Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Viaţa simplă a Sfîntului Ioan Botezătorul

Adaugat la ianuarie 20, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Predici, Vietile Sfintilor

S-a născut prin minune, din părinţi bătrîni, Zaharia şi Elisabeta, care era stearpă. Pe cît e cu putinţă ca dintr-o piatră să răsară o floare, tot aşa era cu putinţă ca din cele dinlăuntru ale Elisabetei să se nască prunc. Embrion încă, el a săltat în pîntecele maicii lui, cînd ea a primit-o pe cea asemenea însărcinată, pe Preasfînta Născătoare de Dumnezeu. De atunci era sfinţit. Precum unii sunt Iude, copii ai blestemului, din pîntecele maicii lor, aşa alţii sunt binecuvîntaţi din scutecele lor.

Cînd a crescut, n-a rămas în lume; a ieşit afară, s-a dus în pustie la şcoala marilor bărbaţi. Acolo a trăit o viaţă de mustrare a actualei societăţi consumiste, a cărei lozincă este: „să mîncăm şi să bem, căci mîine vom muri” (Isaia 22, 13, I Cor. 15, 32). O, voi, care trăiţi aiurea, în rătăcire, veniţi şi vă oglindiţi în această oglindă!
Continuare…

Cuvînt la Naşterea Mîntuitorului

Adaugat la ianuarie 7, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici, Sarbatori

CUVÂNT LA ZIUA NAŞTERII MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS,
CARE ÎNCÂ PÂNÄ‚ ATUNCI NU ERA ARÄ‚TATÄ‚,
IAR CU PUŢINI ANI MAI ÎNAINTE SE FÄ‚CUSE CUNOSCUTÄ‚
DE OARECARE CE VENISE ŞI VESTISE DE LA APUS

Cele ce Patriarhii le plămădeau de demult, Proorocii le spuneau de mai înainte şi Drepţii doreau să le vadă (Mt. 13, 17), acestea s-au împlinit şi au luat sfîrşit astăzi. Şi Dumnezeu S-a arătat în trup pe pămînt şi a petrecut împreună cu oameni (Varuh 3, 38). Să ne bucurăm dar şi să ne veselim, iubiţilor, căci dacă Ioan fiind în pîntecele maicii sale a săltat cînd Maria a mers la Elisabeta, cu mult mai mult noi trebuie să săltăm, să ne veselim, să ne minunăm şi să ne înspăimîntăm de mărimea iconomiei care covîrşeşte toată mintea, nu pe Maria văzînd, ci pe Însuşi Mîntuitorul nostru. Gîndiţi-vă ce lucrare mare este a vedea soarele pogorîndu-se din cer, alergînd pe pămînt şi slobozind către toţi razele sale. Şi dacă s-ar fi întîmplat acestea la luminătorul cel simţitor pe toţi i-ar fi înspăimîntat din cei care ar fi văzut, gîndeşte-te acum ce lucru mare este a vedea Soarele Dreptăţii slobozind din trupul nostru razele Sale şi luminînd sufletele noastre.
Continuare…

Pastorală la Naşterea Domnului a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

Adaugat la ianuarie 7, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Predici

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori,
Luminata sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos vine şi de această dată cu alese bucurii duhovniceşti. Niciodată nu vom putea cuprinde cu mintea noastră milostivirea şi bunătatea Dumnezeului-Tată, revărsate asupra neamului omenesc prin această mare minune.

Astăzi Luminătorul lumii, Pruncul Iisus este ţinut în braţele Preasfintei Maicii Sale. Cel ce este mai înainte de toţi vecii a luat trup pentru a sfinţi şi a desăvîrşi lumea. Întruparea Domnului Hristos devine astfel cel mai important eveniment din întreaga istorie, dat fiind faptul că aduce pe pămînt „Soarele dreptăţii” şi posibilitatea mîntuirii prin deschiderea porţilor împărăţiei veşnice care erau închise pentru urmaşii lui Adam din cauza păcatului primar.
Prin venirea Sa în lume, Domnul nostru Iisus Hristos a îndeplinit lucrarea de mîntuire a neamului omenesc.

Iar înălţîndu-Se la cer, El nu a părăsit lumea, ci a rămas aproape de credincioşi, după cum a şi lăsat cuvînt ucenicilor Săi: „Iată Eu cu voi sînt în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacurilor” (Matei 28, 20).
Continuare…

Despre venirea magilor de la Răsărit

Adaugat la ianuarie 6, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeei,
în zilele lui Irod împărat, iată Magii de la Răsărit
au venit în Ierusalim, zicînd: Unde este împăratul
Iudeilor cel ce s-a născut?
” (Mat. 2, 1-2).

Trebuie multă osîrdie şi rugăciune, spre a putea înţelege după cuviinţă această Evanghelie. Cum au putut oare Magii (înţelepţii de la Răsărit) să afle de la stea, că Hristos este împăratul Iudeilor? Căci el nu era împăratul vreunei împărăţii pămînteşti, precum El a zis către Pilat: „împărăţia mea nu este din lumea aceasta” (Ioan. XVIII, 36).

Şi El nu avea nimic pe lîngă Sine, care să arate o împărăţie, nici un lancier şi scutier, nici cal şi asini, sau altceva de asemenea; mai vîrtos El ducea o viaţă nevoiaşă si săracă şi avea pe lîngă sine doisprezece oameni mici. Şi dacă acei înţelepţi ştiau, că El este împărat, pentru ce au venit la Dînsul?
Continuare…

Predică la Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Adaugat la decembrie 4, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici, Sarbatori, Vietile Sfintilor

Părinţilor, fraţilor şi iubiţi credincioşi,

Mai înainte de a începe predica, voi aminti cuvintele Sfîntului Duh, care se cuprind în troparul acestui dumnezeiesc praznic al Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Iată aceste cuvinte: „Astăzi înainte-însemnarea bunei voinţe a lui Dumnezeu şi propovăduirea mîntuirii oamenilor, în biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos mai înaintea tuturor Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-Te, plinirea rînduielii Ziditorului!”.

Am pus troparul praznicului mai înainte de predică, pentru că în acest dumnezeiesc tropar, dumnezeieştii Părinţi au adunat dogmele acestui praznic împărătesc. Troparul şi condacul unui praznic sau al unui sfînt adună pe scurt ori viaţa acelui sfînt, ori însemnătatea pe scurt a acelui praznic despre care vorbeşte el. Precum aţi auzit, începutul troparului zice: „Astăzi înainte-însemnarea bunei voinţe a lui Dumnezeu”. Intrarea Maicii Domnului în biserică a fost primul semn din rînduiala bunăvoinţei lui Dumnezeu de a mîntui neamul omenesc. Dar să vedem în ce fel s-a împlinit acest semn, în ce fel s-a întîmplat el şi cum au urmat lucrurile prin această bunăvoinţă a lui Dumnezeu de a mîntui lumea, începută prin aducerea în lume a Maicii Domnului şi prin intrarea ei în biserică. Dar iată în ce fel a fost intrarea Maicii Domnului în biserică.
Continuare…

Predică la Sîmbăta Morţilor

Adaugat la noiembrie 6, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Predici

Predica despre neputrezirea mortilor

Părinţilor şi fraţilor şi iubiţi credincioşi,
De multe ori am fost întrebat de unii dintre monahi, dar mai ales de mulţi dintre creştini, care este pricina că pe unii morţi îi găsesc oamenii neputrezi în morminte. Pentru dezlegarea nedumeririi şi a unora, şi a altora, ne-am gîndit astăzi să vorbim cîteva cuvinte şi în această privinţă. Şi iată ce am a zice despre pricinile pentru care nu putrezesc unii morţi:
Continuare…

Cuvînt la Sfînta şi Marea Vineri

Adaugat la aprilie 2, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Rastignireadin „Omilii la Postul Mare”, Sfîntul Ioan Gură de Aur

„Părintele Meu, de este cu putinţă, treci de la Mine paharul acesta; însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti”
(Mt. 26, 39)

Eu cred că mulţi se întreabă pentru ce Hristos a grăit aceste cuvinte; şi cei necredincioşi vor răstălmăci aceste cuvinte, spre a întinde cursă fraţilor noştri celor mai slabi. Deci pentru ca noi atît năvălirea acelora să o respingem, cît şi pe fraţii noştri săi scăpăm de nelinişte şi de strîmtoare, să observăm aceste cuvinte mai de aproape, să ne oprim la tîlcuirea acestui loc şi să pătrundem în înţelesul lui cel adînc.
Căci citirea şi audierea cuvintelor nu ajută la nimic, dacă ele nu se şi pricep încă. Şi vistiernicul acela al împărătesei Candakiei citea, dar cît îi lipsea ucenicul lui Hristos, care să-i tîlcuiască cele citite, el nu înţelegea. Ca nu acelaşi lucru să vi se întîmple şi vouă, fiţi cu băgare de seamă la cuvintele noastre, aţintiţi-vă priceperea voastră şi primiţi cuvîntarea mea cu suflet plin de luare aminte şi rîvnitor. Continuare…

Despre vînzarea săvîrşită de Iuda

Adaugat la aprilie 1, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

din „Omilii la Postul Mare” – Sfîntul Ioan Gură de Aur

Timpul de faţă ne aduce aminte a vorbi de grozava crimă a celui ce a vîndut pe Hristos Domnul, în ziua de astăzi Iisus fu predat de ucenicul Său în mîinile iudeilor, însă voi, care auziţi aceasta, nu vă tînguiţi pentru Iisus cel vîndut, ci mai vîrtos tînguiţi şi jeliţi pe Iuda, vînzătorul Său. Căci Iisus, prin aceea că a fost vîndut, a mîntuit lumea, pe cînd Iuda, prin vînzarea sa, şi-a aruncat sufletul în pierzanie. Iisus cel vîndut şade acum de-a dreapta Tatălui, în veci; iară Iuda vînzătorul îşi are locul în iad şi suferă pedeapsă veşnică şi nesfîrşită. Aşadar, el trebuie tînguit, precum însuşi Hristos, cînd s-a uitat la Iuda, l-a tînguit şi l-a plîns. „Căutînd la el, s-a turburat cu duhul şi a zis: Unul dintre voi Mă va vinde” (In. 13, 21). Pentru ce însă s-a tulburat El ?
Mai întîi spre a arăta cît de mare este iubirea de oameni a Sa, cîtă îndurare, cîtă bunătate a Domnului! Cel vîndut plînge pentru vînzător! El îl plînge încă şi pentru ca să-i dea prilej de a se lăsa de vînzarea sa. Fiindcă însă sufletul aceluia nu mai primea sămînţa mîntuirii, fiind nesimţitor la îndemnare şi deşteptare, de aceea, întunecîndu-se de patimă, s-a aruncat în prăpastie, îndelung-răbdarea şi sfătuirea Domnului Său nu i-au ajutat lui nimic. Şi de aceea mai mult plîngea Iisus, căci vedea că Iuda, după o învăţătură aşa de mult repetată şi după îndesite sfătuiri, totuşi s-a aruncat în bezna pierzării. Continuare…

Cuvant la Sfînta şi Marea Marţi

Adaugat la martie 30, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Daţi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu” (Mt. 22, 21)

Împotriva lenevirii de a veni la Biserică

Ni se pare că n-am isprăvit nimic, cînd ne-am dat osteneala de a vă îndemna să fiţi mai osîrdnici cu vizitarea adunării, unde se face slujirea cea dumnezeiască; căci iarăşi Biserica este deşartă şi părăsită de fiii ei. De aceea, eu iarăşi trebuie să vă îngreunez si să vă fiu povară, pe de-o parte dojenind pe cei de faţă, pe de alta probozind pe cei ce lipsesc. Pe aceştia din urmă, pentru că rămîn în lenevire şi în uşurătatea minţii lor, iară pe voi, pentru că nu vă îngrijiţi cu rîvna cuvenită pentru mîntuirea confraţilor voştri.
Continuare…

Cuvant la Sfînta si Marea Luni

Adaugat la martie 29, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

Cuvînt despre Evanghelia de la Matei,
care se citeşte în Sfînta si Marea Luni, la Liturghie
(Mt. 24, 3-35)

După ce Hristos a vorbit despre nenorocirea ce avea să vie asupra Ierusalimului şi despre aceea că Apostolii vor birui toate piedicile, iar Evanghelia se va predica în toată lumea, se întoarce iarăşi la descrierea ticăloşiei ce va veni peste iudei, pe cînd ucenicii vor predica strălucit Evanghelia în toată lumea. „Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi„. Atunci, cînd? Cînd acestea se vor întîmpla, cînd urîciunea pustiirii va fi în locul cel sfînt. El prin aceasta înţelege, oastea romană. Atunci, zice el, să fugiţi, căci nu va fi nici o nădejde de mîntuire. Continuare…