Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Despre înfrînarea pîntecelui – Sf. Ioan Casian

octombrie 19, 2010 Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Casian

Mai întîi deci vom vorbi despre înfrînarea pîntecelui, care se împotriveÈ™te îmbuibării pîntecelui; apoi despre chipul posturilor şi despre felul şi cantitatea bucatelor. Iar acestea nu de la noi le vom spune, ci după cum le-am primit de la SfinÈ›ii PărinÈ›i. AceÈ™tia n-au lăsat un singur canon despre postire, nici un singur chip al împărtăşirii de bucate, nici aceeaÈ™i măsură pentru toÈ›i. Fiindcă nu toÈ›i au aceeaÈ™i tărie şi aceeaÈ™i vîrstă; apoi şi din pricina slăbiciunii unora, sau a unei deprinderi mai gingaÈ™e a trupului. Însa un lucru au rînduit tuturor: să fugă de îmbuibare şi de săturarea pîntecelui. Iar postirea de fiecare zi au socotit că este mai folositoare şi mai ajutătoare spre curăţie, decît cea de trei sau de patru zile, sau decît cea întinsa pînă la o săptămîna. Căci zic: cel ce peste măsură întinde postirea, tot peste măsură se foloseÈ™te adeseori şi de hrană. Din pricina aceasta se întîmplă ca uneori, din covîrÈ™irea postirii, slăbeÈ™te trupul şi se face mai trîndav spre slujbele cele duhovniceÈ™ti; iar alteori, prin prisosul mîncării, se îngreuiază şi face să se nască în suflet nepăsare şi moleÈ™ire. Au cercat PărinÈ›ii şi aceea ca nu tuturor le este potrivita mîncarea verdeÈ›urilor sau a legumelor şi nici posmagul nu-l pot folosi ca hrana toÈ›i. Şi au zis PărinÈ›ii ca unul mîncînd două litre de pîine e încă flămînd, iar altul mîncînd o litra, sau È™ase uncii, se satură. (Uncia este uncia romană: 27 gr. 165 mlgr.). Deci, precum am zis mai înainte, le-a dat tuturor o singură regulă pentru înfrînare: să nu se amăgească nimeni cu saturarea pîntecelui şi să nu se lase furat de plăcerea gîtlejului. Pentru că nu numai deosebirea felurilor, ci şi mărimea cantităÈ›ii mîncărilor face să se aprindă săgeÈ›ile curviei. Căci cu orice fel de hrană de se va umplea pîntecele, naÈ™te sămînÈ›a desfrînării; asemenea nu numai aburii vinului fac mintea să se îmbete, ci şi saturarea de apă, precum şi prisosul a orice fel de hrană o moleÈ™eÈ™te şi o face somnoroasă. În Sodoma nu aburii vinului, sau ai bucatelor felurite au adus prăpădul, ci îmbuibarea cu pîine, cum zice Prorocul (Ez. 16,49). Slăbiciunea trupului nu dăunează curăţiei inimii, cînd dăm trupului nu ceea ce voieÈ™te plăcerea, ci ceea ce cere slăbiciunea. De bucate numai atît să ne slujim, cît să trăim, nu ca să ne facem robi pornirilor poftei. Primirea hranei cu măsura şi cu socoteală, dă trupului sănătatea, nu îi ia sfinÈ›enia.

Regula înfrînării şi canonul aÈ™ezat de Părinţi, acesta este: Cel ce se împărtăşeşte de vreo hrană să se depărteze de ea pînă mai are încă pofta şi să nu aştepte să se sature. Iar Apostolul zicînd: «Grija de trup să nu o faceÈ›i spre pofte» (Rom. 13,14), n-a oprit chivernisirea cea trebuincioasa a vieÈ›ii, ci grija cea iubitoare de plăceri. De altfel pentru curăÈ›ia desăvîrÈ™ită a sufletului nu ajunge numai reÈ›inerea de la bucate, daca nu se adaugă la ea şi celelalte virtuÈ›i. De aceea smerenia prin ascultarea cu lucrul şi prin ostenirea trupului mari foloase aduce. Înfrînarea de la iubirea de argint călăuzeÈ™te sufletul spre curăţie, cînd înseamnă nu numai lipsa banilor, ci şi lipsa poftei de a-i avea. ReÈ›inerea de la mînie, de la întristare, de la slava deşartă şi mîndrie, înfăptuieşte curăÈ›ia întreaga a sufletului. Iar curăţia parţială a sufletului, cea a neprihănirii adică, o înfăptuiesc în chip deosebit înfrînarea şi postul. Caci este cu neputinÈ›a ca acela ce si-a saturat stomacul să se poată lupta în cuget cu dracul curviei. Iată de ce lupta noastră cea dintîi trebuie să ne fie înfrînarea stomacului şi supunerea trupului nu numai prin post, ci şi prin priveghere, osteneala şi citiri; apoi aducerea inimii la frica de iad şi la dorul după Împărăţia Cerurilor.

Sfantul Ioan Casian
Filocalia, volumul I, ediția a II-a, editura Harisma, București, 1992
Ierom. Ioan Iaroslav, Cum să ne mîntuim

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.