Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Cuvânt la Cruce şi la Tâlhar – Sf. Ioan Gură de Aur

Adaugat la aprilie 6, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur, Predici

Astăzi Domnul nostru Iisus Hristos este pe Cruce şi noi prăznuim, ca să cunoşti că Crucea este praznic şi sărbătoare duhovnicească.

Mai înainte Crucea era lemn de osândire, iar acum s-a făcut lucru de cinste.

Mai înainte era semn de osândire, iar acum pricină de mântuire.

Aceasta ni s-a făcut nouă aducătoare de nenumărate bunătăţi, ne-a izbăvit din înşelăciune, aceasta, întru întuneric şezând noi, ne-a luminat, aceasta, învrăjbiţi fiind noi cu Dumnezeu, ne-a împăcat, înstrăinaţi fiind ne-a împrietenit, departe fiind aproape ne-a adus.

Aceasta este surparea vrajbei, întărire a păcii şi vistierie de nenumărate bunătăţi. Pentru aceasta nu ne mai rătăcim în pustietăţi, căci Calea cea adevărată am cunoscut-o.

Nu mai petrecem afară de curţile împărăteşti, că am aflat Uşa.

Nu ne mai temem de săgeţile cele aprinse ale diavolului, că am aflat Izvorul.

Nu mai sântem în văduvie, că am aflat Mirele.

Nu ne temem de lup, că avem pe Păstorul cel bun, „Că Eu, sunt Păstorul cel bun”.

Nu ne cutremurăm de tiranul, că stăruim aproape de Împărat.
Continuare…

Predică la Duminica a IV-a din Post (a a Sfântului Ioan Scărarul)

Adaugat la martie 18, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur, Post

„Iară fariseii grăiau: cu domnul diavolilor scoate pe diavoli” (Mt. 9, 34; Lc. ll, l5).

Despre post şi despre patima defăimării.

Precum după sfârşitul iernii, când începe vara corăbierul duce în mare vasul său, ostaşul curăţă armele sale şi îşi pregăteşte calul său de război, lucrătorul de pământ îşi ascute secera, călătorul începe cu curaj călătoria sa cea îndelungată şi luptătorul se găteşte pentru arena, aşa şi noi, când a sosit timpul postului, ca o vară a sufletului, precum ostaşii să curăţim armele noastre, precum lucrătorii de pământ să ascuţim secerile noastre, precum corăbierii împotriva valurilor, poftelor celor fără de rânduială să opunem cugetările cele sfinte, precum călătorii să începem călătoria la cer şi precum luptătorii să ne gătim pentru luptă.
Continuare…

Nu vom posti cu prisosinţă, de nu ne vom feri de tot păcatul

Adaugat la februarie 22, 2018 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur, Post

Postiţi? Arătaţi-mi-o prin fapte. Prin care? Veţi zice.

De vedeţi un sărac, aveţi milă de el, un duşman, împăcaţi-vă cu el, un prieten înconjurat de bun nume, nu-l invidiaţi, o femeie frumoasă, întoarceţi capul.

Nu numai gura voastră să postească, ci şi ochiul, şi urechea, şi picioarele, şi mâinile, şi toate mădularele trupului vostru.
Continuare…

Despre cei ce cred că le cunosc pe toate

Adaugat la august 22, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

A crede că ştii nu înseamnă totdeauna înţelepciune, ba se întâmplă să fie chiar prostie. Spuneţi-mi: Dintre doi oameni, din care unul ar pretinde că poate măsura văzduhul de la cer la pământ cu sfoara, în vreme ce altul ar râde şi-ar zice că nu-i în stare a face aceasta – care din aceştia doi ne-ar face să râdem?
Continuare…

Slăbiciunea cunoaşterii omeneşti

Adaugat la iulie 31, 2017 de Victor
Categoria: Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Nu pentru multă vreme vă va răbda pământul pe voi, care aţi ajuns la atât de nemăsurată trufie, că îndrăzniţi a cerceta, ca pe ceva cu totul de nimic, aceea ce ar trebui numai să slăviţi şi să adoraţi.

Aşa, Pavel, care era plin de multă înţelepciune, privind neasemănată măreţie a lui Dumnezeu şi josnicia firii omeneşti, se porneşte împotriva acelora care vreau să cerceteze temeiurile lui Dumnezeu – şi în indignarea lui, strigă cu tărie: „în adevăr, omule, cine eşti tu să răspunzi lui Dumnezeu?” Cine eşti? Cugetă mai întâi la firea ta – nici nu s-ar găsi cuvinte care să-ţi arate josnicia.
Continuare…

Cuvînt la Duminica tuturor Sfinţilor (Duminica I după Rusalii) – Sf. Ioan Gură de Aur

Adaugat la iunie 11, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici

„Lauda la toti sfintii din toata lumea care au suferit mucenicia”

N-au trecut şapte zile de cînd am prăznuit sfinţita sărbătoare a Rusaliilor si iarăşi a venit la noi cor de mucenici, dar, mai bine spus tabără şi oaste de mucenici aşezată în ordine de bătaie, întru nimic mai mică decît tabăra îngerilor pe care a văzut-o patriarhul Iacov, ci deopotrivă egală cu ea.
In adevăr mucenicii şi îngerii se deosebesc unii de alţii numai prin nume, dar sînt uniţi prin fapte; îngerii locuiesc cerul, dar şi mucenicii; neîmbătrîniţi si nemuritori sînt îngerii, dar şi pe aceasta o vor dobîndi-o şi mucenicii. Poate îmi vei spune: îngerii au avut, parte de o fire netrupească! Şi ce-i cu asta?
Chiar dacă mucenicii sînt îmbrăcaţi în trup, totuşi acesta-i nemuritor; dar, mai vîrtos, chiar înainte de nemurire, moartea lui Hristos împodobeşte trupurile lor mai bine decît nemurirea.
Nu este atît de strălucitor cerul împodobit fiind cu mulţimea stelelor, pe cît sînt de împodobite trupurile mucenicilor cu mulţimea ranelor. Astfel pentru că au murit, pentru aceasta au luat mai mult; au luat premii chiar mai înainte de nemurire, fiind încununaţi prin moarte.
„Micsoratu-l-ai cu putin decat ingerii cu slava si cu cinste l-ai incununat” spune David despre firea obştească a oamenilor. Dar după ce a venit Hristos, după ce a osîndit moartea prin moarte, a restituit acest „puţin”. Eu, însă, nu afirm aceasta pe temeiul celor de mai sus, ci afirm că chiar acest defect al morţii a ajuns un avantaj, căci dacă n-ar fi fost muritori, n-ar fi ajuns mucenici. Continuare…

Cuvînt la Invierea Domnului nostru Iisus Hristos

Adaugat la aprilie 16, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Predici, Sarbatori

Invierea Domnului nostru Iisus Hristosdin „Omilii la Postul Mare”, Sfîntul Ioan Gură de Aur

„Domnul a înviat cu adevărat” (Lc. 24, 34)

Invierea lui Iisus Hristos se dovedeşte prin minunile Apostolilor

Mulţi pun întrebarea: pentru ce Hristos nu S-a arătat iudeilor îndată după învierea Sa ? Dar aceasta este o întrebare de prisos şi nefolositoare. Dacă Hristos ar fi nădăjduit că ei prin aceasta s-ar fi întors la credinţă, negreşit El n-ar fi pregetat, după învierea Sa, a Se arăta tuturor.
Cum că ei n-ar fi crezut nici cînd El li S-ar fi arătat după învierea Sa, o dovedeşte învierea lui Lazăr. Acesta murise de patru zile, aşa că putea şi trecuse în putreziciune. Dar Hristos 1-a rechemat la viaţă înaintea ochilor iudeilor, si iarăşi i-a deşteptat; însă cu toate acestea, El n-a putut a-i aduce la credinţă; dimpotrivă, i-a făcut mai mari vrăjmaşi ai Săi. Căci ei au venit si voiau pentru aceasta a-L omorî. Dacă ei n-au crezut în El cînd a sculat din moarte pe un altul, nu s-ar fi înfuriat ei oare asupra Lui mai tare, cînd El li S-ar fi arătat iarăşi ca înviat ? Ei prin aceea negreşit nu s-ar fi îndreptat, ci necucernicia şi osînda lor ar fi sporit. Aşadar pentru ca El să-i scape de o tulburare de prisos, nu S-a arătat lor, ci numai ucenicilor Săi; căci El i-ar fi expus la o mai mare pedeapsă, dacă după răstignire S-ar mai fi arătat lor. Continuare…

Umilinţă făţarnică

Adaugat la aprilie 6, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Chiar de vă veţi umili, dar de nu veţi suferi să v-o zică alţii, aceasta nu-i umilinţă, nu mai e mărturisirea greşelilor, ci e numai arătare şi slava zădarnică.

Cum? Arătare este a te chema păcătos? Da, căci în felul acesta, ne clădim pe nedrept un renume de umilinţă, suntem lăudaţi, suntem preţuiţi, în loc ca, din pricina unei purtări potrivnice, să fim dispreţuiţi, aşa că lucrăm pentru slavă.
Continuare…

Despre umilinţa cea trufaşă

Adaugat la martie 15, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Nu vă mândriţi cu umilinţa voastră!…

Poate veţi râde de ceea ce-am zis: „Umilinţa poate duce la trufie?”

Nu vă miraţi – ea zămisleşte mândrie când nu-i sinceră. Cum aşa? Când ea urmăreşte încuviinţarea oamenilor şi nu a lui Dumnezeu, când e săvârşită întru aşteptarea laudei şi spre propria desfătare. Ceea ce e diavolesc.
Continuare…

Nevoia şi puterea umilinţei

Adaugat la februarie 2, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Chiar de-aţi fi săvârşit multe fapte bune şi chiar de n-aţi simţi în cugetul vostru vreun rău, numai gândind că puteţi să vă încredeţi, veţi pierde prin aceasta tot câştigul rugăciunii.

Şi, dimpotriva, chiar când sufletul vă este împovărat de multe păcate, de veţi fi încredinţaţi că sunteţi cei din urmă păcătoşi, veţi fi vrednici să vă ridicaţi ochii spre Dumnezeu cu încredere.
Continuare…