucreze omul. Cel ce are această harismă cunoaşte de asemenea şi felul înşelării, care prin aparenţe se nevoieşte să se prezinte ca Har, cu măşti greu de depistat şi cu înfăţişări de înger. Este deci foarte greu şi este trebuinţă de nevoinţă aspră pentru a o redobîndi in cazul cînd aceasta se retrage din pricini care, din păcate, în mod inevitabil se întîmplă din cauza micimii omeneşti. Pentru voi este mai preţios discernămîntul decît proorocia. Inainte-vederea şi proorocia ajută şi zidesc în parte Biserica. Discernămîntul însă zideşte şi desăvîrşeşte mai întîi pe cel ce are această harismă şi apoi îi zideşte şi pe ceilalţi pentru că ştie şi locurile şi pe vrăjmaşi şi felul războiului. La aceasta se referea Pavel cînd spunea: „căci gîndurile lui nu ne sunt necunoscute” . Ierarhizarea acestei stări duhovniceşti înalte este pusă in valoare prin sarea discernămîntului, pentru că de multe ori cineva rămîne pe loc „“ mulţumit de simţămintele ce izvorăsc dintr-o oarecare lucrare a sa „“ şi nu înaintează din pricina acestei lîncezeli a lui. Şi nu numai atît. Unii se întorc înapoi, considerînd că ceea ce au întîlnit este de prisos sau nesigur.

Noi ne temeam să înaintăm în subţirimea acestei purtări, însă el, glumind, ne zicea:

„Cuvîntul a luat sfîrşit. Aţi auzit destul. Faceţi-vă si rămîneţi smeriţi şi niciodată nu vi se va stinge această făclie a discernămîntului, pentru că, într-adevăr, celor smeriţi Dumnezeu le dă Harul Său”.

Nu voi uita niciodată cît de mult insista, atunci cînd ne sfătuia, să cîştigăm stăruinţa şi răbdarea de care [e nevoie] pentru redobîndirea Harului, cînd acesta se retrage din pricina noastră. Ne spunea:

„Nu este atît de mare osteneala fiilor, să dobîndească cineva Harul lui Dumnezeu, deoarece ca un Preabun, El «nu dă Duhul cu măsură» . Insă foarte mare este osteneala de a-l redobîndi după retragerea lui din pricina vinovăţiei omului. Şi de aceea multi l-au aflat cînd au pornit, dar puţini dintre aceia de la care s-a retras, l-au redobîndit”.

Cît de credincios este Dumnezeu, Care pe toate le dăruieşte omului! In ziua în care „cel păcătos se va intoarce de la calea cea rea a lui, nu voi mai pomeni păcatele sale” , spune Domnul. Dar „în ziua în care cel drept se va abate de la dreptatea sa, nu voi mai pomeni dreptatea sa şi voi fi piedică împotriva lui!”. Adică îngăduinţă pentru cei care, mai înainte înşelaţi fiind, caută să intre, şi asprime pentru cei ce ies din neatenţie.

Această harismă luminată a discernămîntului ajută şi la înţelegerea dreaptă a Scripturii şi a tuturor scrierilor Sfinţilor Părinţi. După cuvîntul Domnului, „orice astfel de cărturar poate scoate din vistieriile sale noi şi vechi” „nu în cuvinte învăţate din înţelepciunea omenească, ci ca unul învăţat de Dumnezeu”.

(Monahul Iosif Vatopedinul, Cuviosul Iosif Isihastul, Nevointe „“ Experiente „“ Învătături, Editura Evanghelismos, Bucuresti, 2009)
/razbointrucuvant.ro/

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.