Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Despre smerenie – Părintele Iosif Vatopedinul

Adaugat la octombrie 24, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

Aş dori să vă amintesc de acel frumos stih din icoasele Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu, care spune: ”Bucură-te, înălţime, întru care cu anevoie se suie gândurile omeneşti. Bucură-te, adâncime, care nu te poţi lesne vedea nici cu ochii omeneşti”. Dacă vă amintiţi de subiectul lecturii noastre de la masa de prânz – era despre smerenie. Exact subiectul de care ne ocupăm acum. Pentru că, deşi smerenia este o îndatorire obştească a fiecărui creştin, mai ales pentru monah ea este ţintă şi scop. De aceea, şi schima monahală, felul cum se îmbracă monahul, felul în care locuieşte, în care se hrăneşte, în care se poartă şi, îndeobşte, prin întreaga lui atitudine urmăreşte să dobândească cugetul smerit.
Continuare…

Apostazia

Adaugat la octombrie 2, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

Deşi am fost creaţi în chip desăvârşit, în fiinţa noastră, deopotrivă trup şi suflet, nu a mai rămas aproape nimic în picioare după cădere, pentru că ”omul, în cinste fiind, n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor” (Psalm 48:12). Păcatul a adus omului moartea şi stricăciunea, şi nu numai atât, ci şi lucrarea defectuoasă a mădularelor trupului încă dinaintea morţii sale. Iar însuşirile psiho-somatice cele mai importante prin care se manifestă sufletul omenesc, adică simţurile, gândirea, conştiinţa, s-au sălbăticit cu totul şi numai prin Hristos, prin Cuvântul întrupat, ele redevin raţionale şi sunt reaşezate în starea cea dintâi, când sunt folosite prin harul dumnezeiesc. Continuare…

Dragostea – Gheronda Iosif Vatopedinul

Adaugat la februarie 21, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

1. Desăvârşita dragoste este născută din nepătimire, nepătimirea este născută de nădejdea în Dumnezeu; pe nădejde o naşte răbdarea şi mărinimia. Pe acestea le naşte înfrânarea; înfrânarea este născută de frica dumnezeiască. Pe aceasta o naşte credinţa în Dumnezeu.

2. Cel care-L iubeşte pe Dumnezeu îl iubeşte, fără doar şi poate, şi pe aproapele său. Un astfel de om se scârbeşte de lăcomie; îşi economiseşte banii săi potrivit voii lui Dumnezeu şi îi împarte acelora care au nevoie.
Continuare…

Rugăciunea – Gheronda Iosif Vatopedinul

Adaugat la februarie 5, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

1. Cel care nu are rugăciune izbăvită de gândurile viclene, acela este ca şi cum ar merge la război fără armă. Rugăciune o înţeleg pe aceea care se face neîncetat în adâncul sufletului, astfel încât, prin chemarea lui Hristos, satana, care luptă în ascuns, să fie biciuit şi ars.

2. Diavolul, ca un leu care răcneşte, merge împreună cu puterile sale, căutând pe cine să înghită. Aşadar, luarea aminte la inimă, trezvia, împotrivirea faţă de gândurile viclene şi rugăciunea către Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, să nu înceteze niciodată. Pentru că un ajutor mai bun în afara lui Iisus nu vei afla în toată viaţa ta. Numai Domnul, ca Dumnezeu ce este, cunoaşte vicleniile, meşteşugurile şi uneltirile dracilor.
Continuare…

Calea pocăinţei

Adaugat la ianuarie 21, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

1. Să. nu spui: „Ce să fac? Eu nu voiesc şi totuşi (uitarea) vine”. Întrucât atunci când îţi aminteai de Dumnezeu, nu ai făcut ceea ce erai dator.

2. Toţi cei care am fost învredniciţi şi ne-am botezat, să cunoaştem că lucrurile bune nu I le oferim lui Dumnezeu ca să primim răsplată pentru ele, ci ca să păzim curăţia botezului.

3. Orice lucru bun pe care îl făptuim ne face să ne ţinem la distanţă de răul opus, însă nu poate să ne adauge sfinţenia fără harul dumnezeiesc.

4. Dacă avem datoria să facem în fiecare zi cât de mult bine poate omul, atunci ce vom da în schimb lui Dumnezeu pentru păcatele noastre anterioare?

5. Oricât de măreaţă ar fi virtutea pe care am săvârşit-o astăzi, aceasta nu pricinuieşte răsplată, ci este certare a nepăsării din trecut.
Continuare…

Folosul venit din ispite

Adaugat la ianuarie 15, 2014 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

1. Cunună a nemuririi şi virtute şi mântuire a omului este să sufere el cu bucurie şi mulţumire nenorocirile care i se întâmplă. Să-şi înfrâneze mânia, să-şi ţină limba, să fie atent la răzvrătire şi să se ţină departe de plăcerile pe care le provoacă iubirea de sine (filavtia[1])

2. Fiecare împrejurare întristătoare îi aduce omului înţelept amintirea de Dumnezeu şi provoacă o mâhnire potrivită în acela care L-a uitat pe Dumnezeu.

3. Fiecare suferinţă venită fără de voie să ţi se facă pricină pentru amintirea de Dumnezeu, şi niciodată nu-ţi va lipsi motivul pentru pocăinţă.
Continuare…

Care este înţelesul tainei căsătoriei?

Adaugat la octombrie 29, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Iosif Vatopedinul

„Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică” (Efeseni 5, 32). În această frază Apostolul Pavel pune în paralel relaţia dintre bărbat şi femeie, care există în căsătorie, cu relaţia dintre Hristos şi Biserică. Aşa cum Domnul nostru, în calitate de cap, S-a unit pe Sine cu Biserica şi formează un singur trup – chiar dacă cea din urmă este formată din multe mădulare –, aşa şi în căsătorie, unirea legală a celor două părţi: bărbatul şi femeia, formează o unitate; o singură fire, aşa cum a fost ea alcătuită la începutul zidirii.
Continuare…

Planurile noastre şi voia Domnului?

Adaugat la septembrie 2, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

Planurile şi hotărârile noastre se mişcă pe temeiul judecăţilor şi concluziilor noastre întrucât noi vedem atât cât ne îngăduie câmpul nostru vizual. Dumnezeu însă, Care mai dinainte Se îngrijeşte de zidirea Sa, nu-Şi va zădărnici hotărârile Sale, ci va schimba modul lucrării stihiilor, al lucrurilor, chiar şi a persoanelor, pentru ca să se împlinească lucrul cel mai de folos. Faptul de a descoperi care este voia dumnezeiască va depinde de gradul propriei noastre străduinţe pentru căutarea ei, de lepădarea propriei noastre voiri, care este pătimaşă, nedesăvârşită şi părtinitoare, precum şi de sfatul Bisericii: „întreabă pe tatăl tău şi-ţi va da de ştire, întreabă pe bătrâni şi-ţi vor spune” (Deuteronom 32, 7).
Continuare…

Patimile, bolile sufletului

Adaugat la decembrie 10, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Iosif Vatopedinul

1. Ce sunt patimile şi care este cea mai mare dintre ele ?

La începuturile creaţiei, omul, făcut după chipul lui Dumnezeu, nu primea iraţionalul în cugetul şi în viaţa sa. Gândurile şi acţiunile lui erau drepte, căci erau luminate de dumnezeiescul Har. Dar după ce a fost înşelat şi a rupt relaţia cu Izvorul atotdesăvârşirii, îndată i s-a pervertit personalitatea, din simplă devenind compusă. În acest fel, iraţionalul a luat locul raţiunii. Toate puterile sufleteşti ale personalităţii umane au fost corupte, constrânse de iraţional, dând naştere patimilor. De atunci, gândurile şi faptele nu mai sunt săvârşite în vederea unei „nevoi” corecte, ci dintr-o obişnuinţă păcătoasă, în conformitate cu patima păcătoasă care predomină.

Fiecare gând şi acţiune iraţională se numeşte patimă, deoarece nu lucrează conform legilor raţiunii ori „necesităţii”, ci conform instinctelor firii, întru care şi-au găsit loc bestialitatea şi demonismul.
Continuare…

Gheronda Iosif Vatopedinul a adormit întru Domnul. Slujba de îngropare şi punerea în mormînt

Adaugat la iulie 3, 2009 de Victor
Categoria: Iosif Vatopedinul, Stiri

În dimineaţa zile de miercuri, 1 Iulie, în jurul orei 2 şi jumătate, Gheronda Iosif a trecut la Domnul.

Gheronda Iosif s-a născut la 1 Iulie 1921, de ziua Sfinţilor Cosma şi Damian, care i-au fost protectori întreaga viaţă. După moartea Stareţului său, Gheron Iosif Isihastul, Gheronda Iosif s-a stabilit la Schitul Sfinţilor Doctori fără de arginţi. După cum vedem, aceiaşi Sfinţi Doctori Cosma şi Damian au hotărît ca, de praznicul lor, să-l ia la cer pe Gheronda Iosif.

Continuare…