Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Tîlcuirea cuvintelor: „Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm”

iulie 4, 2008 Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Maxim Grecul

Deoarece sfinţia ta, în smerita înţelepciune, întocmai apostolească, a ta, m-ai învrednicit pe mine, cel slab la minte şi neînvăţat, de a vorbi cu un arhiereu şi m-ai întrebat despre unele cugetări greu de înţeles, eu am socotit de drept să aduc la cunoştinţa cuvioşiei tale în cîteva cuvinte, atît cît va povăţui neputincioasa mea raţiune Lumina cea Adevărată, Care îl luminează pe tot omul, ce vine în lume [cele despre acestea]. Pentru că, după vechea traducere, preoţii şi diaconii la începutul sfintei liturghii îi invită pe ortodocşi să se roage pentru pacea de sus şi unii înţeleg că este vorba despre îngeri, să-i fie ştiut cuvioşiei tale că această expresie „мир” la ruşi are două sensuri, ceea ce înseamnă că ea desemnează şi toată creaţia văzută şi nevăzută şi, de asemenea, şi legătura iubirii, care îi uneşte pe oameni între ei.
La greci pentru acestea există două expresii diferite: „МИР„, care desemnează toată creaţia, este numită „cosmos” (kosmo”), iar „МИР„, care desemnează legătura iubirii (armonia), este numită „irini” (eirhnh). În locul arătat preoţii şi diaconii de la noi nu spun: „iper tu anothen cosmu”, ceea ce ar însemna: „pentru lumea de sus”, adică pentru îngeri, aşa cum înţeleg toţi la voi, ci spun: „iper tis anothen irinis”, ceea ce înseamnă: „pentru pacea de sus”, adică pentru unirea iubirii şi pentru liniştea, pe care Domnul nostru Iisus Hristos de multe ori le-a propovăduit şi le-a vestit cu voce tare Ucenicilor Săi, zicînd: pace vouă, pacea Mea dau vouă, pace să aveţi, adică unirea iubirii.
Pentru această unire a păcii nu numai sfinţii înainte-stătători ai sfintei liturghii ne poruncesc să ne rugăm şi o cer întotdeauna ca şi pe noi, păcătoşii, să ne învrednicească Hristos Dumnezeul nostru de acest har, ci şi puternicul glăsuitor şi Prooroc Isaia ne învaţă să o cerem mereu, zicînd: Doamne, revarsă pacea peste noi, căci toate lucrurile noastre, pentru noi le-ai făcut! (Isaia 26, 12) De asemenea, şi Fericitul David spune: Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste poporul Său şi peste cuvioşii Săi şi peste cei ce îşi întorc inima spre Dînsul (Ps. 84, 8-9). Şi Fericitul Cosma, în irmosul cîntării a cincea a canonului Naşterii lui Hristos, spune: „Cel ce eşti Dumnezeu al păcii şi Părinte al binefacerilor, pe Îngerul Tău de mare sfat, pace dăruind, L-ai trimis nouă”. Şi în alt loc: „Luminează-ne cu poruncile Tale, Doamne, şi cu braţul Tău cel înalt, pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni” (Glasul 8, cîntarea 5). Şi în alt loc: „Doamne, pentru rugăciunile tuturor sfinţilor şi ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă şi ne miluieşte, ca un bun”. Şi, spus pe scurt, în nenumărate locuri găsim faptul că ni se porunceşte să ne rugăm întotdeauna pentru această unire a păcii, iar nu pentru lumea de sus, adică pentru îngeri, aşa cum gîndesc unii în nepriceperea lor. Îngerii întotdeauna, încă de la început, s-au aflat în pace între ei, fiind plini de tot harul Sfîntului Duh şi nouă, arătîndu-se păstorilor în timpul Naşterii lui Hristos, au fost primii care ne-au binevestit pacea, zicînd: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bunăvoire! (Luca 2, 14). Noi avem nevoie de rugăciunile şi de mijlocirea lor permanentă pentru noi înaintea lui Dumnezeu: ei sunt şi păzitorii, îndrumătorii şi rugătorii noştri. Ca dovadă a acestui lucru slujesc toate cărţile sfinte, între care există şi canoanele din Octoih pentru fiecare zi de luni, alcătuite de Cuviosul Iosif (nu de Ioan Damaschin). Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, spune dumnezeiescul glas. Ei întotdeauna, încă de la început, au fost sănătoşi şi, deşi unii au căzut din pricina mîndriei lor, ceilalţi au rămas şi se află în iubire, în frică şi în ascultare de Făcătorul tuturor, fiind plini de toată sfinţenia şi harul Sfîntului Duh.
Iar noi întotdeauna suferim de diferite boli, mîniindu-L prin neascultarea noastră pe preabunul nostru Mîntuitor; de aceea noi avem nevoie de leac de la ei, nu ei de la noi. Căci este zis: Fără de nici o îndoială, cel mai mic ia binecuvîntare de la cel mai mare (Evrei 7, 7).
De aceea nu trebuie să ascultăm tîlcuirea celor ce spun că Sfînta Biserică a lui Dumnezeu se roagă pentru îngeri. Această tîlcuire nu este a lui Ioan Gură de Aur, nici a lui Vasile cel Mare, nici a lui Damaschin. Sfînta Liturghie a tîlcuit-o numai Nicolae Cabasila, renumit învăţător bisericesc şi apărător al credinţei ortodoxe; tîlcuirea lui este universală şi neîndoielnică; pe el trebuie să-l ascultăm, căci nu numai că a explicat la modul cel mai clar toate tainele Sfintei Liturghii, dar a fost ca o sabie cu două tăişuri împotriva latinilor care au condamnat sfînta noastră slujbă. Însă despre acestea acum am spus destul ca să nu plictisesc cu multa vorbărie sfîntul auz al sfinţiei tale.
Dar pentru că cercetarea de faţă se referă şi la cuvintele: „Căci Dumnezeu S-a născut, şi pentru aceasta (după traducerea rusească) firea s-a istovit” sau „nu s-a istovit”, sau „s-a curmat”, să-i fie ştiut cuvioşiei tale că nici una dintre aceste expresii nu numai că nu corespunde adevăratului sens al vorbirii greceşti, dar nu se potriveşte nici cu sensul direct al teologiei ortodoxe. Aşadar, să cercetăm aceasta astfel: „Proorocia lui Isaia s-a împlinit, căci Fecioara a născut şi, după naştere, ca şi înainte de naştere a rămas”, adică a rămas Fecioară.
Apoi continuă: nu este de mirare că aceasta s-a întîmplat aşa. De ce? „Căci Dumnezeu S-a născut”, de aceea El, prin atotputernicia Sa, (în sensul strict al vorbirii greceşti) „xenotomise”, ceea ce înseamnă că în chip neobişnuit a transformat sau a schimbat firea, adică ceea ce este zămislit şi născut de către femei. Şi martorul neîndoielnic şi învăţătorul acestui lucru este dumnezeiescul Cosma care, în irmosul cîntării a 9-a spune clar aşa: „Rînduielile firii se biruiesc în Tine, Fecioară curată”. Şi el însuşi a explicat care sunt aceste rînduieli, zicînd: „Căci în naştere Fecioară ai fost şi viaţa cu moartea s-a logodit”. Sau aşa: „şi prin moarte te muţi la viaţă”, adică şi înainte de naştere Fecioară fiind, tu ai zămislit de la Duhul Sfînt, şi după naşterea lui Emanuel ai rămas tot Fecioară şi moartea ta este minunată şi mai presus de firea omenească. Pentru că toţi Drepţii, Patriarhii, Proorocii, Apostolii, Mucenicii şi Cuvioşii care s-au mutat din această viaţă, se desfată numai cu sufletele de viaţa veşnică şi de bunătăţile dumnezeieşti, aşteptînd desăvîrşirea la a doua venire. Iar Tu singură, prin harul Fiului Tău şi înainte de a doua venire ai înviat şi în preaslăvitul Tău trup trăieşti deja viaţa dumnezeiască, stînd de-a dreapta Fiului Tău şi Dumnezeu, aşa cum este scris „îmbrăcată în haină aurită şi preaînfrumuseţată”. Într-adevăr, limba greacă are sensul acesta; iar a spune: „sa istovit” sau „s-a curmat”, este departe de adevăr. Căci, dacă s-a istovit, înseamnă că s-a întors în nefiinţă şi a pierit cu desăvîrşire; iar a spune iarăşi: „nu s-a istovit” arată că ea a zămislit şi a născut după firescul obicei femeiesc.
Însă este necuviincios să vorbim şi să gîndim astfel despre zămislirea ei mai presus de fire şi despre fecioria ei neîntinată. De aceea se cuvine să spunem că în chip neobişnuit „s-au schimbat”, iar nu „s-au istovit” însuşirile firii, precum şi în alt Irmos se spune despre ea în această privinţă: „Străină este maicilor fecioria şi străină fecioarelor naşterea de prunci”, ceea ce înseamnă că, fără amestecare, „în tine, Născătoare de Dumnezeu, amîndouă s-au rînduit”, adică, prin putere dumnezeiască s-au transformat şi s-au biruit rînduielile firii şi tu ai zămislit neispitită de bărbat, iar după ce ai născut, ai rămas Fecioară. Pentru sfintele ei rugăciuni să ne povăţuiască şi pe noi Domnul nostru Iisus Hristos pe calea mîntuirii şi a cugetării adevărate.
Amin.

SFÂNTUL MAXIM GRECUL
din „Tîlcuiri şi sfaturi”

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.